Das indische (pakistanische) Strafgesetzbuch. Tysk översättning av GEORG DAHM. de Gruyter. Berlin 1954. 138 s. DM 15,70.

 

    Den indiska strafflagen som omfattar 511 sections skapades 1860 av framstående brittiska kolonialjurister och den behöll efter 1947 års delning av landet i Indien och Pakistan sin giltighet i båda länderna. Planer på en självständig lagstiftning synes hittills icke ha tagit form. Lagen förtjänar trots sin ålder beaktande redan därför att den gäller för trehundra miljoner människor. Därjämte har denna lagstiftning länge varit den kanske viktigasteo ch fullständigaste kriminallagkodifikationen inom det anglosaxiska rättsområdet (jfr ang. lagens detaljer redogörelsen i Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1954 bd 66 s. 137).
    Vid sidan av strafflagen gälla i båda staterna viktiga speciallagar med kriminalrättsligt innehåll. Dessa ingå tyvärr icke i översättningen. Bland särlagarna må här nämnas de om behandling av unga brottslingar (Reformatory Schools Act, 1897), om ett reformerat prygelstraff (Whipping Act, 1909) och om internering av vaneförbrytare och politiskt samhällsfarliga personer. Många av dessa interneringslagar ha tillkommit först efter 1947 års uppdelning.
    Lagstiftningens betydelse för rättskomparativa studier torde mindre ligga i reaktionssystemets utformning än i de allmänna stadgandena om delaktighet, rättsvillfarelse, conspiracy, nödvärn m. m. samt i brottsbeskrivningarna. Enligt brittisk tradition börjar lagen med många definitioner (sect. 6—52 A) och kompletteras med korta men instruktiva kommentarer och exempel som ingå i lagtexten.
    Översättaren hörde under Hitlertiden till de mest extrema förkämparna för en från europeisk rättstradition löst »autoritär» straffrätt. Efter nazismens sammanbrott emigrerade han till Pakistan och är där verksam såsom professor vid universitetet i Ramna-Dacca.

G. S.

 

Strafgesetzbuch nach dem neuesten Stand der Gesetzgebung. Leipziger Kommentar. 7., neu bearb. Aufl. Band 1. Herausg. v. JOHANNES NAGLER U. a. Berlin. de Gruyter. Lieferung 1: Einleitung und §§ 1 bis 46. 1953. 212 s. Lieferung 2: §§ 47 bis 109. 1953. 439 s. Lieferung 3: §§ 110 bis 152. 1954. 85 s.

 

    Av den välkända Leipziger Kommentar, en av de Gruyter-förlagets »Grosskommentare der Praxis», grundad av EBERMAYER, LOBE och ROSENBERG och

 

26—547004. Svensk Juristtidning 1954.

402 LITTERATURNOTISERsedermera utgiven av NAGLER, föreligger nu band 1 i 7 uppl. (Band 2 utkom i 6 och 7 uppl. år 1951, se SvJT 1952 s. 308.) Efter Naglers död år 1951 har förevarande uppl. ombesörjts av Bundesrichter H. JAGUSCH och den framstående straffrättsteoretikern EDMUND MEZGER i samarbete med andra förf. Detta band innehåller ingående kommentarer till den tyska strafflagens allmänna del (omfattande 576 av bandets 734 s.) samt till brotten mot staten.

H. T.