Termes commerciaux — Trade Terms. Tableaux synoptiquesannotés — Annotated synoptic tables. Paris 1953. (»Les documents de la CCI». — »The ICC documents». No 16.)

 

    Incoterms 195 3. International rules for the interpretation of tradeterms — Régles internationales pour l'interprétation des termes commerciaux. Paris 1953. (International chamber of commerse — Chambre decommerce internationale. Brochure 166.)

 

    De skandinaviska köplagarna torde vara ensamma i världen om att fastslå legaldefinitioner av några allmänt använda transportklausulcr (62—65 §§). Det utbredda bruket att vid ingående av köpeavtal anlita dylika klausuler orsakar därför ej sällan svårigheter vid fastställandet av klausulernas exakta innebörd. Vidare tolkas klausulerna olika i olika länder, varigenom missförstånd kunna uppkomma. För att klarlägga omfattningen av existerande skiljaktigheter utgavs redan 1923 (ny uppl. 1929) av Internationella handelskammaren (IHK) en samling Trade terms. Denna har nu utkommit i omarbetat och utvidgat skick. Arbetet grundar sig på specialundersökningar, utförda av förefintliga nationalkommittéer eller ledande handelsorganisationer i vederbörande länder, och resultatet av dessa undersökningar har sedermera sammanställts av IHK:s handelstermkommitté under ordförandeskap av hovrättsassessorn GUNNAR LAGERGREN. I översiktlig tabellarisk uppställning redovisas härskande tolkningar av de vanligaste transportklausulerna.
    Men man har icke nöjt sig med att blott inregistrera existerande olikheter. För att så långt möjligt söka uppnå enhetlighet har IHK vidare år 1936 utgivit en samling regler rörande tolkningen av nämnda termer, »Incoterms1936» (se SvJT 1938 s. 379 f), avsedd att tillämpas vid ingåendet av internationella köpeavtal. Genom att i avtalet uttryckligen hänvisa till dessa tolkningar kunna parterna undvika överraskande missuppfattningar rörande den använda handelstermens innebörd. Efter det andra världskrigets slut var behovet av att få tolkningsreglerna fullt aktuella mycket kännbart (jfr RABELi RabelsZ 1952 s. 215). Handelstermkommittén utarbetade därför ett förslag till reviderade tolkningsregler, vilket på IHK:s kongress i Wien maj 1953 enhälligt antogs av representanter för näringslivet i ett trettiotal länder. En svensk översättning utkommer på Exportföreningens förlag.
    En jämförelse med den äldre versionen erbjuder åtskilligt av intresse. »In

LITTERATURNOTISER 257coterms 1953» kan väntas få större praktisk betydelse bl. a. därför att engelsmännen, som förut stått utanför, accepterat de nya tolkningarna. Den på senare år skärpta statliga regleringen av utrikeshandeln med hjälp av exporttillstånd, licenser o. d. har naturligt nog avsatt tydliga spår i de nya reglerna. Iögonfallande är vidare, att klausulen free delivered (»fritt») försvunnit. Anledningen härtill lär vara, att det ansetts ogörligt att konstruera en funktionsduglig klausul, avsedd att tillämpas i fråga om alla slags transporter. Vid sjötransporter får i stället användas ex ship och vid andra transporter kan man uppnå ungefärligen samma resultat genom att begagna cif med tillägget net landed weight.
    I viss utsträckning tycker man sig spåra inflytelser från skandinavisk köprätt. Sålunda synes tolkningsreglernas delivery-begrepp, liksom motsvarande begrepp i Rominstitutets köplagsförslag (jfr Rabel, ib. s. 217), nära ansluta sig till de nordiska köplagarnas begrepp avlämnande. Detta förhållande torde icke bero på en tillfällighet utan vara ett uttryck för den uppskattning, som ganska allmänt kommer de nordiska köplagarna till del från utländska juristers sida.

K. G.