Ur Svensk författningssamling 1954.

 

312. KK 21 maj 1954 ang. ändrad lydelse av 2 § instr. d. 29 okt. 1948 (nr 677) för auditörer.
314. Lag 26 maj 1954 ang. ändrad lydelse av 6 och 8 §§ lagen d. 27 juni 1924 (nr 322) om vård av omyndigs värdehandlingar.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 541315. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 18 § lagen d. 30 maj 1916 (nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag.
319. Landstingslag d. 14 maj 1954.
333. KF 4 juni 1954 om ändrad lydelse av 1 § förordn. d. 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt.
340. KF s. d. om ändring i uppbördsförordningen d. 5 juni 1953 (nr 272).
350. Lag 26 maj 1954 om ändrad lydelse av 11 kap. 95 § vattenlagen.
351. KK 4 juni 1954 om ändrad lydelse av 4 § stadgan d. 25 maj 1945 (nr 305) ang. tjänstgöringen vid vattendomstolarna.
355—365. Lag s. d. om besvärstid vid talan mot förvaltande myndighets beslut jämte följdförfattningar.
377. KK s. d. om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. kung. d. 12 dec. 1952 (nr 780) ang. resekostnadsersättning vid tjänsteresa med egen bil m. m.
407. KF s. d. om ändrad lydelse av 11 och 20 §§ av förordningen d. 25 okt. 1940 (nr 910) ang. yrkesmässig automobiltrafik m. m.
432. Lag 18 juni 1954 om ändring i rättegångsbalken.
433. Lag s. d. om ändrad lydelse av 73 § militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472).
434. Lag s. d. om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 10 juli 1947 (nr 632) ang. ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.
435. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 20 dec. 1946 (nr 808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag).
436. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 6 och 7 §§ lagen d. 20 dec. 1946 (nr 807) om handläggning av domstolsärenden.
437. Lag s. d. om ändrad lydelse av 15 kap. 4 § giftermålsbalken.
438. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 19 dec. 1947 (nr 947) med närmare föreskrifter om strafföreläggande.
439. KK om ändrad lydelse av 7 och 18 §§ protokollskung. d. 26 sept. 1947 (nr 775).
440. KK s. d. om ändrad lydelse av 5 § kung. d. 10 juli 1947 (nr 642) med bestämmelser ang. vissa kostnader vid domstol.
441. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § 8:o), 14:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
444. Lag s. d. om personundersökning i brottmål.
445. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § 1 mom. lagen d. 17 okt. 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister.
446. Lag s. d. om ändring i sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (nr 321).
447. KK s. d. med vissa bestämmelser om sinnesundersökning i brottmål.
448. KK s. d. med vissa bestämmelser ang. tillämpningen av lagen d. 18 juni 1954 (nr 444) om personundersökning i brottmål.
449. KK s. d. ang. läkarintyg enligt lagen d. 18 juni 1954 (nr 444) om personundersökning i brottmål.
450. KK s. d. om ändring i kung. d. 21 juni 1946 (nr 298) ang. översändande av domar i vissa brottmål m. m.
457. K. M:ts utlänningskungörelse d. 4 juni 1954.
478. KK s. d. om ändring i kommittékung. d. 28 juni 1946 (nr 394).
493. KK s. d. ang. krigsrätter m. m.
518. Lag 4 juni 1954 ang. ändring i lagen d. 3 jan. 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring.
521. Rusdrycksförsäljningsförordning 26 maj 1954.
522. Ölförsäljningsförordning s. d.
523—526. Följdförfattningar till 521 och 522.
530. KK 4 juni 1954 om ändring i vägstadgan d. 30 juni 1943 (nr 437).
534. KK s. d. om ändrad lydelse av 7 § instr. d. 21 juni 1946 (nr 395) för fångvårdsstyrelsen och fångvårdsanstalterna.
550. KK 30 juni 1954 ang. skeppsmätning.
551. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen d. 10 maj 1901 (nr 26 s. 1) om inteckning i fartyg.
579. Lag 27 juli 1954 om nykterhetsvård.
580. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 11 § lagen d. 9 april 1937 (nr 119) om verkställighet av bötesstraff.

S. R.