E. ALTEN. Tvistemålsloven med kommentar. Tredje utgave. Oslo 1954. Aschehoug, 456 s. Kr. 23,90, inb. 36,00.

 

    Höyesterettsdommer ALTENS även i Sverige kända kommentar till 1915 års norska Lov om rettergangsmåten for tvistemål har utkommit i en tredje upplaga. (Ang. andra upplagan se SvJT 1942 s. 36.) I den nya reviderade och àjourförda upplagan behandlas liksom tidigare i fem huvudavdelningar allmänna bestämmelser, bevisning, förfarandet, fullföljd av talan och resning samt slutligen särskilda bestämmelser för vissa speciella slag av tvistemål, såsom familjerättsmål och växelmål, och för skiljeförfarandet.

S. R.

 

    W. W. BOULTON. Conduct and Etiquette at the Bar of England and Wales.  London 1953. Butterworth. 85 s. 8 sh. 6d.
    I ovanstående handbok har förf., själv advokat och sekreterare i the General Council of the Bar, sammanställt och systematiserat avgöranden och uttalanden från the Council i frågor rörande rättegångsadvokaters yr-

LITTERATURNOTISER 261kesetik och yrkesetikett. Åtskilliga spörsmål saknar omedelbart intresse för svensk del, såsom förhållandet mellan barristers och solicitors samt arvodestaxor. Andra avser emellertid förhållanden som har sin direkta motsvarighet hos oss, liksom för övrigt i alla länder där en självständig advokatkår finns, såsom frågor rörande advokats plikter mot sin klient å ena sidan och mot domstolen å den andra. De missuppfattningar rörande t. ex. en försvarares plikter mot klienten som man så ofta möter i Sverige, inte bara hos lekmän, skulle väl motivera en svensk motsvarighet till den engelske samfundssekreterarens katekes.

S. R.