Nedre justitierevisionen, som sedan 1928 haft sina lokaler i Rosenbadshuset i Stockholm, flyttade under sommaren 1953 in i nyinredda lokaler i det Ryningska palatset (sedermera Bergstrahlska huset), närmare bestämt i flygellängan vid Munkbron. (I huvudbyggnaden vid Stora Nygatan ha arbetsdomstolen, riksåklagarämbetet, åtskilliga kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet samt, sedan april 1954, även lagberedningen och SvJT:s red. sina lokaler.)
    Revisionens inflyttning i den vackra och nu skickligt restaurerade byggnaden, ungefär jämnårig med revisionssekreterarämbetet, högtidlighölls d. 2 april 1954 med en mottagning och visning av lokalerna.

S. R.

 

    Näringsfrihetsrådet (jfr SvJT 1953 s. 429 och 752) inledde d. 26 febr. 1954 sin verksamhet med ett offentligt arbetssammanträde i handels- och industrikommissionens sessionssal. I sitt hälsningsanförande uttalade rådets ordförande, lagmannen Alfred Bexelius, förhoppningen, att rådet måtte få i enighetens och samförståndets tecken med framgång verka för en fri konkurrens till gagn för konsumenterna och därmed även för ett fritt näringsliv och största möjliga rörelsefrihet för individen.
    Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor, hovrättsrådet Åke Martenius, lämnade härefter rådet en redogörelse för de arbetsuppgifter, som närmast förestå, och uttalade i anslutning därtill den förhoppningen, att ombudsmannaämbetet, som har till uppgift att inför rådet företräda de samhälleliga intressena, skall kunna stödja näringsfrihetsrådet i dess ansvarsfulla värv.

S. R.

 

    Justitiedepartementet. Sedan bankinspektören och chefen för bank- och fondinspektionen Kurt Wulff entledigats från förordnande att verkställa utredning om borgmästar- och rådmansval, har K. M:t 12 mars 1954 uppdragit åt 1950 års folkomröstnings- och valsättsutredning att verkställa utredningen.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    19 mars 1954 utnämnt e. o. assessorn i hovrätten för Övre Norrland Magnus Hertting till assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg;
    27 mars 1954 beviljat rådmannen i Sthm Henrik Lundqvist avsked med utg. av april 1954.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har 19 mars 1954 till e. o. biträdande landsfogdar förordnat, i Sthms län t. f. bitr. landsfogden Bengt Anders Birger Steen, i Värmlands län bitr. stadsfiskalen Olle Vangstad samt i Västernorrlands län e. o. landsfogdeassistenten Nils Åke Magnusson.
    Riksåklagarämbetet har 3 mars 1954 utnämnt stadsfiskalen i Lidköping Anders Vanäs till stadsfiskal i Halmstad och bitr. stadsfiskalen i Borås Olof Petersson till stadsfiskal i Varberg.

 

Trycklov meddelat 28/4 1954.