Sinnessjuknämndens verksamhet under år 1953 redovisas i nämndens årsberättelse till K. M:t (ang. 1952 se SvJT 1953 s. 444).
    Antalet under året handlagda utskrivningsärenden var 390. Av dessa ha 107 angått straffriförklarade, s. k. N-fall, beträffande vilka den lokala utskrivningsnämnden i första hand beslutar, 57 andra patienter om vilkas utskrivning den lokala nämnden i första hand har att besluta, s. k. PN- och O-fall, 3 N- och O-patienter beträffande vilka utskrivningsrätten jämlikt 20 § första stycket sinnessjuklagen delegerats till vederbörande sjukvårdsläkare, s. k.ND-fall, och 223 patienter om vilkas utskrivning sjukvårdsläkaren i förstahand beslutar. Nämndens beslut framgå av följande uppställning:

  N O ND PN P Summa
Utskrivning 9 2 11
Utskrivningsrätten delegerad på sjukvårdsläkaren 3
Försöksutskrivning mer än enmånad 11 1 12
Försöksutskrivning en månadeller mindre 1 1
Fortsatt försöksutskrivning 2 2
Ändrade försöksutskrivningsvillkor 2 2
Ändring i utskrivningsnämndensbeslut 9 4 13
Ärendet återförvisat till utskrivningsnämnden 1 1
Ej ändring i utskrivningsnämndens beslut 63 42 3 3 6 117
Ärendet återförvisat till sjukvårdsläkaren 5 5
Avslag 8 4 204 216
Ej åtgärd m.m. 1 1 5 7
Summa 107 54 3 3 223 390

    Med hänsyn till att beslutanderätten i utskrivningsfrågor i avsevärd omfattning numera i första hand ankommer på lokala utskrivningsnämnder (jfr SvJT 1953 s. 200), har sinnessjuknämnden ansett sig icke böra i årsberättelsen lämna uppgift beträffande antalet patienter, för vilka försöksutskrivningstiden utgått, återintagningar m. m. Uppgifter härom återfinnas i de lokala utskrivningsnämndernas verksamhetsberättelser.

C. H.

    Utskrivningsnämnderna vid sinnessjukhusen redovisa sin verksamhet 1953 i berättelser till sinnessjuknämnden. Förutom de tidigare vid 4 sjukhus inrättade nämnderna (se SvJT 1953 s. 671) finnas nu nämnder vid ytterligare28 sjukhus.

NOTISER 493    Utskrivningsnämnderna ha handlagt sammanlagt 3 726 utskrivningsärenden. Största antalet ärenden förekommer vid Källhagens sjukhus, Vänersborg, 393, och Sidsjöns sjukhus, Sundsvall, 343. Medeltalet ärenden per sammanträde håller sig vid 5—6, i någon nämnd 10. Återintagning av försöksutskrivna har skett i sammanlagt 392 fall, därav 76 på grund av brott. Återintagningsprocenten varierar från 0 till 47; i flera fall är den 25—30.
 

C. H.