286 NOTISER    Tore Alméns minnesfond. Styrelsen för fonden höll ordinarie årssammanträde d. 13 mars 1954. Av därvid föreliggande revisionsberättelse framgår, att fondens nettoavkastning under 1953 utgjort 6 938:25 och att tillgångarna, som vid 1952 års slut uppgingo till 177 505:31 (se SvJT 1953 s.447), vid utgången av 1953 stigit till 180 753:56. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 54 970:—, på aktiers konto 62 720:50, på utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000:— och på checkräknings konto 2 993:06. Tillgångarna fördela sig med 134 117:27 på grundfonden och 46 636:29 på dispositionsfonden. Av dispositionsfondens medel äro 30 000:— sedan 1949 reserverade för anordnande av en juriststämma i Sverige.
    Till de svenska deltagarna i den nionde nordiska juriststämman (se SvJT 1953 s. 601) ha från fonden utgått resestipendier om tillhopa 5 190:—.
    Revisionen av 1953 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning.

T. N.

 

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1953 till 41 191 : 12. Därav voro 13 950: —placerade i statsobligationer och 25: 190: — i aktier samt innestodo 2 051: 12 i bank. Nettoavkastningen under året utgjorde 1 468:85.
    Från fonden har docenten Per Olof Bolding erhållit 400:— för deltagande i en i Würzburg anordnad konferens för civilprocessrättslärare.
    För ansökningar om bidrag från fonden gäller icke någon viss ansökningstid. Ansökan ställdes till fondens direktion, adress Lagberedningen, StoraNygatan 2, Sthm.

T. N.

 

    Sveriges juristförbund har framlagt sin verksamhetsberättelse för år 1953. Därav framgår bl. a. att läget på lönemarknaden under året varit jämförelsevis lugnt. Främst beror detta på att arbetsmarknadens parter av hänsyn till det ekonomiska läget alltjämt nöjt sig med att i stort sett hålla status quo. Några betydande förskjutningar av inkomstläget för juristerna har alltså icke åstadkommits under 1953. Juristernas arbetsmarknad var f. ö. under året alltjämt ganska kärv. Särskilt den omständigheten att blottomkring 60 % av de nyexaminerade juris kandidaterna kunde få platser pådomsagorna vållade svårigheter.
    Förbundet hade vid utgången av år 1953 4 527 medlemmar. Förbundsstyrelsen har sedan fullmäktigmötet d. 2—3 maj 1953 haft följande sammansättning: borgmästaren Carl Svennegård, ordf., stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm, 1 :e v. ordf., prof. Per Stjernqvist, Lund, 2 :e v. ordf., stadsfogden Gillis Björck, Lund, bitr. taxeringsintendenten Bengt Bohman, Härnösand, direktörsassistenten Per-Axel Brommesson, Malmö, stadssekr. Henrik Eklund, Nyköping, lagmannen Olof Engqvist Jönköping, jur. kand. Sören Falkman,Uppsala, byrådir. Arne Forsström, Sthm, hovrättsassessorn Per-Erik Fürst, Sthm, adv. Ragnar Hedén, Göteborg, direktören Sven-Ivar Ivarsson, Sthm, direktörsassistenten Gunnar Leo, Sthm, borgmästaren Olov Rylander, Västerås, förste byråsekr. Folke Råberg, Sthm, och länsassessorn Carl-Gustaf Vennberg, Luleå. Såsom suppl. har under samma tid fungerat förste länsassessorn Erik Axelson, Göteborg, stadsfiskalen Robert Clementz, Borås, assessorn Carl Olof Jönsson, Malmö, och tingsnotarien Sven-Erik Åkesson, Lund.
    Sektionerna hade såsom ordförande i sina styrelser: Central statsförvaltning, byrådirektören Forsström, Egen verksamhet, adv. Gunnar Thelén, Göteborg, Enskild tjänst, direktören Arne Skarby, Sthm, Kommunal förvaltning,

NOTISER 287borgarrådssekreteraren Stig Radhe, Sthm, Lokal statsförvaltning, länsassessorn Axelson, Polis- och åklagarväsendet, stadsfiskalen Asplund, Rådhusrätter, rådmannen Folke Höijer, Västerås, Statliga domstolar, hovrättsrådet Curt Carlon, Sthm, Vetenskapligt verksamma jurister, docenten Lennart Wahlén, Sthm, och Sveriges Yngre Juristers Förening, direktörsass. Brommesson.
    I lokalavdelningarna var följande förbundsmedlemmar styrelseordförande: Blekinge län, borgmästaren Ebbe Dymling, Karlskrona, Jämtland och Härjedalen, förste länsassessorn Folke Holmberg, Östersund, Jönköpings län, revisionssekreteraren Bertil Adèll, Sthm, Kalmar län, borgmästaren Yngve Malmquist, Kalmar, Kronobergs län, stiftssekreteraren Allan Tham, Växjö, Norrbottens län, stadsombudsmannen Stigbjörn Thurfjell, Luleå, Norrköping-Söderköping, rådmannen Carl Janssen, Norrköping, Skaraborgs län, rådmannen Arne Söderström, Lidköping, Skåne, civilrådmannen Anders Bruzelius, Lund, Stockholm, advokaten Sigvard Olsson, Sthm, Uppland, stiftssekreteraren Olof Morén, Uppsala, Värmlands län, landsfogden Anders Holmström, Karlstad, och Västra avdelningen, tingsdomaren Nils Källoff, Göteborg.

P-E. F.