HALVAR G. F. SUNDBERG. Förvärv och förlust av svenskt medborgarskap. Sthm 1953. Norstedt. 91 s. Kr. 9,50.

 

    Den redogörelse för reglerna om förvärv och förlust av svenskt medborgarskap, som ingår i det 1947 av FAHLBECK-JÄGERSKIÖLD-SUNDBERG utgivna arbetet »Medborgarrätt», har genom 1950 års medborgarskapslag blivit föråldrad. Föreliggande bok har tillkommit som ersättning för denna del av det äldrearbetet. Prof. SUNDBERG lämnar här en klar och överskådlig framställning av den på området numera gällande rätten.
    En detaljfråga må beröras. Som naturalisation betecknar förf. (s. 40) även förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 10 § b). Detta

326 LITTERATURNOTISERöverensstämmer ej med lagens terminologi; av 6 § framgår att det endast är förvärv enligt den paragrafen som lagen kallar naturalisation. När i 10 § b) talas om förvärv av medborgarskap i annat nordiskt land genom naturalisation, måste därmed avses sådant förvärv, som motsvarar naturalisation enligt 6 § i den svenska lagen och således innebär att en sökande efter diskretionär prövning upptages till medborgare. För denna tolkning tala icke blott språkliga skäl — jfr även de danska och norska lagtexterna — utan också starka sakliga grunder. I motsats till förf. (s. 42 f) anser alltså anm. att 10 §b) kan tillämpas exv. på en norskfödd person, som blivit dansk medborgare enligt 10 § B i den danska lagen. Uppräkningen av de förvärvsgrunder, som ej äro hänförliga till naturalisation, är ofullständig även såtillvida, att increscens icke nämnts. Slutligen må påpekas, att å s. 40 r. 21 insmugit sig ett »ej», som bör styrkas.

T. N.