BERNHARD DÜSING. Die Geschichte der Abschaffung der Todesstrafe in der Bundesrepublik Deutschland. Offenbach 1952. Bollwerk Verlag. 342 s. DM12, 80.

 

    GOETHE, som alltid bekände sig såsom anhängare av dödsstraffet, motiverade sin hållning bl. a. därmed att människorna efter detta straffs avskaffande snart på nytt skulle kalla på bödeln. Faktiskt har kampen om dödsstraffet ingenstans kommit till ro. Ett omänskligt massmord eller ett upprörande landsförräderifall brukar överallt väcka hetsiga debatter. Kanske förkastar i dag knappast någon av både förnufts- och känsloskäl hundraprocentigt och undantagslöst denna straffart.
    Förf. skildrar meningsbrytningarna i Tyskland från 1848 års verkningslösa beslut av nationalförsamlingen i Frankfurts Paulskyrka till Bonn-grundlagens art. 102, som för första gången i tysk rättshistoria avskaffat dödsstraffet. Däremellan ligga Hitler-rikets 12 år, då 16 560 personer avrättades. Dessa siffror omfatta icke dödsdomarna enligt den militära straffrätten.
    Av särskilt intresse torde vara förf:s noggranna redogörelse för den främmande rättsutvecklingen, vilken återspeglar lag, domstolspraxis och opinion i många europeiska och utomeuropeiska länder (s. 232—276).
    Under diskussionerna ha många tvärhuggna slagord präglats. Kanske är det knappaste och mest i minnet fastnande:
»Du sollst nicht töten, spricht der Denker Nicht nur zum Mörder, auch zum Henker.»

G. S.

 

Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft herausgegeben von ERICH PRITSCH. Bd. 56. Stuttgart 1953. Ferdinand Enkel Verlag. 156 s. DM 18,00.

 

    Denna tidskrift stiftades redan 1878 och kom ut i 55 volymer innan andra världskrigets slutskede satte stopp för tidskriften liksom för nästan alla andra vetenskapliga tyska tidskrifter. Sedan 1882 hade tidskriften under mera än 35 år främst präglats av dess störste medutgivare, den oförglömlige Berlinprofessorn JOSEF KOHLER (1849—1919), ett juridiskt universalsnille som icke fått någon jämbördig efterträdare i Tyskland.
    Efter mera än nio års uppehåll föreligger nu en ny volym, som emellertid består av endast ett häfte. Utgivare är ERICH PRITSCH, tidigare domare vid Tysklands högsta domstol, numera professor i Köln.
    Tidskriftens namn kan lätt vilseleda. Tidskriftens arbetsområde är begränsat till en viss sektor av den jämförande rättsvetenskapen, nämligen till den rättskomparativa metoden, rättsutvecklingen i Öst- och Sydösteuropa samt i Asien och Nordafrika och framför allt till den rättsetnologiska forskningen. Intressentkretsen torde därför icke vara alltför stor men den omfattar icke endast jurister utan även kulturhistoriker och etnologer, ett förhållande som satt sin prägel på tidskriftens medarbetarstab.
 

G. S.