Det nordiska lufträttssamarbetet. Det nordiska samarbetet beträffande nya luftfartslagar (jfr SvJT 1952 s. 873) har nu avslutats genom ett redaktionsmöte i Köbenhavn d. 9—27 febr. 1954. I sak i allt väsentligt överensstämmande lagtexter ha utarbetats; endast ansvarsbestämmelser och bestämmelser rörande militär och annan statlig luftfart ha huvudsakligen överlämnats till nationell lagstiftning.
    Delegationernas sammansättning var väsentligen oförändrad från närmast föregående nordiska lufträttsmöte. Sålunda deltogo från svensk sida f. d. hovrättsrådet och divisionsordföranden H. Wikander och hovrättsrådet K. Sidenbladh.

K. S.