Östersunds juristklubb har under 1953 haft två sammanträden. Vid det ena sammanträdet kåserade hovrättsassessorn Nils Mangård, Sthm, om »En jurists vedermödor i Etiopien» och vid det andra hölls föredrag av överläkaren R. Lagerstedt, Frösön, över ämnet »Något om de psykiska sjukdomarnas behandling».
    Styrelsen utgöres av adv. Erik Selander, ordf., vattenrättsdomaren Nils Viklund, v. ordf., rådmannen Sverker Lien, sekr., samt adv. D. Cappelen Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppl. Klubbmästare är adv. Björn Holmer. Klubben har 61 medlemmar.

 

    Västernorrlands juristklubb har under år 1953 sammanträtt två gånger. Vid årsmötet d. 30 maj i Härnösand höll docenten Hilding Eek föredrag överämnet »Socialpolitik och juridik». Ledamoten av straffrättskommittén, hovrättsrådet Hugo Digman, höll vid sammanträde d. 14 nov. i Sundsvall föredrag om kommitténs förslag till brottsbalk med hovrättsrådet Gustav Malmer som diskussionsinledare.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km Karlsson, v. ordf., hovrättsrådet Thord Melin, sekr., kassaförv. och klubbmästare, landssekr. Sven Johan Nilsson samt adv. Henrik Lindblom och Ragnar Reimers. — Klubben har 95 medlemmar.

 

    Västerbottens juristförening har under 1953 hållit 8 sammanträden. Vid dessa ha föredrag hållits över något aktuellt ämne. Föredragen ha brukat åtföljas av diskussion. Ett av föredragen, nämligen av svenske delegaten i Europarådet dir. Karl Wistrand över ämnet »Europa inför sin ombildning», anordnades av Föreningen Norden, olika politiska organisationer i Umeå och Västerbottens juristförening gemensamt. D. 4—6 sept. deltogo ett tiotal av föreningens medlemmar i ett nord-nordiskt juristmöte å Saltfjells Turisthotell i Nordnorge, anordnat av Salten og Helgeland krets av Den Norske Sakførerforening. D. 29 okt. — strax före presidenten Rombergs avflyttning till Göteborg — anordnade föreningen en talrikt besökt middag för sina medlemmar med damer, vid vilken presidentparet Romberg avtackades. Föreningens styrelse utgöres av lagmannen Yngve Kristensson, ordf., landssekr. Sven Ekbom, v. ordf., rådmannen Folke Fredlund, sekr., adv. Hilding Rumar. kassaförv., och vattenrättsdomaren Ivar Ahlström. Föreningen hade vid årsskiftet 1953—54 74 medlemmar.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under 1953 sammanträtt sju gånger. Vid vårterminens första sammanträde d. 4 mars talade f. d. skattedirektören jur. dr. K. G. A. Sandström om »Skatteflykt och oriktiga självdeklarationer», d. 27 mars höll adv. jur. dr Axel Hemming-Sjöberg föredrag över ämnet »De stora brottmålens problem», och d. 17 april gav rev.sekr. Hjalmar Nordfelt några »Utblickar mot en ny fastighetsbildningslag». Vid för-

NOTISER 205eningens vårfest d. 6 maj talade byråchefen Torsten Eriksson över ämnet »Ur kriminalvårdens historia». Höstterminen inleddes med recentiorsfest d. 25 sept, då statsrådet Herman Zetterberg höll föredrag om »Fängelser förr och nu». D. 16 okt. diskuterades juristutbidningsreformen med jur. stud. Anders Agell som inledare. Vid julsammanträdet d. 4 dec. talade riksåklagaren Maths Heuman om »Riksåklagareämbetet — de första fem årens erfarenheter».
    Föreningens styrelse har tilldelat jur. stud. Agell och Bengt Pehrsson Knut och Alice Wallenbergs stipendium, jur. stud. Reidunn Svedbergh Juridiska föreningens hundraårsstipendium och jur. stud. Tore Sigeman Norstedts bokpremium.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: prof. Ivar Strahl, ordf., hovrättsfiskal Sten Hillert, v. ordf., jur. stud. Lennart Carenius, sekr. till d. 25 sept, därefter jur. stud. Gustav Ekholm, jur. kand. Sören Falkman, skattm. till d. 25 sept, därefter tingsnotarie Gunnar Lind, jur. stud. Birgitta Russell, bibl, jur. stud. Bengt Pehrsson, v. bibl, jur.stud. Göte Magnusson, litteraturföreståndare, jur. stud. Jan Fenger-Krog, klubbm, samt jur. kand. Ola Nyquist till d. 25 sept, därefter hovrättsfiskal Gustav Hjelmér och jur. stud. Sven Övergaard, Lennart Carenius, Per-Håkan Bondestam och Jan Ramberg. — Föreningen har omkring 350 medlemmar.