Svensk Juristtidnings redaktion flyttar. D. 5 april flyttar Svensk Juristtidnings redaktion från Rosenbad 2iv till Stora Nygatan 2 Aiv, postadress Stockholm C. Red:s tel. blir 23 66 60 (växel). Expeditionens adress är fortfarande A.B. P. A. Norstedt & Söner, Tryckerigatan 2, Stockholm 2, tel. 22 80 40 (växel).

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    16 febr. 1954 förordnat e. o. fiskalen i Göta hovrätt Rune Lindgren att t. v. vara bitr. sekr. i 1951 års rättegångskommitté;
    s. d. förordnat byråchefen i pensionsstyrelsen Rolf Broberg, verkst, direktören i Försäkrings AB Fylgia o. Valkyrian Mac Hall samt adv. Carl-Erik Hedner att deltaga i överläggningar med bilskadeutredningen;
    23 febr. 1954 förordnat byråsekr. Alf Danielsson att t. v. vara sekr. i utredningen av frågan om ett förbättrat djurskydd;
    24 febr. 1954, med motsvarande entledigande för statssekr. Björn Kjellin, förordnat presidenten i hovrätten för Öve Norrland Mauritz Wijnbladh att utreda frågan om en omarbetning av jordfästningslagen.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 12 mars 1954 beviljat justitierådet Seve Ekberg avsked med utg. av april 1954.

 

    Nedre justitierevisionen K. M:t har 5 mars 1954 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Elis Dahlin att t. v. tjänstgöra såsom rev. sekr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 19 febr. 1954 beviljat häradshövdingen i Norrvikens domsaga Jan Smith avsked med utg. av juni 1954.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    19 febr. 1954 utnämnt e. sekr. vid Sthms rådhusrätt Lars Östlihn till assessor vid rådhusrätten i Kalmar;
    12 mars 1954 förordnat rådmannen i Sthm Kurt Espersson att fr. o. m. 1 april t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara ordf. å avd. av rådhusrätten.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    26 febr. 1954 förordnat lantbruksingenjören Thore Möller att vara e. o. vattenrättsingenjör;
    12 mars 1954 förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Lennart Persson att t. v. t. o. m. 31 mars 1957 vara vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 29 jan. 1954 beviljat byråchefen i fångvårdsstyrelsen Henry Lindberg avsked med utg. av juni 1954.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    29 jan. 1954 Ingemar Odesten, Göteborg, Bengt Almgren, Malmö, samt Hans Berglund, Olof Fagerström och Sigvard Olsson, Sthm;
    4 mars 1954 Rolf J:son Edqvist, Göteborg, Barbro Wallér, Lund, samt Nils Bokelund och Ingrid Mattson-Gavatin, Sthm.