50FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER

 

UTGIVNA AV JURIDISKA FÖRENINGARNA I LUND OCH UPPSALA SAMT STOCKHOLMS HÖGSKOLAS JURIDISKA FÖRENING

 

ALLMÄN RÄTTSLÄRA

 

AGGE, IVAR. Allmän rättslära. Sthm 1951 (1947). Kr. 3,25.
STRAHL, IVAR. Huvuddragen av den allmänna rättslärans utveckling. Uppsala 1953 (1952). Kr. 14,00.
Samling av uppsatser för studiet av juridisk encyklopedi. Uppsala 1952. Kr. 10,00.

 

RÄTTSHISTORIA OCH ROMERSK RÄTT

 

ALMQUIST, JAN ERIC. Den svenska familjerättens historia. Sthm 1951. Kr. 6,00.
ALMQUIST, JAN ERIC. Den svenska fastighetsrättens historia. Sthm 1951. Kr. 7,00.
ALMQUIST, JAN ERIC. Den svenska processrättens historia. Sthm 1950. Kr. 4,00.
ALMQUIST, JAN ERIC. Romersk rätt. I—II. Sthm 1952. Kr. 5,50 + 4,75.
LUNDSTEDT, VILHELM. Romersk rätt. Uppsala 1942. Kr. 13,00.
WESTMAN, K. G. De svenska rättskällornas historia. Uppsala 1912. — Utgången ur bokh. Omtryck i stencil utg. av Juridiska Föreningen i Uppsala 1953. Kr. 8,50. Försäljes blott  av Stockholms högskolas juridiska förening.

 

FÖRMÖGENHETSRÄTT

 

BENCKERT, KARL, & HESSLER, HENRIK. Förmånsrättsordningen. Sthm 1953. Kr. 3,75.
EBERSTEIN, GÖSTA. Immaterialrätt. Särtryck ur förf:ens Speciell privaträtt I—III. Sthm 1951 (1944). Kr. 10,00.
EBERSTEIN, GÖSTA, & LJUNGMAN, SEVE. Speciell fastighetsrätt. I —II. Sthm 1952 (1949). Kr. 17,00.
EBERSTEIN, GÖSTA, & LJUNGMAN, SEVE Speciell fastighetsrätt. III. Sthm 1953. Kr. 10,00.
EBERSTEIN, GÖSTA, & NIAL, HÅKAN. Speciell associationsrätt. Sthm 1951 (1949). Kr. 3,25.
EKEBERG, BIRGER. Kommissionslagen. Sthm 1953 (1940). Kr. 7,00.
EKEBERG, BIRGER, & BENCKERT, KARL Obligationsrättens allmänna del. I—II. Sthm 1953 (1945). Kr. 14,00.
EKEBERG, BIRGER, & BENCKERT, KARL. Obligationsrättens speciella del. I—II. Sthm 1951 (1948). Kr. 10,00 + 8,00.
Formulärsamling för praktiska kursen. I. Civilrätt. Sammanställd av HENNING BRUCE och GUSTAF  CARLSSON. Sthm 1952. Kr. 12,50.
Handlingar och protokoll inom civilrätten, samlade av ERIK RINGENSON och KURT WINBERG. Uppsala 1951. Kr. 25,00.
HOLMBÄCK, ÅKE. Kollegier i speciell privaträtt. Uppsala.
    IV. Spridda handelsrättsliga ämnen samt associationsrätt jämte banklagstiftning och försäkringsbolags lagstiftning. 1947. Kr. 10,00.
    V. Skuldebrevslagstiftning, växel och checklagstiftning, lagstiftning om upplagshus och upplagsbevis. 1944. Kr. 12,50.
HULT, PHILLIPS. Om fullmakt. Uppsala 1952. Kr. 8,50.
KARLGREN, HJALMAR. Allmän obligationsrätt. I—II. Lund 1952 (1949), 1953 (1947). Kr. 10,20 + 9,25.
KARLGREN, HJALMAR. Handelsrätt. Lund 1953 (1947). Kr. 11,00.
LEJMAN, FRITJOF. Privaträtt. I. Sthm 1951 (1946). Kr. 7,00.
LUNDSTEDT, VILHELM. Allmän obligationsrätt. I. Uppsala 1943. Kr. 13,00.
LUNDSTEDT, VILHELM. Speciell obligationsrätt. II: 2. Uppsala 1941. Kr. 15,00.
MALMSTRÖM, ÅKE. Svensk fastighetsrätt. I: 2. Lund 1945. Kr. 7,25.
MALMSTRÖM, ÅKE. Svensk immaterialrätt. Uppsala 1952. Kr. 7,00.
NILSSON-STJERNQUIST, PER. Ekonomiska föreningar. Lund 1953. Kr. 7,00.
Samling av uppsatser för studiet av civilrätt I och III. Uppsala 1953. Kr. 11,50.
SCHMIDT, FOLKE. Rättsfallssamling i arbetsrätt. I—II. Sthm 1951. Kr.20,00.

 

FAMILJERÄTT

 

BENCKERT, KARL. Om bodelning. Sthm 1945 (1942). Kr. 0,75.
MALMSTRÖM, ÅKE. Boutredning och arvskifte. Dödförklaring. Uppsala 1953 (1950). Kr. 7,00.
SCHMIDT, FOLKE. Föräldrabalken. Sthm 1952 (1951). Kr. 4,00.
UNDÉN, ÖSTEN, & MALMSTRÖM, ÅKE. Arvsrätt. Uppsala 1953. Kr. 7,00.

FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER 51UNDÉN, ÖSTEN, & MALMSTRÖM, ÅKE. Förmynderskapsrätt. Uppsala 1952 (1949). Kr. 7,00.
UNDÉN, ÖSTEN, & MALMSTRÖM, ÅKE. Äktenskapsrätt. Uppsala 1953. Kr. 11,00.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT

 

EKBLOM, SVEN. Kommunernas uppgifter. Sthm 1948 (1947). Kr. 2,00.
HERLITZ, NILS. Översikt över förvaltningsrätten. Sthm 1953. Kr. 0,25.
HERLITZ, NILS. Översikt över Konungens och riksdagens befogenheter. Sthm 1946(1944). Kr. 0,25.
HERLITZ, NILS, & WESTERBERG, OLE. Statstjänstemännen. Sthm 1952 (1950). Kr. 4,25.

 

FINANSRÄTT

 

EBERSTEIN, GÖSTA, & LJUNGMAN, SEVE. Supplement (ej fullständigt) till GÖSTA EBERSTEIN, Om skatt till stat och kommun enligt svensk rätt. (Sthm 1929—1937.) Sthm 1950 (1949). Kr. 3,30.

 

INTERNATIONELL RÄTT

 

GIHL, TORSTEN. Folkrätt under fred. Sthm 1953. Kr. 11,00.
HASSLER, ÅKE, & NIAL, HÅKAN. Internationell privaträtt. Sthm 1948 (1941). Kr. 4,00.
Samling av uppsatser och rättsfall för studiet av internationell privaträtt. Uppsala 1950. Kr. 6,50.

 

STRAFFRÄTT

 

AGGE, IVAR, & THORNSTEDT, HANS. Kompendium i straffrätt för propedeutiska kursen. Sthm 1952. Kr. 3,00.
THORNSTEDT, HANS. Översikt över straffrättens allmänna del. Sthm 1953 (1952). Kr. 5,00.

 

PROCESSRÄTT

 

EKELÖF, PER OLOF. Civilprocessen. I—III. Uppsala 1952. Kr. 28,00 + 30,00 + 18,00.
Formulärsamling för praktiska kursen. II. Processrätt. Sammanställd av HENNING BRUCE och GUSTAF CARLSSON. Sthm 1951. Kr. 12,50.
Handlingar och protokoll inom process- och exekutionsrätten, samlade av ERIK RINGENSON och kommenterade av PER OLOF EKELÖF. Uppsala 1950. Kr. 19,50.
HASSLER, ÅKE. Bevisrätten och de extraordinära rättsmedlen. Sthm 1951. Kr. 6,00.
HASSLER, ÅKE. Extraordinär process och specialprocess. Sthm 1951. Kr. 7,00.
HASSLER, ÅKE. Konkursrätt. Sthm 1950. Kr. 4,00.
OLIVECRONA, KARL. Domstolsorganisationen i vissa främmande länder. Lund 1950. Kr. 5,00.
OLIVECRONA, KARL. Konkursrätt. Lund 1953 (1950). Kr.10,25.
OLIVECRONA, KARL. Processrätt för propedeutiska kursen. Lund 1953. Kr. 9,00.

 

    Vid ny upplaga, vilken utgör oförändrat omtryck av en äldre, angives utgivningsåret för den äldre upplagan inom parentes.
    Kompendierna tillhandahållas i Lund genom Lunds studentkårs intressebyrå, i Uppsala genom AB L. Norblads bokhandel och i Stockholm genom intendenten Knut Johansson, Kårhuset, Holländargatan 32. De i förteckningen angivna priserna gälla för Lund och Uppsala köpare som ej äro föreningsmedlemmar. Priserna för Stockholm gälla aktiva föreningsmedlemmar; för andra köpare tillkommer en förhöjning med 25 %. Vid Stockholms högskola ha föreläsarna förbehållit sig att pröva i vilka fall försäljning må ske till andra än föreningsmedlemmar; tillstånd till försäljning inhämtas genom föreningens försorg.

Hans Thornstedt