P. G. OSBORNE. A Concise Law Dictionary. 4th ed. London 1954. Sweet &Maxwell. 399 s. 17s. 6d.

 

    En juridisk ordbok är ett svårumbärligt hjälpmedel för den som vill fullt ut tillgodogöra sig anglosachsisk litteratur. OSBORNE'S Dictionary, som nu utkommit i sin fjärde upplaga (den första utkom 1927), kan inte i utförlighet — och därför inte heller i pris — tävla med exempelvis WHARTON'S förnämliga Law Lexicon, men den torde gott fylla de krav som en svensk läsare rimligen kan ställa.
    Boken är avsedd som en hjälpreda både för juris studerande och för praktiskt verksamma jurister och den innehåller koncentrerade förklaringar av olika juridiska begrepp och institut, däremot icke några biografiska uppgifter. I två bilagor lämnas upplysningar om dels engelska, skotska, irländska, australiska och kanadensiska rättsfallssamlingar och juridiska tidskrifter (med hävdvunna förkortningar av titlarna), dels engelska monarkers regeringsår alltifrån William I till Elisabeth II. Kunskap i det senare hänseendet är ofta en förutsättning för att i engelsk litteratur kunna följa gången av rättsutvecklingen.
    Det kan inte hjälpas att en svensk jurist känner en viss avundsjuka vidt anken på hur mycket rikare många andra länders juridiska litteratur är, även om en påtaglig och glädjande förbättring inträtt hos oss under senare år. Kunde inte chefen för vårt ledande förlag för juridisk litteratur, kanske i samråd med SvJT:s redaktör, frambringa en svensk motsvarighet till de juridiska ordböcker som finns i England och för övrigt även i våra nordiska grannländer?

S. R.

 

ADOLF SCHÖNKE †. Das Schiedsgerichtsverfahren nach dem heutigen deutschenRecht. Ein Handbuch für Schiedsrichter und Schiedsparteien. 2. Aufl. desvon A. v. Staff begründeten Handbuchs. Berlin 1954. Carl Heymann.  XVI + 284 s. Inb. DM 22.00.

 

    Den tyska lagstiftningen rörande skiljeförfarandet har bl. a. det gemensamt med sin svenska motsvarighet att den är föga detaljerad. Åt skiljemännen lämnas på det hela taget frihet att handla efter vad som synes mest

 

1 Så i målet Cassidy v. Ministry of Health. [1952] 2 K. B. 343.

536 LITTERATURNOTISERändamålsenligt i det förevarande fallet. De »förevarande fallen» utgörs mycket ofta av handelstvister, och dessa i sin tur uppvisar i allmänhet ej några påfallande nationella särdrag. Under sådana förhållanden är det uppenbartatt vad som sägs i en tysk framställning rörande skiljeförfarandet är — i den mån det över huvud taget är beaktansvärt — värt att uppmärksammas även i svensk rätt.
    Det i rubriken omnämnda arbetet ombesörjdes av den berömde freiburgprofessorn ADOLF SCHÖNKE kort före dennes död. Texten från första upplagan, utarbetad av kammarrättspresidentcn A. VON  STAFF, tryckt 1926, är endast ställvis förändrad.
    Arbetet är i hög grad beaktansvärt. Framställningen är synnerligen detaljrik och problembehandlingen i allmänhet mer djupgående är vad bokens beteckning såsom handbok låter ana. Åtskilliga frågor som är föga klarlagda i nordisk doktrin tas upp till debatt och konfronteras med tysk rättspraxis. Av en sådan konfrontation har långt mer kunnat utvinnas än vad som skulle varit möjligt i en motsvarande svensk undersökning. Detta sammanhängerd ärmed att enligt tysk rätt varje skiljedom skall inges till domstol; skiljedomens betydelse i rättskrafts- och exekutionshänseende är beroende av att så sker.
    En svensk läsare har anledning vara tacksam för att boken är avsedd även för lekmän. Genom fortlöpande notiser är det sörjt för att bristande kännedom om tysk civil- och processrätt ej skall behöva orsaka villrådighet.

P. O. B.