Juridiska föreningen i Lund höll under vårterminen 1953 fyra sammanträden. D. 10 febr. inledde bibliotekarien vid Juridicum Erik Knudtzon diskussion över ämnet »Seminariebiblioteket — problem och bekymmer», d. 3 mars höll universitetsadjunkt Verner Goldschmidt, Århus, föredrag över ämnet »Studier af retten i små grønlandske samfund». Som tredje sammanträde anordnade föreningen d. 13 april en bussresa med studiebesök på Centralfängelset i Malmö, fångkolonien i Tygelsjö samt ungdomsanstalten i Ystad. Docent Tore Strömberg ställde sig välvilligt till förfogande som ledare för gruppen. Vid den traditionella vårfesten på studenternas friluftsgård Lillsjödal, vilken avhölls d. 9—10 maj, höll prof. Einar Sjövall föredrag över ämnet »Den rättsmedicinska obduktionen i rättsskipningens tjänst». Till vårfesten hade inbjudits professorn vid Köbenhavns universitet jur. dr W. E. von Eyben, 10 representanter för Juridisk diskussionsklub i Köbenhavn samt en representant för Juridiska föreningen Pykälä r. y. i Helsingfors. Gästernas besök varade tre dagar varvid även tillfälle gavs att förevisa Lund. Stort intresse väckte förevisningen av Juridicum och Göteborgs nations hus.
    Höstterminens sammanträden inleddes med att professorerna Ragnar Bergendal och Karl Olivecrona d. 13 okt. framlade sina synpunkter på Juristutbildningssakkunnigas betänkande. Deras anföranden kom att ligga till grund för den diskussion som veckan därpå, d. 22 okt. anordnades. Vid årsmötet, som ägde rum d. 3 dec, talade justitierådet Nils Beckman över ämnet »Förslaget till brottsbalk».
    Stipendiet ur Knut och Alice Wallenbergs fond tilldelades vid årsmötet jur. stud. Karl-Olof Lidin.
    Föreningen representerades vid Juridisk Diskussionsklubs jubileumsfest i Köbenhavn d. 1 maj av jur. stud. Karl-Olof Lidin och vid Juridiska föreningens Pykälä r. y. årsfest i april av jur. stud. Lena Kihlman. Som representanter från Lund vid Nordisk juriststämma i Reykjavik d. 13—20 juni (jfr

206 NOTISERSvJT 1953 s. 601) utsågs jur. stud. Erland Aspelin, Torsten Lilja och Karin Lindholm.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: ordf. prof. Per Stjernquist, v. ordf. docenten Ulf Persson, litteraturförman jur. stud. Torsten Lilja, sekr. jur. stud. Aspelin, skattm. jur. stud. Karin Lindholm, klubbm. jur. stud. Lena Kihlman, sångförman jur. stud. Lars Rosengren samt konsulter jur. kand. Carl-Axel Petri och fil. kand. Ove Ekman.— Föreningen har under året haft omkr. 250 medlemmar.