Ungersk rättegångsreform. Den inom folkrepublikerna pågående omdaningen av rättsväsendet i folkdemokratisk anda fullföljes med all kraft. Ett av de senaste uttrycken härför är den nya lag om domstolsväsendet som d. 1 febr. 1954 trädde i kraft i den ungerska folkrepubliken.
    Domstolsorganisationen är enligt den nya lagen uppbyggd i tre instanser. Vissa mål upptagas dock omedelbart av mellaninstansen eller högsta domstolen såsom första instans. Domstolarna sammansättas i första instans av en yrkesdomare med två lekmän som bisittare, övriga instanser av yrkesdomare. Beträffande yrkesdomarna kan anmärkas att lagen icke föreskriver att dessa skola uppfylla några särskilda juridiska eller andra kvalifikationer.
    Vid lagförslagets behandling i parlamentet underströks bl. a. den ungerska konstitutionens princip att en socialistisk domare är fullt oberoende. Mot bakgrunden härav kan nämnas att samtliga domare väljas för viss tid, domar-

414 NOTISERna i högsta domstolen av parlamentet och övriga av lokala fullmäktige. Domarna äro skyldiga att svara för sin verksamhet inför de organ av vilka de äro valda. Deras befogenheter kunna återkallas före mandattidens utgång om de begått brott, försummat sina plikter eller i övrigt visat en med folkdemokratiska principer oförenlig attityd.

S. R.