Lagberedningen 1953. Beredningens arbete med de delar av jordabalken, som icke behandlats i 1947 års förslag till jordabalk del I, har nu framskridit så långt, att ett preliminärt, fullständigt förslag till lagtext för de återstående materiellt rättsliga kap. i balken föreligger. Förslaget omfattar 8—26 kap. Dessa kap. avse följande ämnen: panträtt, ränterätt, särskild rättighet till fast egendom (allmänna bestämmelser), jordbruksarrende, arbetsavtal i samband med jordbruksarrende, särskilda bestämmelser för vissa jordbruksarrenden (sociala arrenden), arrende för annat ändamål än jordbruk, hyra,tomträtt, vattenfallsrätt, servitut, rätt till födoråd, rätt till vattenkraft, rätt till elektrisk kraft eller annan sådan nyttighet (värme, vatten, gas o. d. som tillhandahålles genom ledning), samfällighetsrätt (en nyskapelse avsedd för gemensamma värmeanläggningar o. d.), rättsförvärv på grund av hävd, företräde i rättsförvärv på grund av inskrivning, rättsverkan av inskrivning i vissa fall (förvärv i tillit till fastighetsbok m. m.) samt registrerad bruksenhet (tidigare benämnd inskrivningsenhet, se SvJT 1952 s. 203). Då beredningens uppdrag ej omfattar revision av arrende- och hyreslagstiftningen, ha de gällande bestämmelserna på området upptagits i förslaget utan andra ändringar än sådana som föranledas av deras inpassande i den tillämnade jordabalken. Den under 1953 tillkomna nya lagstiftningen om tomträtt och vattenfallsrätt har med motsvarande jämkningar överförts till förslaget. Preliminära motiv ha utarbetats till vissa delar av lagtexten.
    Den inskrivningsrättsliga delen av jordabalken avses skola omfatta fem kap. Lagutkast ha upprättats till två av dessa kap., nämligen ett med allmänna bestämmelser om inskrivning samt ett om bildande av bruksenhet och ändring i dess sammansättning.
    Efter remiss har beredningen avgivit utlåtanden över riksdagsmotioner om tryggande av yrkesfiskares nyttjanderätt till arrenderade fiskevatten och om ändring av bestämmelserna rörande inteckning för ogulden köpeskilling samt över 1945 års lufträttssakkunnigas förslag till lag om inskrivning av rätt till luftfartyg m. m.

T. N.