Stockholms högskolas juridiska förening har under verksamhetsåret 1953—54 anordnat följande sammankomster: d. 24 febr. 1953 yrkesvägledning, d. 20 mars »Psykologiska synpunkter på vittnesförhör», föredrag med stålbandsillustrationer av föreståndaren för Psykotekniska institutet fil. lic. Valdemar Fellenius, d. 1 april »I Saw Television — With My Legal Eye», a lecture by the famous U. S. Professor Jack Broadsmile, D. C., B. Q., M. B., d. 9 april »Hur en lag kommer till», seminarium under ordförandeskap av docent Hans Thornstedt med deltagande av direktören Tage Wärn, byråchefen Sigurd Dennemark, hovrättsrådet Otto Petrén, advokaten riksdagsmannen Birger Gezelius, riksdagsmannen Leif Cassel, jur. kand. fru Anrep samt notarien B. Holmberg, d. 24 april »Domaren inför lagtillämpningen», seminarium under ordförandeskap av prof. Knut Rodhe med deltagande av f. d. justitierådet Nils Alexanderson, justitierådet Nils Beckman, regeringsrådet Enar Eckerberg, lagmannen Bertil Thureson, prof. Folke Schmidt, häradshövdingen Nils Grafström samt hovrättsassessoren Anders Lindstedt, d. 30 april Valborgsmässofest, d. 29 maj studiebesök å Långholmens fångvårdsanstalt, varvid chefen för denna, direktören G. Rudstedt, gav en orientering om straffverkställigheten därstädes, d. 9 okt. föredrag av dr. juris Torstein Eckhoff över ämnet »Varför dömer domarna som de gör? Domstolarna sedda ur bl. a. statistisk och psykologisk synvinkel.», d. 17 okt. recentiorsfest med spexet »Aladdin etsa femme fatale», d. 3 nov. »I stället för process. . . förlikning», föredrag av advokaten Per-Axel Weslien, d. 24 nov. »Rättegångskostnader. Ett rundabordssamtal om de allmänna problem som ha samband med kostnaderna för vår domstolsorganisation och vår rättegångsordning», därvid docent Lars Welamson var ordförande och hovrättsråden Bengt Lassen och Gösta Graffman, advokaten Ragnar Gottfarb, prof. Per-Olof Ekelöf och stadsfiskalen Lennart Asplund deltagare, d. 24 jan. 1954 minnesafton, till vilken samtliga styrelsemedlemmar samt ledamöter av och lärare vid fakulteten sedan 1907 inbjudits; vid sammankomsten talade riksmarskalken Birger Ekeberg, f. d. justitierådet Nils Alexanderson, prof. Sven Tunberg, prof. Ivar Agge (föreningens inspektor) samt advokaten Folke Rogard, d. 8 febr. konstituerande sammanträde med årsföreningen J-53, vid vilket sekreterare Sundberg talade över ämnet »Jurist-förbundet — Din organisation».

288 NOTISER    Föreningen har under året haft glädjen att se som sina gäster en representant för en var av Juristklubben Codex i Helsingfors, Juristforeningen i Oslo och Juridisk Diskussionsklub i København och har själv sänt en representant till den sistnämndas 50-årsjubileum. Tre av föreningens medlemmar övervoro på inbjudan av den isländska studentföreningen Orator den nionde nordiska juriststämman i Reykjavik (jfr SvJT 1953 s. 601).
    Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: ordf. jur. stud. Erik Tandberg, v. ordf. jur. stud. J. Gillis Wetter, sekr. fil. kand. jur.stud. Birgitta Orell, skattmästare jur. stud. Lars Almström, bibliotekarie jur.stud. Tor Bystedt och konsulter civilekonomen, jur. kand. Ingemar Wåhlstedt samt jur. stud. Owe Matton. Föreningen har 677 medlemmar.