Ur Svensk Författningssamling 1954.
    20. KK 12 febr. 1954 om ändrad lydelse av 13 § kung. d. 10 juli 1947 (nr 642) med bestämmelser ang. vissa kostnader vid domstol.
    27. KK 19 febr. 1954 om tillägg till domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290)(m. fl. förf. ang. domares bisysslor, se s 282).
    35. KF 12 febr. 1954 ang. ändrad lydelse av 2, 7 och 9 §§ förordn. d. 31

UR SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1954 285dec. 1931 (nr 429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.
    36. Just.dep:s cirkulär 19 febr. 1954 ang. vigsel i vissa fall mellan nordiska medborgare på grundval av lysning som skett i annat nordiskt land.
    37. KK 5 febr. 1954 ang. vissa läkarintyg för meddelande av omyndighets och myndighetsförklaringar.
    64. Lag 26 febr. 1954 om fortsatt giltighet av lagen d. 21 mars 1952 (nr 98)med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
    65. Lag 26 febr. 1954 om tillägg till militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472).
    73. KF 26 febr. 1954 ang. tillverkning av brännvin.
    82. Lag 5 mars 1954 ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad.
    83. Lag 5 mars 1954 om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 25 april 1930 (nr 99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m. m.
    84. Lag 5 mars 1954 ang. ändring i lagen d. 27 febr. 1948 (nr 96) med särskilda bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad.
    85—88. Följdförfattningar härtill.
    92. Lag 19 mars 1954 ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 22 april 1938 (nr 121) om hittegods.

S. R.