Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 29 maj 1954 i Svenska Läkaresällskapets stora samlingssal i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 50 ledamöter. Till ledamöter i styrelsen för tiden 1 juli 1954—30 juni 1956 valdes advokaterna Hans Ihre och Helge Lindahl, Sthm, David Nilzén, Sundsvall, Per-Axel Weslien, Sthm, och Bo Westman, Göteborg. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaterna Gunnar Bomgren, Göteborg, ordf., Gunnar Lindh, Sthm, v. ordf., Wilhelm Brodin, Linköping, Sven Colleen, Göteborg, Birger Gezelius, Falun, samt Bertil Peyron, Hälsingborg. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1954—30 juni 1956 valdes advokaterna Gösta Heilborn, Östersund, Mats Nordström, Norrköping, Wilhelm Penser, Eslöv, Sten Södermark, Sthm, och Kurt Winberg, Uppsala. Kvarstående suppl. sedan föregående års val äro advokaterna Gustaf Carlsson och Stellan Graaf, Sthm, Bertil Landberg, Vänersborg, och Carl Swartling, Sthm.
    Förutom behandling av sedvanliga föreningsangelägenheter godkändes ett förslag av styrelsen till regler för Sveriges Advokatsamfunds Ersättningsfond samt styrelsens förslag till bestämmande av bidrag till denna fond. Därefter hölls föredrag av hovrättsassessorn Sten Rudholm över ämnet »Brottsbalksförslaget och remisskritiken».
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1953 966.

 

    Svenska föreningen för upphovsmannarätt bildades vid konstituerande sammanträde i Sthm d. 27 april 1954. Föreningen har till ändamål att genom föredrag, diskussioner, publikationsverksamhet m. m. främja kunskapen om upphovsmannarätten och bidraga till detta rättsområdes fortsatta utveckling.
    Vid det konstituerande sammanträdet höll prof. Gösta Eberstein föredrag om »Upphovsmannarättens föremål — ännu en gång». Till föreningens styrelse utsågs prof. Eberstein, ordf., utrikesrådet Sture Petrén, v. ordf., prof. Seve Ljungman, sekr., adv. Ulf von Konow, skattm., regeringsrådet Erik Hedfeldt, adv. jur. dr Axel Hemming-Sjöberg och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen..

 

    David Julius Markström avled d. 19 maj 1954. Han var född i Piteålandsförs. d. 9 jan. 1870 samt avlade mogenhetsex. i Umeå 1888 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1895. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring som domhavande i skilda domsagor, var han t. f. brottmålsdomare i Norrbottens län1911—1915 och ordförande i gränstullrätten 1911—1931. 1917 blev han t. f. borgmästare i Piteå och 1920 borgmästare. Han avgick med pension 1941.

 

    Adolf Berthold avled d. 28 maj 1954. Han var född i Vreta, Östergötlandslän, d. 14 juni 1865. Han avlade jur.kand.ex. i Uppsala 1890. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt var han under åren 1896—1918 bankdirektör. Han var en av de »gamla» vice häradshövdingarna (se SvJT 1942 s. 657).

 

    Arvid Ture Ivar Ödmann avled d. 5 juni 1954. Han var född i Stockholm d. 26 febr. 1882 och avlade mogenhetsex. där 1901. Han avlade jur.kand.ex. i Uppsala 1910. Efter tingstjänstgöring blev han kanslist i nedre justitierevisionen 1917, amanuens 1919 och protokollssekreterare 1920. Han avgick med pension 1947.