Comité maritime international — avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 17 mars 1954 i Helsingfors. Föreningens styrelse har följande sammansättning: förvaltningsrådet dr Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf., samt sjöfartsrådet, v. häradshövdingen Herb. Andersson, v. häradshövdingen Tönne Antell, assuransdir. Sten Krause, prof. Arvo Sipilä och adv., v. häradshövdingen Christian Zitting med v. häradshövdingen Jarl Hirn och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppl. Föreningens medlemstal utgör 57, därav 35 enskilda och 22 bolag eller andra sammanslutningar.
    Vid årsmötet redogjorde sjöfartsrådet Andersson för de senaste förslagen till internationella konventioner på sjörättens område. Dr Beckman refererade en märklig sjörättsdom, given av högsta domstolen i Finland.

R. B-n

    Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1953 (ang. år 1952 s. SvJT 1953 s. 527) har nämnden under åren 1928—1953(siffrorna för år 1953 angivas i det följande inom parentes) prövat 3128 (341) mål beträffande ifrågasatt förvaring eller internering, därav 49 (4) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 1 884 (198) mål, därav 26 (1) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 190 (19) mål, därav 3 (0) kvinnor, samt avstyrktes och ådömdes icke i 898 (115) mål, därav 17 (1) kvinnor. Förvaring avstyrktes men blev ådömd i 37 (7) mål, därav 3 (2) kvinnor. — Internering tillstyrktes

Under första, andra och följande år efter vederbörande utskrivningsår dels (A) återhämtade eller återintagna för fortsatt förvaring och dels (B) dömda att undergå straffarbete eller fängelse.

  1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Summa
M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K.
Utskrivna på prov 82 2 79 5 112 3 125 4 171 1 180 1 205 1 188 2 1140 21

1:a året  A

1:a året  B

9

1

2

13

3

1

22

2

1

56

14

2

73

17

88

23

109

24

65

19

1

435

103

6

1

2:a året A

2:a året B

14

5

6

3

30

13

7

4

2

18

4

15

9

14

6

104

44

2

3:e året A

3:e året B

3

2

13

3

4

4

6

10

1

10

1

2

4

29

33

1

4:e året A

4:e året B

4

3

3

2

7

5

5—

8:e året A

5—8:e året B

492 NOTISERoch ådömdes av domstol i 88 (1 — avseende återintagning) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 3 (0) mål samt avstyrktes och ådömdes icke i 15 (0)mål, alla beträffande män.
    Intill utgången av år 1953 har nämnden på prov utskrivit 1 505 (190) förvarade, därav 30 (2) kvinnor, samt 73 (1) internerade.
    Beträffande första återfall i fråga om de förvarade, som utskrivits på prov under åren 1946—1953, hänvisas till förestånde tabell.
    Vid 1953 års slut utgjorde antalet förvarade 458 män och 4 kvinnor samt antalet internerade 5 män.

Å. L.