Ny justitieminister i Finland. Efter nyvalen i Finland avgick riksbankschefen Sakari Tuomiojas »halvpolitiska» regering, i vilken justitieministerportföljen innehafts av förvaltningsrådet Reino Kuuskoski (se om honom SvJT 1954 s. 61). I den nya regering, som d. 5 maj 1954 bildades av svenska folkpartiets ordförande, generaldirektören Ralf Törngren, och vilken i övrigt består av agrarer och socialdemokrater, anförtroddes justitieministerportföljen en »opolitisk fackminister», verkställande direktören i Affärsarbetsgivarnas centralförbund, jur. dr. Yrjö Wilhelm Puhakka.
    Den nye justitieministern är född 1888. Han blev fil. kand. 1909, jur.utr.kand. 1913 och jur.utr. doktor 1920. Han var riksdagens justitieombudsmanå ren 1925—28 samt medlem av lagberedningen från år 1929 till år 1945, då han tillträdde sin nuvarande befattning vid Affärsarbetsgivarnas centralförbund. Han har varit riksdagsman åren 1927 och 1929 samt inrikesminister åren 1932—37. Hans omfattande litterära produktion rör sig främst på statsrättens och arbetsrättens områden.

B. P-n

 

    Utländska gästföreläsare. Prof. vid Åbo akademi Lars Erik Taxell föreläste d. 26 febr. 1954 vid Sthms högskola över ämnet »Utvecklingslinjer i Finlands handelsrätt».
    Vid Uppsala universitet höll prof. vid Københavns universitet Alf Ross d. 5 mars 1954 en föreläsning över ämnet »Om begrebet retsanvendelse og ordrepublic».

H. T.

 

    Svensk rätt inför utländsk publik. D. 7 maj 1954 höll prof. Ivar Strahl, Uppsala, föredrag i Institut de droit comparé de l'Université de Paris om Lesdélinquants anormaux mentaux en Suéde.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 15 maj 1954 årsmöte å magistratssalen i Stockholms rådhus under ordförandeskap av borgmästaren Gösta Strandell. Bland gästerna märktes justitieministern Herman Zetterberg samt borgmästaren Weio Henriksson, Helsingfors. Prof. Åke Malmström höll föredrag över ämnet »Reform av giftorättsreglerna». Lagbyråchefen Otto Petrén höll därefter ett inledningsanförande om de föreslagna nya reglerna om endomarbrottmål, vilket anförande följdes av en livlig diskussion. Vid middagen kåserade rådmannen Allan Källoff om sina erfarenheter från Korea.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Strandell, Örebro, ordf., rådmannen Birger Brandt, Sthm, assessorn Bengt Lännergren, Sthm, kassaförv, rådmannen Erik Ringenson, Uppsala, v. ordf., borgmästaren Sven Lutteman, Norrköping, borgmästaren Nils Rappe, Jönköping, sekr, rådmannen Helge Forkman, Malmö, borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, e. rådmannen Artur Arnström, Göteborg, rådmannen Källoff, Borås, rådmannen Folke Höijer, Västerås, och borgmästaren Arne Fallenius, Umeå. Styrelsesuppl. äro rådman

494 NOTISERnen Anders Bruzelius, Lund, rådmannen Gösta Wilkens, Göteborg, och borgmästaren Åke Jansler, Östersund.