A. N. MAKAROV. Quellen des Internationalen Privatrechts. Bd. 1 Gesetzestexte.2  uppl. de Gruyter, Berlin, und J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1953.

 

    Första upplagan av denna stora, på sitt område för teori och rättspraxis lika oumbärliga källpublikation utkom 1929. Det redan tryckfärdiga manuskriptet till andra upplagan förstördes totalt under krigets sista dagar. Verkets högt förtjänte, mångspråkige utgivare, den ryskfödde men sedan 1919 i Tyskland verksamme professorn ALEXANDER N. MAKAROV var således tvungen att börja på nytt.
    Det nu i det närmaste fullständiga första bandet innehåller på två språk (tyska och franska) texten till sådana lagar i kulturstater som upptaga civilrättsliga kollisionsnormer. Hänvisningar till litteraturen öka nyttan av ver

400 LITTERATURNOTISERket. Det andra bandet, som ännu icke föreligger, skall innehålla mellanstatliga avtal av betydelse för den internationella privaträtten.
    Översättningen till tyska av de svenska stadgandena har omsorgsfullt gjorts av dr jur. WILHELM MICHAELI.

G. S.