PER AUGDAHL. Den norske obligasjonsretts almindelige del. Oslo 1953. Akademisk forlag. IX + 516 s.

 

    Något nyare tryckt arbete avseende allmän norsk obligationsrätt har ej funnits. Förestående bok avser att utgöra ett dylikt arbete. Närmast rör det sig om en läroboksmässig framställning, och om en klar och förtjänstfull sådan. I stort sett följer framställningen traditionella linjer. Nyare civilrättslig doktrin beaktas blott i relativt begränsad utsträckning; en del av USSINGS forskningsresultat synas dock vara övertagna i arbetet. Svensk doktrin är, bortsett från ALMÉNS köplagskommentar, icke mycket uppmärksammad. Avsnittet om verkan av felaktiga förutsättningar vid avtalsslut kan knappast sägas vara tidsenligt. Norsk rättspraxis redovisas naturligen, mer eller mindre ingående.
    Att boken blir till avsevärd nytta och på många håll kommer att omfattas med stort intresse kan man vara säker på.

Hj. Kgn

 

Kommentar z u m Han delsgesetzbuc h. Frûher herausg. v. Mlitgliedern d. Reichsgerichts. Bd 1:4, bearb.. v. HANS WURDINGER.. 2 uppl. Berlin 1953. de Gruyter.

 

    Ett nytt, omfattande häfte av förevarande betydande kommentar (se SvJT 1954 s. 258) har utkommit. I huvudsak behandlas här reglerna om »Handelsvertreter» — varunder innefattas handelsagenter men icke kommissionärer — samt om »Handelsmäkler». Ämnet har blivit föremål för färskl agstiftning av 1953, som erbjuder åtskilligt av intresse.

H j. Kgn