God affärssed och illojal konkurrens. Uttalanden av Stockholms Handelskammares Opinionsnämnd 1935—1938 samt Näringslivets Opinionsnämnd i Stockholm 1939—1951, samlade och utgivna av Stockholms Handelskammare. Sthm 1953. AB Nordiska Bokhandeln. 71 s. Kr. 6,75.

 

    Inom Stockholms Handelskammare inrättades 1934 en opinionsnämnd med uppgift att avgiva yttrande, huruvida av näringsidkare i konkurrenssyfte företagen åtgärd stod i överensstämmelse med god affärssed. I samråd med vissa andra större näringsorganisationer ombildades nämnden 1938 till Näringslivets Opinionsnämd i Stockholm. Samtidigt härmed upprättades liknande nämnder i Göteborg och Malmö. — Opinionsnämndernas verksamhet bör ses som ett led i kampen mot den illojala konkurrensen och särskilt de yttringar av denna, som icke äro kriminaliserade i lagstiftningen (beträffande nämndernas organisation och uppgift se EBERSTEIN, Generalklausulen mot illojal konkurrens, SvJT 1951 s. 1—16).
    Den av Stockholms Handelskammare nu utgivna referatsamlingen erbjuder en provkarta på den illojala konkurrensens vanligaste former. Ett relativt stort antal ärenden avse oriktiga eller vilseledande uppgifter i reklam om egen eller konkurrents näringsverksamhet eller vara. Ett särskilt intresse erbjuder de ärenden, i vilka användningen av uttrycken »gratis», »fabrikspris» och »fabriksförsäljning» påtalats. Åtskilliga fall av vilseledande jämförelse mellan egna och andras varor ha vidare behandlats av nämnden. Även åtgärder, som inneburit ett obehörigt förfogande över eller ett obehörigt utnyttjande av en konkurrents vara, mönster eller modell ha varit föremål för nämndens bedömande, liksom några fall av otillbörlig påtryckning på leverantör respektive kunder.
    I vissa ärenden äro omständigheterna så speciella, att några mer vittgående slutsatser ej kunna dragas av nämndens uttalanden. Åtskilliga andra ärenden åter äro av principiell natur och därför av mer allmänt intresse. Referatsamlingen bör kunna utgöra en vägledning främst för den praktiskt

 

17—547004. Svensk Juristtidning 1954.

258 LITTERATURNOTISERverksamme affärs- och reklammannen men i andra hand också för advokater och andra, som ha anledning att syssla med frågor rörande illojal konkurrens. — Ett kronologiskt register jämte en sammanställning av vissa ärenden av likartad beskaffenhet underlättar referatsamlingens användande.

L. K.