LITTERATURNOTISER 537    Ur nordiska tidskrifter 1954.

 

    Arkiv for Sjørett. H. 7. OLOF BRUUN, Ansvar och begränsning, s. 481—522. —HANS PETER MICHELET, Om skade på skip under tidsbefraktning, s. 523—559.
    Från departement och nämnder. Nr 13—14. ANDERS LINDSTEDT, Förfogande och ransoneringslagstiftningen, s. 253—260.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 3. C. W. U. KUYLENSTIERNA, Några synpunkter på frågan om ersättningsskyldigheten för redogörare i anmärkningsmål, s. 127—158. — HENRIK KLACKENBERG, Kompetenskraven under debatt, s. 159—169.
    Juristen. Nr 27—28. STIG IUUL, O. A. Borum 60 år, s. 283—286. — ERNST ANDERSEN, Det etiske bud om ægteskabets uopløselighed, s. 290—294. — OLUF LIND, Tidsbegrænsning af underholdspligt, s. 295—302. — JØRGEN TROLLE, Berigelseslæren og § 18 i loven om borteblevne, s. 303—314.
    Juristnytt. Nr 14. GÖRAN WALDAU, Prognoser för jurister, s. 269—271.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 1. HALVARD LANGE, Administrative problemer i norsk utenrikstjeneste, s. 1—21. — REINO KUUSKOSKI, Överklagande av regeringsbeslut i Finland, s. 22—33. — ERLING SANDENE, Enkelte trekk fra norsk ekspropriasjonslovgivning, s. 34—45.
    Nordisk Försäkrings Tidskrift. H. 3. GUNNAR WERNER, Försäkringsskyddet vid yrkesskador enligt svensk lagstiftning, s. 193—208.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 2. JOHS. ANDENÆS, Mortifikasjon av ærekrenkende uttalelser i Stortinget, s. 97—107. — STEPHAN HURWITZ, Om parlamentarisk ytringsfrihed og mortifikation, s. 108—115. — AXEL HYE-KNUDSEN, Om løsladelse af drabsforbrydere, s. 115—132. — VERNER GOLDSCHMIDT, Den grønlandske kriminallov og dens sociologiske baggrund, s. 133—148. — ØYSTEIN GJELSVIK, Lovbrudd i næring, s. 149—160. — VILHELM AUBERT, »White-Collar»forbrytelser, s. 161—173. — HELLMUT SØRENSEN och KARL TEILMANN, Behandling af betinget dømte alkoholmisbrugere, s. 173—176.
    Sociala Meddelanden. Nr 6. RICHARD M. TITMUSS, Social trygghet i pensionernas tidevarv, s. 343—352. — GUNNAR BOALT, Status och socialgrupp, s. 358—365. Nr 7. KARL J. HÖJER, Skyddsuppfostran enligt 22 § d) barnavårdslagen, s. 407-417.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 2—3. OLLE NYMAN, Förstakammarproblemet, s. 129—180. — ALBERT ERNBERG, Löneavdraget enligt uppbördsreformen, s. 181—188. — V. MERIKOSKI, Utvecklingstendenser i fråga om domstolskontrollen av förvaltningen, s. 202—216. — HILDING EEK, Upplåtelse av gatu- och vägmark för den allmänna rörelsen, s. 235—247. — HÅKAN STRÖMBERG, Till frågan om vitets rättsliga natur, s. 247—255.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 1—2. Specialnummer för fastighetsvärdering. Sexton uppsatser med litteraturanvisningar. 208 s. Nr 3—4. INGVAR FRIDELL, Synpunkter på principerna vid tillgodoseende av det ekonomiska rättvisekravetvid fastighetsregleringar av typen omskifte, s. 238—248. — GERHARD LARSSON, Synpunkter på förenkling av skiftesförfarandet, s. 283—293. — GUNNAR PRAWITZ, Begreppen fast egendom och fastighet, s. 306—309. — K. E. SANDSTRÖM, » . . Eller ligger han i hambri ok i forni skipt. . .», s. 310—322. — LARS ÖJBORN, Fastighetsredovisning och fastighetsbildning inom landsbygdsområden i stadssamhällen, s. 348—365.
    Svensk skattetidning. H. 5. OTTO EKENBERG, Avtal med Nederländerna, Belgien och Danmark ang. skatt för inkomst och förmögenhet, s. 129—154.
    Svensk sparbankstidskrift. H. 5. ÅKE ERIKSSON, Hur skall stadsfastigheten värderas? s. 251—262.
    Svenska stadsförbandets tidskrift. Nr 11. ROLF ROMSON, Skadestånd vid källaröversvämningar, s. 313—317.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. ÅKE ECKERSTEIN, Något om personundersökarens och övervakarens rättsliga ställning, s. 1—4.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 2. CURT EKDAHL, Erfarenheter av en ny rättegångsordning, s. 97—100.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 3. W. A. PALME, Omdispens till tjänst beviljad efter ansökningstidens utgång, s. 87—94. — BERNDT GODENHIELM, Om preskription av arv, särskilt i förhållandet emellan samarva, s. 95—121.

538 LITTERATURNOTISER    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 23. Om vurderingen af retslige blodtypebestemmelser, Meddelelse fra Kobenhavns Universitets retsmedicinska Institut, s. 173—186. — ERNST ANDERSEN, Talmagi i afstamningssager, s. 187—191. Nr 25. THØGER NIELSEN, Træk af dansk aktieselskabsrets historie, s. 193—203. — JOHAN LASSEN, Kan forsikringsaftaleloven anvendes på »selvforsikring»? s. 203—208. Nr 34. CARL AUDE-HANSEN, Forsorg som pålæg eller æilkår, s. 211—216.

C. H.