416    Justitiedepartementet. K. M:t har 21 maj 1954 förordnat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt Hjern att t. v. biträda med utredningsuppdrag inom dep.
    Dep. chefen har
    30 april 1954 tillkallat borgmästaren Olov Rylander, ordf., kommunalborgmästaren Lars Lindén, advokaten Birger Gezelius och lantbrukaren Ivar Nilzon att såsom sakkunniga verkställa utredning ang. justitieombudsmansinstitutionen ;
    24 maj 1954 förordnat e. o. amanuensen i kammarrätten Bertil Wennergren att vara bitr. sekr. åt besvärssakkunniga;
    28 maj 1954 entledigat statsrådet Gunnar Hedlund från uppdrag att såsom sakkunnig deltaga i överläggningar med strafflagberedningen;
    28 maj 1954 tillkallat ledamoten av riksdagens I. kamm., hemmansägaren Oscar E. Werner, ledamoten av riksdagens II. kamm., redaktören J. Olaus Nyberg och direktören Gunnar Marnell att såsom sakkunniga deltaga i överläggningar med strafflagberedningen, Marnell såvitt avser frågor ang. förvarings- och interneringslagstiftningen ;
    4 juni 1954 förordnat adj. led. i Svea hovrätt Bo Mollstedt att t. v. vara sekr. i fideikommissutredningen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 4 juni 1954 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Tord Melin att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    21 maj 1954 beviljat lagmannen i Svea hovrätt Torsten Salén avsked med utg. av aug. 1954;
    26 maj 1954 förordnat adj. led. i hovrätten för Övre Norrland Stig Marcus till e. o. assessor i hovrätten;
    4 juni 1954 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Bernt Lindskog att fr. o. m. 1 juli 1954 under sex år vara generaldirektör och chef för patent och registreringsverket.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    21 maj 1954 utnämnt resp. förordnat t. f. assessorerna vid Sthms rådhusrätt Nils Gynne och Curt Böre till assessor resp. e. assessor vid rådhusrätten;
    26 maj 1954 förordnat t. f. rådmannen i Sthm Wilhelm von Schéele att t. v. tjänstgöra såsom magistratsrådman i Sthm.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 21 maj 1954 utnämnt t. f. byråchefen i fångvårdsstyrelsen Bertil Forssell till byråchef i styrelsen fr. o. m. 1 juli 1954.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    4 juni 1954 till fångvårdsinspektörer konstituerat, med placering vid fångvårdsanstalten å Långholmen assistenten vid samma anstalt Anders Larsson, med placering vid fångvårdsanstalten i Malmö direktören vid fångvårdsanstalten i Västerås Gösta Ringius och med placering vid fångvårdsanstalten i Härnösand assistenten vid fångvårdsanstalten å Härlanda Arvid Grönberg;
    s. d. konstituerat t. f. föreståndaren vid fångvårdsanstalten i Ystad Åke Danielson till bitr. fångvårdsinspektör vid fångvårdsanstalten å Långholmen.

 

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 2 juni 1954 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Nils Nordin till stadsfiskal i Lidköping.

 

    Universiteten. För vinnande av juris doktorsgrad disputerade jur. lic. Axel Adlercreutz 22 maj 1954 vid Lunds universitet på avhandlingen »Kollektivavtalet. Studier över dess tillkomsthistoria».
    F. d. justitierådet Nils Alexanderson promoverades 31 maj 1954 till juris jubeldoktor vid Uppsala universitet.

 

Trycklov meddelat 19/6 1954.