The Law in Action. A Series of Broadcast Talks. London 1954. Stevens. 90 s. 7s. 6d.

 

    Juridiska spörsmål, inte bara i form av detektivpjäser, intar en betydligt mera framskjuten plats i de engelska radioprogrammen än i de svenska. Till en del sammanhänger detta måhända med den väsentligt större sändningstiden; den engelska radion har ju tre skilda program mot vårt sönderplottrade enda. Men det vill också förefalla som om engelsmännen i gemen hyste större intresse för hur domstolarna löser de problem av olika slag som föreläggs dem.
    Under rubriken The Law in Action inleddes på hösten 1953 i den engelska radion en serie föredrag av framstående universitetslärare över skilda juridiska spörsmål. De första sex föredragen i denna serie har publicerats i föreliggande volym. Föredragen spänner över ett vidsträckt fält. För ämnesvalet hade som ledande princip uppställts att föredragen skulle behandla något eller några nyligen avkunnade domslut som rörde frågor av mera allmänt intresse. Bland de behandlade ämnena syns särskilt följande tre vara av intresse även för svenska jurister, nämligen The question of Damages for Shock

LITTERATURNOTISER 535(av prof. A. L. GOODHART), The Liability of Hospitals for Negligence (av prof.C. J. HAMSON) och Administrative Law and the Right of Self-Defence (avH. W. R. WADE). Beträffande det andra av det här nämnda föredragen må, i anslutning till LUNDSTEDTS redogörelser för engelsk rättspraxis pä detta område (i Grundlinjer i skadeståndsrätten II: 11:2 och i uppsatsen i Skadeståndsrättsliga spörsmål), nämnas att engelsk praxis på allra senaste tid synes ha utvecklats i riktning mot att ålägga sjukhusförvaltning som sådan ett ökat ansvar för skada å patient genom läkare eller sköterska.1
    Om den lilla volymen The Law in Action må till sist sägas, att den på ett intresseväckande och klarläggande sätt visar hur levande den engelska rätten är, trots allt, och hur skickligt domstolarna förmår att utan stöd av lagstiftning anpassa gamla rättsregler till nya levnadsförhållanden.

S. R.