SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1951-1953

 

UPPRÄTTAD AV PROFESSOR IVAR AGGE

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Ahlander, Björn. Om rätt och rättstilllämpning. Studier i juridikens idéhistoria och rättstillämpningens teori. A kad. avh. (Upps.) Sthm. Almqvist &Wiksell. 1952. 162 s. Kr. 11,50. (SvJT 1953 s. 496.)
Aldén, Gustav A. Medborgarens bok. 1—7. 29., 35., 21., 21., 29., 1., 17. uppl. Sthm. Hökerberg. 1951—52. 173, (2) s.; 200 s.; 157, (4) s.; 191, (1) s.; 193,(1) s.; 192 s.; 158, (2) s. Kr. 48,00.
Dahlström, J. I. Tidens formulärbok. 4.uppl. Sthm. Tiden. 1951. 192 s. Kr. 4,50. — Tidens handböcker.
Ekelöf, Per Olof. Är den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap? Lund. Gleerup. 1951. 50 s. Kr. 3,50.— Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 14. (SvJT 1952 s. 42.)
Falkenstam, Curt. Röd spion. En skildring av den farligaste spionaffär, som avslöjats i vårt land ... Sthm. Geber. 1951. 90, (1) s. Kr. 2,75.
Groth, Sverker. Groths formulärbok. 4. uppl. Sthm. Saxon & Lindström. 1951. 232 s. Kr. 6,50.
Hult, Phillips. Juridisk debatt. Valda rättsvetenskapliga uppsatser. Upps. Almqvist & Wiksell. 1952. 285, (1) s.Kr. 18,00. (SvJT 1953 s. 98.)
Hägerström, Axel. Inquiries into the nature of law and morals. [Ed. by KARL OLIVECRONA. Transl. by C. D.Broad.] Upps. Almqvist & Wiksell. 1953. XXXII, 377 s., 1 pl.-bl. Kr.25,00. — Skrifter utg. av K. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. Bd 40.
Kinberg, Olof. Lagen och de psykiskt sjuka. Sthm. Bonnier. 1952. 273, (2) s.Kr. 19,50. — Vår tids medicin. (SvJT 1954 s. 45.)
Lundstedt, Vilhelm. Law and justice. Sthm. Almqvist & Wiksell. 1952. 48 s.
Kr. 6,00. — Acta instituti upsaliensis iurisprudentiae comparativae. Ed. ÅKE MALMSTRÖM. 1. (SvJT 1953 s. 586.)
Lustgarten, Edgar. Var domen rättvis? Övers, från engelskan av Ingrid Reuterskiöld. [Orig:s titel: Verdict in dispute.] Upps. Lindblad. 1952. 212 s. Kr. 9,50. (SvJT 1954 s. 47.)
Lyttkens, Yngve. Attarpsmorden. Sthm. Bonnier. 1953. 236 s., 4 pl.-bl. Kr.15,50.
Lyttkens, Yngve. Hammarbymordet. Sthm. Bonnier. 1952. 179, (1) s. Kr. 12,50.
Lyttkens, Yngve. Yngsjömordet. Sthm. Bonnier. 1951. 195 s., 1 pl.-bl. Kr. 13,50. (SvJT 1952s. 306.)
Malmquist, Axel. Juridik i vardagslivet. Sthm. Ehlin. 1951. 184 s. Inb. kr. 5,40.— Folkbildningsserien.
Norstedts juridiska handbok. Under red. av NILS ALEXANDERSON [ &] BENGT PETRI. 4., omarb. uppl., ombesörjd av BENGT LASSEN ...Sthm. Norstedt. 1953. 1605 s. Klbdkr. 82,00, halvfr. bd kr. 95,00.
Nothin, Torsten. Regeringsmakt och rättssäkerhet. Sthm. Norstedt. 1953. 125, (1) s. Kr. 6,75. — 2. uppl. s. å.
P[asserin] d'Entrèves, A. Naturrätten. En idéhistorisk och rättsfilosofisk undersökning. Förord av JOHN LANDQUIST. Sthm. Natur och kultur. 1951. 152 s. Kr. 10,50.
Rehnberg, Mats [utg.]. Polisminnen. Sthm. Nord. museet. 1953. 198 s. Kr.7,00. — Svenskt liv och arbete. 17.
Russell, Bertrand. Makt. En analys av dess roll i samhället. [Orig:s titel: Power. Till svenska av Paul Gemer.] 2. uppl. Sthm. Natur och kultur. 1952.242 s. Kr. 15,00.
Svennegård, Carl. Juristerna inför kritiken. Sthm. Sveriges juristförbund. 1951. 20 s. Kr. 1,50. — Sveriges juristförbunds småskriftserie. 1. Svensk lagsamling. [Utg. av][T.] NOTHIN, [B.] PETRI & [A.] NOR-

 

Förutom arbeten av mindre betydelse ha uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationerutg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1951—1953 459 DENSTAM[6—20] & Tilläggsregister. Sthm. Norstedt. 1951—53. — [6.] Penning- och bankväsen. Av KURT WULFF. 1951. XII, 333 s. Klbd kr. 28,00. —[7.] Jakt, fiske och naturskydd. Av GUSTAV ADOLF BOUVENG. 1951. XIII, 249 s. Klbd kr. 21,50. — [8.] Skattelagar. Av ALARIK WIGERT. 1951. XXIV, 1133 s. Klbd kr. 76,00. — [9.]Hälso- och sjukvård. Av ERIK BJÖRKQUIST [ &] HÅKAN RAHM. 1951. XXVIII, 1086 s. Klbd kr. 75,00. —[10.] Skogen. Av SVEN STRÖMBERG.
1951. IX, 168 s. Klbd kr. 28,00. —[11.] Försäkringsväsen. Av O. A. ÅKESSON. 1951. XI, 311 s. Klbd kr.28,00. — [12.] Lantbruket. Av G. SAEMUND. 1952. XX, 660 s. Klbd kr.54,00. — [13.] Fastighetsrätt. Av ALLAN NORDENSTAM. 1952. XXV, 884 s.Klbd kr. 66,00. — [14.] Allmänna läroverk, högre kommunala skolor och privatläroverk. Av BROR JONZON. 1952. XI, 401 s. Klbd kr. 36,00. —[15.] Kyrkorätt. Av TORSTEN NOTHIN. 1952. XXII, 769 s. Klbd kr. 65,00. —[16.] Exekutionsrätt. Av GERT BOËTHIUS. Jämte rättsfallssamling av BENGT LASSEN och SVEN HUGO RYMAN. 1952. XV, 496 s. Klbd kr. 48,00.— [17.] Kulturvård och arkivväsen. Av GÖSTA BERG [ &] BIRGER LINDÉN. 1952. XV, 194 s. Klbd kr. 23,50. —[18.] Fritt och frivilligt folkbildningsarbete. Av RAGNAR LUND. 1953. VIII, 176 s. Klbd kr. 21,50. — [19.] Tullväsendet. Av TUWE  JANSSON. 1953. XX, 738 s. Klbd kr. 62,00. — [20.]Lappväsendet. Av HILDING JOHANSSON. 1953. XII, 232 s. Klbd kr. 38,00. — 1952 års tilläggsregister . . . 1952. 53 s. Kr. 3,50. — 1953 års tilläggsregister . . . 1953. 94 s. Kr. 9,50.
Zetterberg, Herman. Rättsröta? Sthm. Tiden. 1953. 62 s. Kr. 1,50.

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Anners, Erik. Hand wahre Hand. Studien zur Geschichte der germanischen Fahrnisverfolgung. Akad. avh. (Upps.) Sthm. Nord. bokh. i distr. 1952. (9),379 s. Kr. 25,00. — Skrifter utg. av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Ser. 1. Bd 3. (SvJT 1954 s. 306).
Bjurling, Oscar. Våldgästning och frälse. Till de äldsta skatteprivilegiernas historia. Lund. Universitetsförl. 1952.143, (4) s. Kr. 12,00. — Skrifter utg. av Ekonomisk-historiska föreningen i Lund. Vol. 1.
Bondeståndets riksdagsprotokoll. På riksgäldskontorets uppdrag utg. av STEN LANDAHL. 4. 1740—1741. [Sthm.] Nord. bokh. 1951.VII, (1), 508, (1) s. Kr. 12,00.
Domareregler från den yngre landslagens tid. Med inledning och kommentar utg. av JAN ERIC ALMQUIST. 2. omarb. uppl. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 1951. 81,(1) s. Kr. 3,50.
Dovring, Folke. De stående skatterna på jord 1400—1600. With a summary: Annual land-taxes in Sweden during the fifteenth and sixteenth centuries. Lund. Gleerup. 1951. 437 s. Kr. 35,00.— Skrifter utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 49.
Hanzén, J. J:son. Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland. Urkunder sammanställda samt ett kapitel om häxsalvor. Ljusdal. Södra och Västra Hälsinglands samfund för arkivforskning. 1951. 281 s. Inb. kr. 21,00.
Hasselberg, Gösta. Studier rörande Visby stadslag och dess källor. Mit deutscher Zusammenfassung. Akad. avh. Upps. Almqvist & Wiksell. 1953. X, 419 s.Kr. 20,00.
Hjärne, Erland. Fornsvenska lagstadganden. 1/3. Upps. Almqvist & Wiksell. 1951. 221 s. Kr. 10,00. — Även utg. som: Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. Årsbok. 1949—1950.
Holmbäck, Åke. Lagkommissionen under Gyldenstolpe. 1—2. Upps. Lundequistska bokh. 1953. 33, (1) s. Kr. 3,00.Uppsala universitets årsskrift. 1953. 9.
Les fueros de la Novenera. [Según el manuscrito 944 de la Biblioteca de Palacio con los variantes delmanuscrito 13331 de la Biblioteca nacional de Madrid.] Publicados por GUNNAR TILANDER. Sthm. Almqvist& Wiksell. 1951. 237, (2) s. Kr. 15,00.— Leges hispanicae medii aevi. Edendas curavit Gunnar Tilander. 2.
Lunds stifts landebok. Utg. av K. G. LJUNGGREN och BERTIL EJDER.D. 1—2. Lund. Gleerup. 1950, 1952. XIV, (1), 550 s.; XIII, (1), 549 s. Kr.25,00, 25,00. — Skånsk senmedeltid och renässans. Skriftserie utg. av Vetenskaps-societeten i Lund. 4, 5: 2.
Nilsson, Sven A. Kampen om de adliga privilegierna 1526—1594. Lund. Gleerup. 1952. 144, (1) s. Kr. 15,00. —Skrifter utg. av Vetenskaps-societeten i Lund. 41.
Norddeutsche Stadtrechte. Hrsg. von GUSTAV KORLÉN. 2. Das

460 IVAR AGGEmittelniederdeutsche Stadtrecht von Lübeck nach seinen ältesten Formen. Lund. Gleerup. 1951. 242, (12) s. Kr.25,00. — Lunder germanistische Forschungen. Hrsg. von ERIK ROOTH. 23.
Nylander, Ivar. Das kirchliche Benefizialwesen Schwedens während des Mittelalters. Die Periode der Landschaftsrechte. [Akad. avh. Upps.] Sthm. Nord. bokh. 1953. (3), 334 s. Kr. 20,00.— Skrifter utg. av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Ser. 1. Bd 4. (SvJT 1954 s. 254.)
Palme, Sven Ulric. Studier i Sturetidens statsrättshistoria. 1. [Även fransk titel.] Upps. Lundequistska bokh. 1951. 75, (1) s. Kr. 3,50. — Uppsala universitets årsskrift. 1951. 10.
Prawitz, Gunnar. Ett bidrag till fiskeregalets historia i Sverige. Sötvattensfisket i de norrländska kustlandskapen. Upps. [Förf.] 1952. 109 s. Kr. 10,00.
Rehnberg, Mats. Småländsk bystämma. Östraby och Västraby i Lenhovdasocken. Sthm. Nord. museet. 1951.197 s. Kr. 7,00. — Svenskt liv och arbete. 12.
Rättshistoriska studier. Bd1. Sthm. Nord. bokh. 1951. X, 346 s.Kr. 20,00. — Skrifter utg. av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Ser. 2. Bd 1. (SvJT 1953 s. 729.)
Sahlgren, Jöran. Olavi Petri domareregler. Några iakttagelser. Upps. [Lundequistska bokh.] 1953. 30 s. Kr. 5,00.
    — Ur: Arv. 1951.
Skoklosters medeltida jordeböcker. Med kommentar utg. av ARTHUR PEETRE. Lund. Gleerup.1953. 98, (1) s. Kr. 15,00. — Skrifterutg. av Vetenskaps-societeten i Lund. 42.
Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. Utg. av Stockholms stadsarkiv. D. 2. 1596—1599. Red. av DANIEL ALMQVIST. H. 1. Text och personregister. D. 3. 1600. Red. av FOLKE SLEMAN. Sthm. Stockholms stadsarkiv. 1951, 1953. 494 s.; XII, 194 s. Kr. 15,00 [D. 3]. (SvJT 1951 s. 771.)
Sörmländska häradsdomböcker från 1500-talet. Utg. av MAGNUS COLLMAR. Nyköping. Södermanlands hembygdsförbund. 1953. 198, (1) s. Kr. 10,00. — Södermanländska handlingar. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 16.
Thomson, A. Studier i frihetstidens prästvalslagstiftning. [1. 1718—1931.] Lund.Gleerup. 1951. 264, (2) s. Kr. 15,00. —Skrifter utg. av Vetenskaps-societeteni Lund. 39.
Thomson, A. Till frågan om 1731 års kyrkoordningsförslag. Lund. Gleerup. 1953. 43 s. Kr. 4,50. — Lunds universitets årsskrift. N. F. Avd. 1. Bd 49. 4.
Vadstena stads äldsta tänkeböcker (»domboken») 1577—1610. Utg. av GEORG J. V. ERICSSON. H. 5. Inledning. Register. [Eskilstuna.] Utg.1952. XI, (1) s., s. 445—576. Kr. 15,00.
Weibull, Jörgen. Tionden i Skåne under senare delen av 1600-talet. Lund. Gleerup. 1952. 141 s. Kr. 8,00. —Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 38.
Westman, K. G. De svenska rättskällornas historia. Föreläsningar . . . [Nyuppl. Duplic.] Upps. Juridiska föreningen. 1953. (1), 108 s. (interfol.) Kr. 8,50.

 

PRIVATRÄTT.

 

Abramson, Ernst. Den nya livsmedelsstadgan. Sthm. Norstedt. 1952. 56 s.Kr. 4,25. — Bra att veta. Norstedts samhällsorientering. Red. av FOLKE THUNBORG. 10.
Anvisningar till byggnadsstadgan. Godkända av Kungl. Maj:t den 3 februari 1950. [4. oförändr. uppl.] Sthm. [Seelig.] 1952. 138s. Kr. 3,00. — Kungl. byggnadsstyrelsens publikationer. 1950: 1.
Bergsten, Per. Förberedelse av vissa företag enligt vattenlagen. Sthm. Svenska vattenkraftföreningen; Fritzes hovbokh. 1953. (1) s., s. 79—96. Kr. 2,00.— Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 1953. 5. (Nr 434.) (SvJT 1953 s. 736.)
Björling, C. G., & Malmström, Åke. Civilrätt. Lärobok för nybörjare. 13.uppl. av C. G. Björlings Lärobok icivilrätt för nybörjare. Lund. Gleerup.1953. VIII, 345 s. Kr. 12,00.
Bolding, Per Olof. Har försäkringsfallet inträffat? Några synpunkter på en bevisfråga. Sthm. Försäkringsjurid. fören.1952. 40 s. — Försäkringsjuridiskaföreningens publikation. Nr 8. (SvJT 1954 s. 106.)
Bomgren, Gunnar. Konossementskonvention och konossementslag ... With asummary in English. Gbg. Gumpert. 1951. 20 s. Kr. 3,00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1951. 1.— Skrifter utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 5.
Brunnberg, A., & Nordenstam,  A. Strandlagen. Sthm. Norstedt. 1952. 104 s. Kr. 9,00.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1951—1953 461Danielsson, Erik. Aktiekapitalet. Studier över aktiebolagets kapitalkonstruktion enligt svensk rätt. Akad. avh. Lund.Gleerup. 1952. XIV, (1), 262, (2) s.Kr. 19,00. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 15. (SvJT 1953 s.241.)
Dennemark, Sigurd. Den provisoriska strandlagen. Sthm. Norstedt. 1951.44 s. Kr. 1,50. — Bra att veta. Norstedts samhällsorientering. Red. avFOLKE THUNBORG. 5.
Det enskilda tjänsteavtalet: Tjänstemannens skyldigheter. 2. omarb. uppl. Sthm. Svenska industritjänstemannaförbundet. 1951. 48 s. Kr.1,00. — SIF:s skriftserie: Tjänstemannarätt. 2/3. (SvJT 1952 s. 380.)
Digman, Hugo. Svensk gruvrätt. Sthm. Norstedt. 1953. 663 s. Inb. kr. 40,00.(SvJT 1954 s. 248.)
Eberstein, Gösta. Fotografisk bild som alster av konst och vetenskap. En rättslig studie. Sthm. Norstedt. 1953. 57 s., 4 pl.-bl. Kr. 7,50. (SvJT 1954 s. 392.)
Föräldrabalken. Utg. av GÖSTA WALIN. Sthm. Norstedt. 1952. X, 606s. Klbd kr. 37,50. (SvJT 1954 s. 90.)
God affärssed och illojal konkurrens. Uttalanden av Stockholms handelskammares opinionsnämnd 1935—1938 samt Näringslivets opinionsnämnd i Stockholm 1939—1951. Samlade och utg. av Stockholms handelskammare. Sthm. Nord.bokh. 1953. 71 s. Kr. 6,75. (SvJT 1954s. 257.)
Godenhielm, Berndt. Utländsk och internationell patenträtt. Sthm. Institutet för utländsk rätt; Norstedt i distr. 1953. 148 s. Kr. 15,00.
Grenander, Nils. Studier rörande redareansvarets legala begränsning. Akad. avh. Sthm. Sveriges juristförbund.1 953. 285 s. Kr. 22,00. (SvJT 1954s. 96.)
Grönfors, Kurt. Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden. Studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften. Akad. avh. Sthm. Almqvist & Wiksell. 1952. XV, 405 s. Kr. 25,00. (SvJT 1954 s. 38.)
Hahr, Erik. Om pensionsstiftelser. Sthm.Norstedt. 1953. (4), 120 s. Kr. 8,75. (SvJT 1954 s. 327.)
Handbok i sjöfart under red. av C. A. BERGSTRÖM, SETH BRINCK och SAM SVENSSON. 1—2. Sthm. Natur och kultur. 1951. XVI, 720 s.; XI s., s.721—1511. Inb. kr. 140,00. (SvJT 1953 s. 732.)
Heiding, Sture. Svensk varumärkesrätt. [Omsl.] Sthm. Affärsekonomi [Seelig]. 1951. 62, (2) s. Kr. 4,00. — Affärsekonomis skriftserie. 27. (SvJT 1952 s. 449.)
Hellner, Jan. Försäkringsgivarens regressrätt. (The insurer's right of subrogation.) With a summary in English.Upps. Lundequistska bokh. 1953. IX, 297 s. Kr. 20,00. — Uppsala universitets årsskrift. 1953. 3. (SvJT 1954 s.103.)
Hemberg, William, & Sillen, Oskar. Bokföringslagen av den 31 maj 1929. Med förklarande anmärkningar, formulär och sakregister. 4., omarb. uppl. Sthm. Norstedt. 1953. 163 s. Klbd kr. 14,75. (SvJT 1953 s. 735.)
Hesselgren, Ove, & Samuelsson, Yngve. Den nya semesterlagen. Redogörelse för gällande semesterlagstiftning. 5. uppl. Sthm. Norstedt. 1952. 192 s. Kr. 8,50.
Hessler, Henrik. Om stiftelser. Studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt. Akad. avh. Sthm. Nord. bokh. 1952. XL, 525 s. Kr. 28,00. (SvJT 1953 s.339.)
Jacobsson, E. Några problem i försäkringsavtalslagen hämtade ur försäkringsbolagens erfarenheter. Sthm. Försäkringsjurid. fören. 1952. 31 s. —Försäkringsjuridiska föreningens publikation. Nr 9. (SvJT 1953 s. 587.)
Karlgren, Hjalmar. Skadeståndsrätt. Sthm. Norstedt. 1952. 245 s. Kr.18,00. — Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 1. (SvJT 1954 s. 30.)
Karlgren, Hjalmar. Ändamålsbestämmelse och stiftelse. Lund. Gleerup. 1951. 199 s. Kr. 13,50. (SvJT 1952 s. 293.)
Lagen om ekonomiska föreningar den 1 juni 1951 jämte dit hörande författningar med förklaringar, formulär och sakregister m. m. utg. av ERIK HAGBERGH & SAL.NISELL. Sthm. Norstedt. 1952. 361, (1) s. Klbd kr. 23,00. (SvJT 1953 s. 494.)
Lagen om kommission, handelsagentur och handelsresande av den 18 april 1914. Med förklarande anmärkningar utg. av E. GADDE. 3. uppl., ombesörjd av R. EKLUND. Sthm. Norstedt. 1952. (3), 233 s. Klbd kr. 27,50.
Lagergren, Gunnar, & Carlander, Thor. Innebörden i vissa internationella handelstermer enligt svensk uppfattning. Sammanställning utg. av Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté och på dess uppdrag utarb. Sthm. Norstedt. 1952. 48 s.Kr. 4,00.

462 IVAR AGGELejman, Fritjof. Rättsförhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Lund. Gleerup. 1951. 271 s. Kr. 17,00. —Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 12. (SvJT 1952 s. 127.)
Linden, Göran. Förvärv och förlust av medlemskap i ekonomisk förening. Akad. avh. Sthm. Fritzes hovbokh. 1952. IX, 272 s. Kr. 25,00. (SvJT 1953 s. 153.)
Lindstedt, Anders. För folket ombord. Den nya sjömanslagen. Sthm. Norstedt. 1952. 47, (1) s. Kr. 3,50. — 2.uppl. 1953. 48 s. — Bra att veta. Norstedts samhällsorientering. Red. av FOLKE THUNBORG. 11.
Ljungwaldh, Ruben. Fastighetsköp. Inteckning i fast egendom. Några vinkar och råd vid fastighetsförvärv med kortfattad framställning av inteckningsrätten. Ny, av förf. omarb. uppl. [Sthm.] Forum. 1953. 125, (1) s. Kr.7,00.
Lundstedt, A. V. Grundlinjer i skadeståndsrätten. D. 2. Strikt ansvar. Bd2: 2. Innehåller — utom frågor om farlighets- och principalansvar samt juridisk kausalitet — diskussion med Ussing samt min syn på juridiken som vetenskap. Upps. Almqvist & Wiksell. 1953. 584 s. Kr. 35,00. — Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. 4.
Löfstrand, Vict. Växel- och checklära. Ny ed., omarb. och utg. av SUNE KELLGREN. 2. uppl. Sthm. Sv. bokförl. (Norstedt). 1952. VIII, 150 s. Kart. kr. 7,85.
Lögdberg, Åke. Några spörsmål angående förlagsinteckning. Föredrag vid 1951 års ordinarie bankmöte. Sthm. Svenska bankfören. [Fritzes hovbokh.] 1952. 36 s. Kr. 2,00. — Skrifter utg. av Svenska bankföreningen. 81. (SvJT 1953 s. 247.)
Malmaeus, Bengt. Ersättning för sveda och värk samt framtida men enligt rättspraxis. Suppl. 1941—1950. Sthm. Norstedt. 1951. 284 s. Kr. 12,00. —Trafikförsäkringsföreningen. Publikation. Nr 6. (SvJT 1952 s. 298.)
Malmström, Åke. Föräldrabalken. Med kommentar. [Med] Tillägg. Lund. H. Ohlsson. 1952. 134, (2) s.; 11 s. Kr.4,50. (SvJT 1953 s. 261.)
Martenius, Åke. Friare konkurrens. Den nya kartellagen. Sthm. Norstedt. 1953. 52 s. Kr. 4,25. — Bra att veta. Norstedts samhällsorientering. Red. av FOLKE THUNBORG. 13.
Neumeyer, Fredrik. Monopolkontroll iUSA. Sthm. Kooperativa förbundet. 1951. 256 s., 2 pl.-bl. Kr. 18,00.
Olivecrona, Karl. Hur man läser gravationsbevis. 2. oförändr. uppl. Sthm. Sparfrämjandet [Seelig]. 1952. 113 s.Kr. 9,00. — Sparbankernas skriftserie. 10. (SvJT 1951 s. 685.)
Persson, Ulf. Skada och värde. Akad. avh. Lund. Gleerup. 1953. XXVIII, 523 s. Kr. 20,00. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 16. (SvJT 1954 s. 209.)
Prawitz, Gunnar. Jordfrågan. Jord- och fastighetsbildningspolitiken på den svenska landsbygden under förra hälften av 1900-talet. Sthm. Stockholms lantmätareförening. 1951. 276 s. Kr.12,00. (SvJT 1952 s. 447.)
Rodhe, Knut. Aktiebolagsrätt. Enligt 1944 års lag om aktiebolag. 2. uppl.Sthm. Norstedt. 1953. 224 s. Inb. kr. 16,50.
Rodhe, Knut. Föreningslagen. 1951 års lag om ekonomiska föreningar. Sthm. LT [Seelig]. 1952. 308 s. Kr. 11,50. (SvJT 1952 s. 860.)
Rudling,  Arvid. Rätten till skadestånd vid olycksfall i arbete. I samband med ARNE KARLSSON. 1. och 2. uppl. Sthm. Tiden. 1953. 69, (1) s. Kr. 2,75. —Tidens handböcker.
Samuelson, Karl G. Kollektivavtal och förhandlingar. Sthm. Natur och kultur. 1951. 106 s. Kr. 7,25. (SvJT 1952 s. 450.)
Schmidt, Folke. Kollektiv arbetsrätt. 2. uppl. Sthm. Tiden. 1951. 246 s. Kr. 11,50. (SvJT 1951 s. 617.)
    Skiöld, Åke. Bidrag till belysning av frågan om en svensk antitrustlagstiftning. Sthm. Geber. 1952. 52 s. Kr. 3,85.
Strömberg, Tore. P. M. för bouppteckningsförrättare. 5. uppl. [Med] Tillägg. Lund. Gleerup. [1952.] 74, (1) s.; 1 s. Klbd kr. 4,75.
Sölvén, Arnold. Nya semesterlagen den 29 juni 1945 med sedermera företagna ändringar och tillägg, innefattande 1951 års lagstiftning om tre veckors semester, samt Lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete den 25 maj 1951. Kommentar. 8. uppl. Sthm. Tiden. 1952. 171 s. Kr. 5,75. — 9., 10. uppl. 1953.— Tidens handböcker.
Undén, Östen. Svensk sakrätt. 2. Fast egendom. Avd. 1. 3. genomsedda uppl. Lund. Gleerup. 1951. 177 s. Kr. 12,00.
Vahlén, Lennart. Formkravet vid fastighetsköp. Särskilt dess inverkan på regler om förutsättningar och fel. Akad. avh. Sthm. Nord. bokh. 1951. 399 s. Kr. 28,00. (SvJT 1952 s. 783.)
Walin, Gösta. Barnens ställning enligtf öräldrabalken m. m. Handledning.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1951—1953 463Sthm. Norstedt. 1953. XIX, 271 s. Klbd kr. 20,00. (SvJT 1953 s. 735.)
Wallentheim, Adolf. Den nya expropriationslagstiftningen. [Omsl.] Sthm. Tiden. 1952. 32 s. Kr. 1,25. — Fakta i tidens frågor.
Wikström, Harry. Vad säger nya föreningslagen? Sthm. LT [Seelig]. 1952. 42, (4) s. Kr. 1,50. — 2. uppl. 1953.
— Aktuell information. Skrifter om jordbrukets föreningsrörelse. 2.
Zetterberg, Herman. Hyresregleringen. Kommentar till lagen den 19 juni 1942 om hyresreglering m. m. och lagen samma dag om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. jämte därtill anslutna författningar. 2. omarb. uppl:s 2. tr. med suppl. utg.av ERIK HEDFELDT. Sthm. Norstedt. 1951. 406 s. Inb. kr. 24,50.

 

STRAFFRÄTT.

 

Ahrenberg, Sixten, & Bernhardsson, Carl Olof. Polisen lägger pussel. Sthm. Igoförlaget. 1951. 467, (1) s. Inb. kr. 68,00.
Bernhardsson, Carl-Olof. Spionpolisen går på jakt. Sakkunnig medhjälpare: PER LINDGREN. Sthm. Natur och kultur. 1952. 612 s. Klbd kr. 68,00.
Den militära strafflagstiftningen. Gällande bestämmelser jämte förklaringar, utg. av NILS REGNER [ &] HUGO HENKOW. Sthm. Norstedt. 1951. 458 s. Inb. kr. 32,00. (SvJT 1952 s. 372.)
Lindstedt, G. Högbroforssaken. En granskning. D. 1—2. Sthm. Natur och kultur. 1953. XVI, 403 s.; XVI s., s. 405—895. Klbd à kr. 28,00.
Meurling, Per. Spionage och sabotage i Sverige. Sthm. Lindfors. 1952. (8), 443 s. Kr. 48,00. (SvJT 1953 s. 261.)
Pollak, Otto. Kvinnan som brottsling. [Till svenska av Hadar Högberg. Orig:s titel: The criminality of woman.] Sthm. Geber. 1953. 185 s. Kr. 14,50.— Gebers sociologiska bibliotek.
Stolpe, Sven. En svensk Dreyfus-skandal. Torsten Kreuger ännu en gång. Sthm. Norlin. 1951. 141, (2) s., 1 pl.-bl. Kr. 4,75.
Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. Utg. av BIRGER EKEBERG, IVAR STRAHL & NILS BECKMAN. 4.uppl. Sthm. Norstedt. 1952. 377 s. Klbd kr. 24,50.
Strahl, Ivar. Brotten och brottspåföljderna. En orientering. Sthm. Norstedt.
Wilson, Donald Powell. Mina sex fångar. En fängelsepsykolog berättar om sina
tre år i ett straffängelse. [Orig:s titel: My six convicts. Till svenska av Torsten Blomquist och Torsten Jungstedt.] Sthm. Natur och kultur. 1952.320 s. Kr. 17,50.

 

PROCESSRÄTT.

 

Bolding, Per Olof. Bevisbördan och den juridiska tekniken. With a summary in English. Akad. avh. Upps. Lundequistska bokh. 1951. 208 s. Kr. 12,00. (SvJT 1952 s. 216.)
Hassler, Åke. Utsökningsrätt. Sthm. Nord. bokh. 1952. XIII, (3), 427, (1) s.Kr. 28,00. (SvJT 1953 s. 384.)
Heuman, Maths, & Lassen, Bengt. Brottets beivrande. Under medverkan av WILHELM BRODIN, NILS FAHLANDER, VALDEMAR FELLENIUS ... Sthm. Wahlström & Widstrand. 1952. 359 s.Kr. 34,50. — Kriminologisk handbok utg. av Karl Schlyter. [4.] (SvJT 1953 s. 19.)
Leche, Ernst, & Hagelberg, Victor. Förhör i brottmål. 4. uppl. Sthm. Norstedt. 1952. 196 s. Kr. 9,75.
Olivecrona, Karl. Rättegången i brottmål enligt RB. Sthm. Norstedt. 1953. 312s. Kr. 22,00. — Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 4.
Tirkkonen, Tauno. Skiljemannaförfarandet (jämte suppl.). [Stenc.] Sthm. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 1952. XIV, 106, 6, 7, 9 s. Kr.10,00. (SvJT 1953 s. 45.)
Welamson, Lars. Om anslutningsvad och reformatio in pejus. Sthm. Norstedt. [1953.] 201, (2) s. Kr. 16,00. — Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 3.
Vinge, Karl Axel. Om kvarstad i civila mål.... With a summary in English.Gbg. Gumpert. 1951. 57 s. Kr. 5,00.— Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1951. 2. — Skrifter utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 6. (SvJT 1952 s. 297.)

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

 

Andersson, Sven, & Starland, Hilding. Problémes et législation du travail en Suède. Trad. par Georges Rousseau. Sthm. Institut suédois; Forum. 1952. 40 s. Kr. 2,00.
Biörklund, G., & Berglund, H. Vår trafiklagstiftning. KAKs lagbok för motormän. Sthm. Utg. 1952. 308 s. Kr. 13,50.
Boberg, Stig. Gustav III och tryckfriheten. 1774—1784. [Akad. avh. Göteborgs högsk.] Sthm. Natur och kultur. 1951. XXI, (1), 351, (1) s., 1 pl.-bl.Kr. 15,00.

464 IVAR AGGEBrandlagen och brandstadgan m. m. Med kommentarer och sakregister [utg. av] BENGT PETRI. 4. uppl., översedd av BENGT PETRI, K.A. JANZON, STIG G. HOLMBERG. Sthm. Norstedt. 1952. 223, (1) s. Klbd kr. 14,50.
Bratt, Eyvind. Småstaterna i idéhistorien. En studie i äldre statsdoktriner. [Akad. avh. Upps.] Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell i distr. 1951. X, 231 s. Kr. 10,00. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom C. A. Hessler. 31.
Brusewitz, Axel. Kungamakt, herremakt, folkmakt. Författningskampen i Sverige (1906—1918). Sthm. Tiden. 1951. 154, (4) s., 1 pl.-bl. Inb. kr. 12,00.
Brusewitz, Per Emil. Folkpension m. m. Sthm. Landskommunernas förb. [Seelig]. 1952. 346 s. + ant.-bl. Inb. kr. 10,00.
Byggförfattningar. Byggnadslagen och byggnadsstadgan jämte övriga byggnadsreglerande författningars ammanställda. Med utförligt sakregister. Utg. av HARALD EVAEUS & NILS EDLING. Sthm. A. V. Carlson. 1951. Inb. kr. 21,00.
Ekenberg, Otto. Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen. D. 1. Sthm. Norstedt. 1952. 286, (1) s. Kr. 28,00.
Engström, Martin. Yrkesskadeförsäkringen. Det ekonomiska skyddet vid olycksfall i arbete och yrkessjukdomar, skador i militärtjänst m. m. Sthm. Tiden. [1953.] 115 s. Kr. 3,50. — Tidens handböcker.
Fahlbeck, Erik. Tryckfrihetsrätt. Sthm. Institutet för offentlig och internationell rätt. [Fritzes hovbokh. i distr.] 1951. X, 180 s. Kr. 12,00. — Skrifter utg. av Institutet för offentlig och internationell rätt. 11.
Forkman, Gunnar, & Svenungsson, David. Den nya religionsfrihetslagen. En orientering. Sthm. Diakonistyrelsen. 1951. 55 s. Kr. 2,50.
Fredrikson, Gunnar. De nya bestämmelserna om vägtrafik och vägmärken. Vägtrafikförordningen den 28 september 1951 jämte vissa därmed sammanhängande författningar. Med inledande orientering utg. Sthm. Norstedt. 1952. 107 s., 6 pl.-bl. Kr. 6,75.
Geijer, Erland, Rosenqvist, Eric, & Sterner, Harry. Skattehandbok. D. 1. Författningstext med kommentar. Suppl. till D. 2. Rättsfallssamling med register. 2. omarb. och utökade uppl. Sthm. Norstedt. 1951, 1953. XII, 906 s., 177 s. Klbd kr. 48,50, 26,50.
Grefberg, G. Kyrkomötet och kyrkans ekonomiska lagstiftning. Sthm. Diakonistyrelsen. 1951. 79 s. Kr. 5,50. (SvJT 1951 s. 770.)
Handbok i militär rättsvård (RättsH). Utg. 1953. [Utarb.av S. DENNEMARK.] Sthm. Armébokförrådet. 1953. 101, (3) s. Kr. 1,15. (SvJT 1953 s. 503.)
Heckscher, Gunnar. Effektivitet och rättssäkerhet. Ett diskussionsinlägg om statsförvaltningen. Sthm. Studieförb. Näringsliv och samhälle. Norstedt i distr. 1952. 27, (1) s. Kr. 1,50.
Heckscher, Gunnar. Staten och organisationerna. 2. omarb. uppl. Sthm. Kooperativa förb. 1951. 278 s. Kr. 15,00.
Heckscher, Gunnar. Svensk statsförvaltning i arbete. Sthm. Studieförb. Näringsliv och samhälle; Norstedt i distr. 1952. 436 s. Kr.14,50.
Hedborg, Gustaf. Den begränsade avskrivningsrätten m. m. Sthm. Norstedt. 1 952. 105 s. Kr. 7,50.
Hedborg, Gustaf, & Lundell, Sture. Den nya investeringsavgiften och de nya reglerna om varulagervärdering. Sthm. Norstedt. 1952. (4), 115 s. Kr. 7,50.
Hedborg, Gustaf, & Lundell, Sture. Skattehandbok för näringslivet. Sthm. Wahlström & Widstrand. 1951.208 s. Kr. 15,00. — Svenskt affärsbibliotek.
Herlitz, Nils. Grunddragen av det svenska statsskickets historia. 4. uppl. Sthm. Sv. bokförl. (Norstedt). 1952. 376 s. Inb. kr. 18,00.
Herlitz, Nils. Svensk samhällslära. Under medverkan av Alf Johansson. 8. uppl. Sthm. Sv. bokförl. (Norstedt). 1951. 165, (2)s. Kr. 2,30. — 8. uppl:s 2 tr. jämte tillägg. 1952. 167, (2) s. Kr. 3,45. 8. uppl:s 3. tr. jämte tillägg. 1953. 168,(2) s. Kr. 3,25.
Hornvall, Gert. Regeringskris och riksdagspolitik 1840—1841. [Akad. avh.Upps.] Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell i distr. 1951. Kr. 15,00. —Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom C. A. Hessler. 30.
Högberg, Knut. Kungl. Maj:t och kyrkomötet. Med särskild hänsyn till kyrkomötets medverkan i den kyrkligt-ekonomiska lagstiftningen. Prästmötesavh. för Göteborgs stift 1951. Sthm. Diakonistyrelsen. 1951. 93 s. Kr. 4,50.(SvJT 1951 s. 770.)
Höjer, Karl J. Den svenska socialpolitiken. En översikt. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 1952. 104 s. Kr. 6,75.
Höjer, Karl J. En svensk medborgares trygghet mot nöd. Socialförsäkring och fattigvård

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1951—1953 465m. m. 5. uppl. Sthm. Norstedt. 1953. 240 s. Kr. 12,50.
Höjer, Karl J. Svensk socialpolitisk historia. Sthm. Norstedt. 1952. 466 s. Kr. 24,00. (SvJT 1954 s. 326.)
Höjer, Torgny. Stockholms stads drätselkommission 1814—1864 och Börs-, bro- och hamnbyggnadskommitterade 1815—1846. Akad. avh. Sthm. [Stadsarkivet.] 1953. VIII, 468 s., 5 pl.-bl. Kr. 24,00. — Monografier utg. av Stockholms kommunalförvaltning.
Kjellin, Björn. Lagen om religionsfrihet. Sthm. Norstedt. 1951. 48 s. Kr. 2,75.— Bra att veta. Norstedts samhällsorientering. Red. av FOLKE THUNBORG. 7.
Kommunallagarna. Av JOHN OLSSON och FRITZ KAIJSER. Sthm. Landskommunernas förbund [Seelig]. 1952. 597 s. Klbd kr. 11,00.
Konjunkturskatten. Utg. av ERLAND GEIJER, ERIC ROSENQVIST & HARRY STERNER. Sthm. Norstedt. 1952. 76, (4) s. Kr. 6,75.
Lag om fattigvården den 14 juni 1918 med förklaringar, hänvisningar, prejudikat och sakregister. Utg. av JACOB LINDERS. [Pärmtit.:] Fattigvårdslagen. 10. uppl. Utg. avERIC WAHLBERG. Sthm. Norstedt. 1951. (8), 261 s. Inb. kr. 16,50.
Lagen om svenskt medborgarskap. Med förklarande anmärkningar utg. av MARTIN WAHLBÄCK och TORKEL NORDSTRÖM. Sthm. Norstedt. 1952. 144 s. Klbd kr. 17,50. (SvJT 1953 s. 586.)
Lagstiftningen om polisväsendet m. m. Med kommentarer, rättsfall och sakregister. Utg. av ERIK SJÖHOLM. 2. utvidgade uppl. Sthm. Norstedt. 1951. 864 s. Inb. kr. 36,00. (SvJT 1952 s. 53.)
Lindgren, Uno. Heraldik i svenska författningar. En vapenrättslig översikt från medeltiden till våra dagar. Lund. Gleerup. 1951. 179, (1) s., 1 pl.-bl. Kr. 12,00. — Skrifter utg. av Fahlbeckskastiftelsen. 37.
Lindquist, Nils G., & Crabo, Sven. Konjunkturskatten. Sthm. Wahlström & Widstrand. 1952. 100 s. Kr. 8,50. —Svenskt affärsbibliotek.
Lindquist, Nils G., & Helmers, Dag. De nya bestämmelserna om beskattning av realisationsvinst, goodwill och ackumulerad inkomst. Sthm. Wahlström & Widstrand. 1952. 74 s. Kr. 6,75. —Wahlström & Widstrands deklarationshandböcker.
Lindquist, Nils G., & Helmers, Dag. Deklarationshandbok för löntagaren. Sthm. Wahlström & Wid30—547004. Svensk Juristtidning 1954.
strand. 1953. 70, (2) s. Kr. 6,75. —Wahlström & Widstrands deklarationshandböcker.
Lindquist, Nils G., & Helmers, Dag. Deklarationshandbok för villaägaren. Sthm. Wahlström & Widstrand. 1953. 69, (3) s. Kr. 6,75. —Wahlström & Widstrands deklarationshandböcker.
Lundevall, Adolf. Skattehandbok. Författningstexter med kommentar och rättsfall. 2. översedda och utökade uppl. Utg. av Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. Sthm. [Nord. bokh.] 1952. VIII, 838 s. Klbd kr. 16,00.
Löfmark, Ernst. Försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdom. Ersättning för skada under militär- och civilförsvarstjänstgöring m. m. 6. uppl. Sthm. Norstedt. 1952. 371 s. Klbd kr. 24,00.
Löfving, Birger. Övervakning och tillsyn enligt barnavårdslagen. [Jämte: Några medicinska synpunkter på övervakning och tillsyn. Av SVEN AHNSJÖ.] 4. uppl. Sthm. Svenska socialvårdsförbundet [Seelig]. 1951. 35 s. Kr. 1,00.
Malmgren, Robert. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. [Omsl.]2: H. 3. 2. uppl. Sthm. Nord. bokh. 1952. 202 s. Kr. 7,50.
Nordin, John. Arbetarskyddslagstiftningen och lagtillämpningen. Upps. Almqvist & Wiksell. 1953. 330 s. Kr. 15,00.
Norrman, Sune. Rätt kyrkobokförings och mantalsskrivningsort. Praktisk handbok. Sthm. Norstedt. 1953. 166 s. Inb. kr. 14,75.
Norrman, Åke. Kommentar till 1952 års upphandlingskungörelse. Sthm. Norstedt. 1953. 116 s. Kr. 12,50.
Ohlsson, L. G., & Starland, H. Arbetarskyddslagstiftningen. Kommenterande redogörelse för 1949 års arbetarskyddslag och därtill hörande författningar jämte författningstexter m. m. Sthm. Norstedt. 1951. 523 s. Inb. kr. 32,50.(SvJT 1951 s. 138.)
Petrén, Tore. Domstolar, departement och ämbetsverk. Sthm. Kooperativaförb. 1953. 111, (1) s. Kr. 6,00. (SvJT 1954 s. 167.)
Religionsfrihetslagen och därmed sammanhängande lagar, förordningar och kungörelser jämte kommentarer. Sthm. Frikyrkl. samarbetskommittén. 1952. 80 s. Inb. kr. 3,25.
Sandström, K. G. A. Investeringsavgiften samt begränsningen av rätten till frilagervärdering ... Sthm. B. Wahlström. 1952. 96 s. Kr. 6,00.
Sandström, K. G. A. Investeringsskatten. En redogörelsef ör bestämmelserna i förordningen den 30 mars 1951 angående en tillfällig

466 IVAR AGGEskatt i syfte att motverka vissa investeringar i varulager och inventarier. Sthm. B. Wahlström. 1951. 63 s. Kr.4,00.
Sandström, K. G. A. Den nya konjunkturskatten. Sthm. Exportföreningen [Seelig]. 1952. 56 s.Kr. 5,50.
Sandström, K. G. A. Om beskattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt. 3. omarb. och utökade uppl. Sthm. Norstedt. 1951. XXIII, 724 s. Inb. kr. 47,50.
Sandström, K. G. A. Om skattskyldighet för inkomst enligt svensk rätt. Särskilt om bosättningens betydelse för skattskyldigheten samt om beskattning av verksamhet i utlandet och av inkomst, som utomlands uppbäres från Sverige. Sthm. Norstedt. 1953. 208 s. Kr. 20,00.
Sandström, K. G. A. Svenska dubbelbeskattningsavtal i vad de avse skatt å kvarlåtenskap. Med en inledande översikt. Sthm. Institutet för utländsk rätt. 1953. 96 s.Kr. 10,00.
Sköld, Per Edvin. Deklarationshandbok. Sthm. Tiden. 1952. 186 s. Kr. 5,00. —1953. 186 s. Kr. 5,00. — Tidens medborgarhandböcker.
Sköld, Per Edvin, & Vanner, Al. Skattelagarna. 10., omarb. och rev. uppl. Sthm. Tiden. 1952. 394 s. Kr. 12,50.— Tidens handböcker.
Social Sweden. Publ. by the Socialwelfare board. Sthm. Ehlin i distr. 1952. 462 s., 1 kartbl., 1 tab. Klbd kr.17,00.
Sundberg, Halvar G. F. Förvärv och förlust av svenskt medborgarskap. Sthm.Norstedt. 1953. 91 s. Kr. 9,50. (SvJT 1954 s. 325.)
Sundberg, Halvar G. F. Valrätt och tillhörande valförfattningar. Rättelser och tillägg 1952. [Rubr.] Sthm. Fritzes hovbokh. i distr. 1952. 12 s. Kr. 2,00.
Sundberg, Halvar G. F. Värnpliktsförfattningar. [Sthm.] Folkförsvaret [Seelig]. 1953. 202 s.Kr. 5,00.
Tegner, Göran. La sécurité sociale en Suéde. Trad. par Michèle Cazaux. Sthm. Institut suédois [Forum]. 1951. 134, (1) s. Kr. 5,00.
Tulltaxa med statistisk varuförteckning jämte gällande särskilda import och exportbestämmelser. 1951 års uppl. utg. av ERIK BRUZELLI. Sthm. Norstedt. 1951. (3), 1000 s. Inb. kr. 32,50.
Tulltaxeförordning med tulltaxa och statistisk varuförteckning, import- och exportbestämmelser samt skatteförfattningar. 1952 års uppl. utg.av ERIK BRUZELLI. Sthm. Norstedt. 1952. VIII, 1061, (3) s. Klbd kr. 34,50.
Westerberg, Ole. Om rättskraft i förvaltningsrätten ... Sthm. Nord. bokh.
1951. XXVI, 841 s. Kr. 25,00. (SvJT 1953 s. 32.)
Westerberg, Ole. RF § 84: »Grundlagarna skola efter deras ordalydelse i varje särskilt fall tillämpas». Sthm. Nord. bokh. 1953. 160 s. Kr. 10,00. (SvJT 1954 s.160.)
Vägtrafikförordningen den 28 september 1951 jämte därmed sammanhängande författningar. Utg. av GUNNAR FREDRIKSON. Sthm. Norstedt. 1953. 590 s., 8 pl.-bl. Klbdkr. 45,00. (SvJT 1954 s. 311.)
Åkesson, Olof, & Falk, Hugo. Mindre skatt för mindre företagare. Skatte och deklarationshandbok. Sthm. Strömberg. 1951. 51, (1) s., 10 bil. Kr. 3,35.
Östlund, Sven, & Lindquist, Carl. Praktisk handbok i deklaration med särskild hänsyn till bokföringsskyldiga. D. 1—2. 3., omarb. uppl. Sthm. Nord. rotogravyr. 1953. 78, (1); 48 s. å Kr. 5,50.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Castberg, Frede. Förenta nationerna. 2.uppl. rev. av ERIK DONS. Sthm. Kooperativa förb. 1951. 61 s. Kr. 1,75. —Världspolitikens dagsfrågor. Utrikespolitiska institutets broschyrserie. 1951. 7/8.
Devlin, Patrick. The English rules on choice of law with reference to maritime contracts (charterparties and bills of lading).... Gbg. Gumpert. 1952. 19s. Kr. 3,00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1952. 1. — Skrifter utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 8.
Eek, Hilding. Freedom of information as a project of international legislation. A study of international law in making. Upps. Lundequistska bokh. 1953. 176 s. Kr. 12,00. — Uppsala universitetsårsskrift. 1953. 6.
Gihl, Torsten. Den internationella privaträttens historia och allmänna principer. Sthm. [Norstedt.] 1951. XV, 517 s. Kr.35,00. (SvJT 1953 s. 541.)
Miller, Cyril T. Some questions of maritime law now before the Comité maritime international. Gbg. Gumpert. 1951. 15 s. Kr. 3,00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1951. 3.— Skrifter utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 7.
Nial, Håkan. Internationell förmögenhetsrätt. 2. omarb. uppl. Sthm. Norstedt. 1953. 159 s. Kr. 14,50. — Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 2.