Nyutkommen skattelitteratur. 1953 års skörd av böcker på skatterättens område är inte lika rik som det föregående årets (jfr SvJT 1952 s. 455); därmed intet ofördelaktigt sagt om kvaliteten. Till GEIJERS, ROSENQVISTS och STERNERS skattehandbok har fogats ett supplement, som innehåller en fortsättning av rättsfallssamlingen jämte register för åren 1909—1952 (Supplement till skattehandbok, del II andra uppl. Norstedt. 177 s. Kr. 26,50 inb.). Böcker av detta slag blir ju lätt föråldrade och de som en gång skaffat sig den dyrbara handboken, är tacksamma mot författarna, att de så raskt gjort den aktuell igen. — Jur. dr K. G. A. SANDSTRÖM har med aldrig svikande skicklighet och arbetsförmåga tillfört vår skattelitteratur nya arbeten. Han har bl. a. ägnat sig åt det besvärliga problemet om beskattning av utlänningars inkomster i Sverige och svenskars inkomster i utlandet — om denna förenklade formulering tillåtes. I denna bok (Om skattskyldighet för inkomst enligt svensk rätt. Norstedt. 208 s. Kr. 20,00) behandlar Sandström elegant och klart även de invecklade dubbelbeskattningsfrågorna. Sandström har också utgivit »Svenska dubbelbeskattningsavtal i vad de avse skatt å kvarlåtenskap» (Institutet för utländskrätt. 96 s. Kr. 10,00). Arbetet inledes med en värdefull utredning om den motspänstiga materia dessa avtal innehåller. — Författarfirman kammarrättsrådet NILS G. LINDQUIST — känd lagskrivare — och kammarrättsfiskalen DAG HELMERS, som är bevillningsutskottets förutvarande sekreterare, har i två handböcker kartlagt dels villaägarnas, dels löntagarnas törnbeströdda vandring fram till en oantastlig deklaration (Deklarationshandbok för villaägare. Deklarationshandbok för löntagare. Wahlström & Widstrand. Vardera 73 s. Kr. 6,75 + 6,75). Blir det en fortsättning, får Palmgrens mästerliga deklarationshandbok, som på sin tid upplevde 17 (!) upplagor, omsider en efterföljare. — Försäkringsaktuarien fil. lic. ERIK HAHR står som förf. tillarbetet »Om pensionsstiftelser» (Norstedt. 120 s. Kr. 8,75). Ämnet hör väl strängt taget inte till skatterätten. Men boken må ändock medtagas, eftersom förf. ingående behandlar de kniviga skattespörsmål, som kan uppstå i samband med pensionsstiftelser, speciellt efter lagändringen 1950 i anvisningarna till §§ 29 och 31 kommunalskattelagen. — Slutligen må nämnas, att en ny upplaga utgivits av »Skatte- och taxeringsförfattningarna» (Norstedt i distr. 382 s. Kr. 5,75), vilket samlingsverk redigeras av finansdepartementet. Publikationen utges vart annat eller vart tredje år och mellan varje ny upplaga utges supplement.

T. H.

 

4—547004. Svensk Juristtidning 1954.