DANSK JURIDISK LITTERATUR 1950—531

 

    Dansk retsvidenskab har i fireårsperioden 1950—53 været præget afen meget omfattende litterær virksomhed, både med hensyn til nybearbejdelser af hidtidige fremstillinger og med hensyn til udgivelseaf nye bøger. For at lette oversigten er stoffet systematiseret i enrække hovedgrupper.

 

    1. Privatret tillige med sø- og selskabsret samt arbejdsret. Inden fornærværende område er følgende bøger kommet i nye udgaver: Prof.HENRY USSING, »Aftaler på formuerettens omraade» er i 1950 kommeti 3. udg. (534 s.) og sammes: »Dansk obligationsret, speciel del. Køb» er også i 1950 kommet i 2. udg. (184 s.). Begge disse nyudgivelser erà jourførte optryk. Endvidere er prof. KNUD ILLUM, »Forelæsninger over almindelig formueret» i 1950 kommet i à jourført 3. udg. (316 s.), og sammes: »Den kollektive arbejdsret» er i 1951 kommet i revideret2. udg. Der kan henvises til anmeldelse af Folke Schmidt i SvJT 1953s. 115. Prof. FR. VINDING KRUSE, »Ejendomsretten, I—III» er i 1951 kommet i 3. udg. (1774 s.). Også denne udg. er en à jourføring; doger der foretaget en hel del omlægninger af stoffet. III. bind, der behandler panteretten, er i øvrigt å jourført af prof. W. E. v. EYBEN. Landsretssagfører, dr. jur. AXEL H. PEDERSEN har i 1951 udsendt en stærkt omarbejdet 2. udg. af »Byggeriets retlige og økonomiske organisation» (238 s.); anmeldelse af Carl Rasting i Juristen 1952, s. 309 f., E. Clan i Sagførerbladet 1952, s. 211 f., Per Stjernquist i SvJT 1952 s. 448 f. Lektor, dr. jur. POUL MEYER har i 1951 besørget en 2. udg. afH. R. KRENCHEL: »Håndbog for dirigenter», anm. af Nic. Carstensen iUfR 1951 B s. 238 f. Landsdommer BJARNE FRANDSEN har i 1952 udsendt en à jourført 3. udg. af »Håndbog i færdsels- og motorlovgivningen» (378 s.), anm. af Nic. Carstensen i UfR 1952 B s. 310, A. T. Bertelsen i Juristen 1953 s. 204 f., C. Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1953 s. 10. Prof. JAN KOBBERNAGEL har i 1953 udsendt et fotografisk optryk af »Erhvervsretten i grundtræk, II», 2. udg. (184 s.), og prof. O. A. BORUM har i 1953 udsendt »Personretten» i en omarbejdet ogà jourført 3. udg. (196 s.); anmeldelse af Nils Beckman i SvJT 1953 s. 735, Torben Lund i UfR 1954 B s. 167 f. Den nye lejelov af 1951 foreligger i kommenterede udgaver af henholdsvis v. EYBEN og BENT FISCHER Og »Medhjælperloven» er i 1950 udkommet i en kommenteret 3. udg. ved J. L. FROST og A. G. HOLM (145 s.). Endvidere er POUL GAARDENS kommentar til »Lov om ægteskabets retsvirkninger» i 1950 udkommet i 3. udg. (70 s.), anm. af Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1950 s. 395. Endelig har A. DRACHMANN BENTZON i samarbejde med KNUD CHRISTENSEN udsendt 2. udg. (I. del §§ 1—58) af sin kommentar til »Lov om forsikringsaftaler» (1952, 356 s.), anm. af  A. Jacobi i UfR 1952 B s. 298 f., Preben Neergaard i Juristen 1952 s. 333 f., Tor-

 

1 Nærmest foregående oversigt, udarbeidet af prof. STIG IUUL, omfattende årene 1947—49, se 1951 s. 50.

ANDERS VINDING KRUSE 543kild-Hansen i Sagførerbladet 1952 s. 222 f., Johan Löken i TfR 1953 s. 340 f.
    Prof. KNUD ILLUM har fortsat sit forfatterskab inden for ejendomsretten (tingsretten) og udgav i 1950 »Tinglysning» (351 s.), der indeholder en samlet fremstilling af de tinglysningsmæssige problemer i dansk ret både med hensyn til fast ejendom og løsøre. Bogen er anmeldt af Fr. Vinding Kruse i UfR 1951 B s. 95 f., v. Eyben i Juristen 1951, s. 51 f., Ole F. Harbek i TfR 1951 s. 272 f., Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1951 s. 194 f., Fritjof Lejman i SvJT 1952 s. 231. I denne forbindelse kan det nævnes, at Fr. VINDING KRUSE i 1952 (i anledning af 25-årsdagen for den danske tinglysningslovs ikrafttræden) har udsendt en à jourført og betydelig udvidet 3. udg. af sin kommentar til loven (475 s.), anmeldt af v. Eyben i Juristen 1952 s. 329 ff., Knud Illum i UfR 1953 B s. 230 f. Dommer ARNE FREDERIKSEN har udgivet en mindre kommentar til samme lov, 1951 (224 s.), anmeldt af Knud Illum i UfR 1951 B s. 236 ff., v. Eyben i Juristen 1952 s. 106 f. KNUD ILLUM har endvidere udgivet en større bearbejdelse af andre ejendomsretlige problemer i sin »Dansk tingsret, I», 1952 (432 s.), og»II», 1951 (274 s.). Fremstillingen tager sigte på et noget snævrereområde end Fr. Vinding Kruse: Ejendomsretten; navnlig er panteretten ikke behandlet; til gengæld får Illum lejlighed til indgående at behandle en del specialspørgsmål inden for emnet, som tidligere harværet spredt eller kortfattet behandlet. Bogen, der anvendes som lærebog ved Aarhus Universitet, giver ligesom bogen om tinglysning på en række vigtige punkter dybtgående og værdifulde analyser af dansk domspraksis, samtidig med at forf. fremsætter en række nye, vægtige synspunkter. Pladsen tillader ikke her at gå nærmere ind på disse, men der må henvises til anm. af v. Eyben i Juristen 1952 s. 221 ff. og Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1953 s. 11 f., L. Vahlén i SvJT 1954 s. 317 f.
    Københavns Universitets mangeårige lektor i juridisk praktik, overretssagfører O. K. MAGNUSSEN blev i 1950 tildelt den juridiske doktorgrad for en afhandling, betitlet: »Naboretlige studier» (303 s.). Afhandlingen tager naturligvis først og fremmest sigte dels på reglerne om bebyggelse af andenmands grund dels på spørgsmålet om geneforvoldende virksomhed (herunder servitutstridig adfærd) i naboforhold, og bogen rummer om disse spørgsmål mange tankevækkende og indtrængende analyser og bidrag til deres behandling. Men herudover får forf. også lejlighed til på frugtbar måde at drøfte mere principielle problemer, f. eks. ejendomsrettens grundbegreber. Anm. af Knud Illumi UfR 1950 B s. 243 f., Henry Ussing i Juristen 1950 s. 259 f., Fr. Vinding Kruse i TfR 1951 s. 8 f., Seve Ljungman i SvJT 1951 s. 765 f. Isin doktorsdisputats: »Vejenes retsforhold. Særligt med henblik på landdistrikterne og købstædernes forstadsområde» (1950, 446 s.), har landsdommer E. A. ABITZ beskæftiget sig indgående med de i danskret hidtil uopdyrkede og iøvrigt indviklede spørgsmål, der knytter sig til retsreglerne vedrørende de offentlige og private veje. Afhandlingen indeholder tillige en redegørelse for retsstillingen i de vigtigste retsforfatninger samt en undersøgelse af, om de her henhørende retsregler bør behandles ud fra offentligretlige eller privatretlige principper. Anm. af Fr. Vinding Kruse i Juristen 1951 s. 95 f., Poul Andersen

544 ANDERS VINDING KRUSEi UfR 1951 B s. 47 f., K. Bang i NAT 1951 s. 102 f., Poul Meyer i TfR 1951 s. 193 f. Samme år fik endvidere prof. ANDERS VINDING KRUSE tildelt den juridiske doktorgrad for en afhandling, betitlet: »Restitutioner. Et bidrag til undersøgelsen af berigelsesgrundsætningen i dansk og fremmed ret» (422 s.). Anm. af Henry Ussing i UfR 1950 B s. 137 f., O. A. Borum i Juristen 1951 s. 144 f., og Hj. Karlgren i SvJT 1951 s. 441 f. Af samme forf. forelå i 1952 en afhandling om »Sagførerens erstatningsansvar» (38 s.), anm. af Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1953 s. 22 f.
    Inden for arveretten har prof. O. A. BORUM fortsat sit forfatterskab og i 1950 udgivet »Arveretten. Den legale arveadkomst og testamente» (331 s.). Anmeldelse af Jørgen Trolle i Juristen 1951 s. 27 f., C. A. Arnholm i TfR 1951 s. 298 f., Torben Lund i UfR 1951 B, s. 229 f. Iforbindelse med hans tidligere udgivne bog »Arvefaldet» betyder bogen en fuldstændig nybearbejdelse af arveretten, der afløser den tidligere af prof. V. Bentzon givne. Fremstillingen tager i første række sigte på at dække de juridiske studerendes behov for en lærebog, mener i virkeligheden så fyldig, at den også imøde kommer behovet foren ny håndbog. Som særlige værdifulde afsnit må fremhæves fremstillingen af testamentsproblemerne og af de vanskelige spørgsmål, der knytter sig til dødsgaveproblemet, og hvor Borum yder udmærkede bidrag til løsningen. Bogen er iøvrigt en fuldendelse af Borums forfatterskab inden for person-, familie- og arveretten. I denne forbindelse kan det oplyses, at hans bidrag til festskriftet til Birger Ekeberg: »Fideikommissarisk substitution» (30 s.) også i 1950 er udkommet som dansk særtryk.
    Landsretssagfører, dr. jur. AXEL H. PEDERSEN har påtaget sig den meget nyttige opgave at give en samlet bearbejdelse af de forskellige vanskelige juridiske problemer, der knytter sig til sagførerens (advokatens) mange artede virksomhed i det moderne samfund. Fremstillingen indeholdes i to bind: »Indledning til sagførergerningen I», 1951 (309 s.), og »II», 1953 (255 s.). Fremstillingen udmærker sig ved stor— nærmest håndbogsmæssig — grundighed og udfylder en lakune ivor juridiske litteratur, da emnet ikke tidligere har været underkasteten samlet bearbejdelse. Ikke des mindre er det lykkedes forf. at give en velafbalanceret og inciterende fremstilling af stoffet, hvortil bl. a. hans mangeårige virke i det danske Sagførerråd har givet ham et stort erfaringsmateriale at øse af. Det er også særdeles fortjenstfuldt, at han på de fleste punkter har medinddraget svensk, norsk og finsk ret, således at fremstillingen utvivlsomt også med udbytte kan bruges i de andre nordiske lande. Bind I er anmeldt af Fr. Vinding Kruse i UfR 1951 B s. 177 f., Holger Wiklund i SvJT 1953 s. 36 f., J. Hartvig Jacobsen i Juristen 1951 s. 115 f., Bernt Hjejle i Sagførerbladet 1951 s. 408 f., bind II er anmeldt af Fr. Vinding Kruse i UfR 1953 B s. 305 f., C. B. Henriques i Juristen 1953 s. 249 f., Bernt Hjejle i Sagførerbladet 1953 s. 260 f. Axel H. Pedersen har foruden det nævnteværk i 1952 udgivet en særdeles nyttig behandling af retsområdet: »Entreprise. Bygge- og anlægsarbejder» (180 s.). Bogen giver en fremstilling af det område, som man traditionelt ville betegne: »værksleje angående fast ejendom», men som forf. med rette finder det hensigts-

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1950—53 545mæssigt at udskille fra det nedarvede værkslejebegreb (et udtryk, som forf. med føje finder sproglig uheldigt) og behandle selvstændigt som »entrepriseret». Også denne bog udfylder en lakune i dansk retslitteratur og giver en dytbgående fremstilling af emnet. Anmeldelse bl. a. af Seve Ljungman i TfR 1953 s. 552 f. Det var en i høj grad fortjent anerkendelse for sit omfattende og værdifulde forfatterskab, at Axel H. Pedersen i efteråret 1953 blev hædret med den juridiske æresdoktorgrad ved Aarhus Universitet.
    Højesteretssagfører KJELD RØRDAM har i årene 1950—53 udgivet nogle skrifter, der alle har beskæftiget sig med fortolkningen af det forskandinavisk kulimport så vigtige »Baltcon-certeparti». Disse — yderstgrundige og indsigtsfulde — afhandlinger er i 1953 udkommet i ensamlet, udvidet udgave: »Afhandlinger vedrørende Baltcon-certepartiet» (180 s.). Fremstillingen udmærker sig iøvrigt ved, at der gøresudførligt rede for de øvrige nordiske landes retspraksis m.v. Afhandlingerne er samtidig udkommet i engelsk udgave. Anmeldelse af G. Bomgren i SvJT 1952 s. 46 f., 1953 s. 582 f., W. E. v. Eyben i UfR 1951 B s. 240, Victor Wenzell i Juristen 1951 s. 274, Adam Jacobi i UfR 1953 s. 143. Niels Klerk i Sagførerbladet 1953 s. 77. De forskellige problemer, herunder også offentligretlige, der vedrører »Havnenes retlige stilling», er blevet gjort til genstand for en indgående bearbejdelse (1951, 246 s.) af kontorchef AAGE HENDRUP. En sådan fremstilling har hidtil været savnet. Anmeldt af E. A. Abitz i NAT 1952s. 163 f.
    Lektor, dr. jur. POUL MEYER har i 1950 udgivet en praktisk nyttig fremstilling af »Dansk foreningsret» (204 s.); anm. af C. J. Arnholm i TfR s. 438 f., Hj. Karlgren i SvJT 1953 s. 113 f. Samme forf. har endvidere i 1951 udgivet: »Ejendomsretten i støbeskeen» (216 s.), der indeholder studier over spørgsmålet om ejendomsrettens begrænsning, særligt med henblik på bymæssige bebyggelser. Anm. af W. E. v. Eybeni UfR 1951 B s. 313 f.
    Højesteretssagfører, dr. jur. J. HARTVIG JACOBSEN har i 1951 udsendt en monografi: »Forlagsretten» (288 s.), som navnlig beskæftiger sig med de retlige spørgsmål, der knytter sig til forlagskontrakter. Anm. af Alf Ross i Juristen 1952 s. 73 f., Knut Sejersted Selmer i TfR 1952 s. 536, Svante Bergström i SvJT 1953 s. 157 f. I 1952 udgav forf. end videre sammen med bankinspektør ARNE EKEN en »Håndbog i dansk banklovgivning. Bankloven af 15. april 1930» (394 s.). Anm. af L. Fogelklou i SvJT 1953 s. 249 f., Th. C. Jensen i Juristen 1953 s. 211, R.Kæstel i UfR 1953 B s. 152 f., Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1953 s. 15. »Sparekasseloven af 1937» foreligger i kommenteret udgave ved ERNST MOLTKE og ERIK TUXEN (1951, 134 s.).
    I 1950 har TH. JENSEN givet en fremstilling af »Jernbanernes ansvar for godstransport efter gældende ret» (109 s.) og i 1952 »Jernbanefragtkontrakten», anm. af Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1953 s. 24.
    S. KINCH og F. TOLSTRUP har i 1953 udgivet »Tillæg til den danske landboret. Vandløbsloven og loven om landvæsensretter» (234 s.) ;anm. af Harpøth i Juristen 1954 s. 149 f. Lektor ALLAN PHILIP har skrevet om »Antitrustretten i U. S. A.». Særtryk af Juristen 1953(26 s.).

 

35—547004. Svensk Juristtidning 1954.

546 ANDERS VINDING KRUSE    I festskrift til prof. Henry Ussing i anledning af hans 65-års fødselsdag, 1951, har en række jurister fra de nordiske lande skrevet en rækkes pecialafhandlinger særlig om obligationsretlige emner. Der må henvises til anm. af Thorkild Roepstorff i Juristen 1951 s. 277 f.
    I »Byggehåndbogen», red. av BØRGE NISSEN og BENT UHRSKOV (1953, 478 s.) er en række byggeretlige problemer blevet behandlet af forskellige jurister, anm. af Hagen Hagensen i Sagførerbladet 1953 s. 288.
    Endelig henledes opmærksomheden på et lille posthumt skrift af prof. KRISTIAN SINDBALLE: »Om prislovgivningen» (1953, 36 s., med noter og portræt).

 

    2. Almindelig retslære, retshistorie, fremmed ret. Inden for retslæren må navnlig fremhæves prof. ALF Ross' store værk: »Om ret og retfærdighed», der udkom i 1953 (480 s.). Bogen er ikke en almindelig retslære i traditionel forstand, men, som det allerede fremgår af undertitlen, »en indførelse i den analytiske retsfilosofi». Pladsen tillader ikke her en nærmere redegørelse for værkets omspændende indhold, men der må henvises til de indgående anmeldelser af Knud Illum i UfR 1953 B s. 278 f., Jørgen Trolle i Juristen 1954 s. 25 f., Fr.Vinding Kruse i UfR 1954 B s. 1 f., Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1953 s. 231 f., C. J. Arnholm i Tf B 1954 s. 113 f. Skal man give en kort karakteristik af værket, kan man formentlig bedst sige, at fremstillingen både er en sammenfatning og en videreføring af de tanker, som Ross har fremsat i sit tidligere omfattende retsfilosofiske forfatterskab; der er imidlertid også taget adskillige nye emner op til behandling. Prof. FR. VINDING KRUSE: »Erkendelse og Vurdering» er i 1952 udkommet i 2. udgave (570 s.). Endvidere er udkommet GEORG COHN: »Eksistentialisme og retsvidenskab» (1952, 109 s.). Skriftet eret — ikke særligt overbevisende — indlæg for det retlige skøns fortrin frem for almindelige retsregler. Anm. af C. J. Arnholm i TfR 1953 s. 550 f., Ivar Strahl i SvJT 1953 s. 251 f., Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1953 s. 33 f.
    Af retshistoriske bøger må først nævnes prof. THØGER NIELSEN'S doktordisputats: »Studier over ældre dansk formueretspraksis» (1951, 346 s.). Bogen yder et vægtigt bidrag till dansk (og norsk) privatretshistorie i tiden efter Chr. V's Danske Lov (1683); et tidsrum, som med få undtagelser ikke tidligere har været særlig dyrket i dansk retshistorie. Som et illustrerende supplement til fremstillingen har forf. samtidig udgivet en samling uddrag af Højesterets voteringsprotokoller (selve domsprotokollerne gik til grunde under Christiansborg Slotsbrand i 1884) fra tidsperioden (100 s). Anm. af Stig Iuul i Juristen 1952 s. 133 f., Fr. Vinding Kruse i UfR 1952 B s. 161 f.
    Dr. jur. C. W. WESTRUP har fortsat sit bekendte retshistoriske forfatterskab og har i 1950 udgivet: »Introduction to early Roman Law. Comparative sociological studies. The Patriarchal joint family.» Vol. IV. Book 1 (214 s.). Af samme forf. udkom i 1952: »A near-kin within the kin» (26 s.), anm. af Adam Jacobi i UfR 1952 B s. 295 f. Også fh. højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN har fortsat sit retshistoriske forfatterskab og har i 1950 udgivet: »Højesteret fra 1790 til grundloven» (216 s.), anm. af Stig Iuul i Juristen 1950 s. 198 f.,

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1950—53 547Johs. Stenersen i TfR 1951 s. 186 f., B. Lassen i SvJT 1951 s. 366. Dette værk er i 1951 fortsat med udgivelsen af »Højesteret fra grundloven til retsreformen» (232 s.). I 1951 har ERIK KROMAN påbegyndt en publikation af »Danmarks gamle købstadslovgivning» med udsendelsen af bind 1: »Sønderjylland» (306 s.).
    Endvidere har prof. ERNST ANDERSEN i 1953 udgivet: »Fra juraensoverdrev. Studier» (208 s.). Bogen, der er tilegnet prof. Poul Andersen i anledning af dennes 65 års dag, indeholder 4 tankevækkende afhandlinger af retshistorisk og retssammenlignende indhold, hvor forf. har fremdraget meget nyt og interessant materiale, nemlig: »Vandstrandveje og kystgrundejere», »Revision af læren om domstolenes prøvelsesret over for love», »En højesteretsdom fra provisorietiden», og »Korroboration i statsrådet». Anm. af Stig Iuul i Juristen 1953 s. 361 f., C. J. Arnholm i TfR 1953 s. 547 f., B. Gomard i UfR 1953 B s. 173 f.
    I 1950 udkom JOHAN HVIDTFELDT: »Viborg tugthus i 1700-årene. Et bidrag til jysk rets- og kulturhistorie» (58 s.). AUGUST F. SCHMIDT udgav i 1951 »Studier i vider og vedtægter» (150 s.) og i 1953 »Hegnog markfred» (250 s.), anm. af Anders Vinding Kruse i Sagførerbladet 1953 s. 346. Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-Legat har i 1951 påtaget sig den fortjenstfulde opgave at udsende en forkortet udgave af Ørsteds memoirer: »Af mit Livs og min Tids Historie» (450s.), anm. af Fr. Vinding Kruse i TfR 1952 s. 1 f., Knud Waaben i SvJT 1953 s. 386 f. A. P. LARSEN har på grundlag af akterne givet en fremstilling af det berømte formentlige justitsmord: »Sagen mod præsten i Vejlby og de sager, der fulgte», 1951 (112 s.), anm. af Thøger Nielsen i Juristen 1951 s. 303 f., J. L. Frost i UfR 1952 B s. 45 f. I 1953 har SVEND BORREGAARD udgivet »Danmarks og Norges kirkeritualaf 1685» (184 s.), medens SVEND E. CHRISTIANSEN og TH. MØLLER har udsendt »Statsfængslet i Horsens» i anledning af dets 100 års dag.
    Endelig har højesteretssagfører TH. THORSTEINSSON i 1950 udgiveten ny (anden) samling af sine bekendte essays »Fra fremmede retssale» (215 s.), samt udsendt en 3. udg. af første samling. Anm. af Theodor Petersen i TfR 1951 s. 568 f., le Maire i Juristen 1953 s. 61 f., Knud Waaben i NTFK 1953 s. 88 f., Bengt Lassen SVJT 1953 s. 500 f.

 

    3. Kriminalret, kriminologi, procesret. Inden for dansk strafferetlig litteratur er der i perioden 1950—53 udkommet adskillige betydningsfulde værker. Først og fremmest må det nævnes, at prof. STEPHAN HURWITZ ved udsendelsen af 2. hæfte (1951, 218 s.) og 3. hæfte (1952, 308 s.) har afsluttet udgivelsen af sit store værk »Den danske kriminalret. Almindelig del». Hurwitz har herved skabt både en længe tiltrængt og utvivlsomt også inciterende lærebog for de studerende og samtidig en særdeles nyttig håndbog for praktikere. Fremstillingen, som indeholder en meget omfattende orientering i litteraturen, er overalt præget af forf:s rolige omdømme og vel afbalancerede stillingtagen til de mangfoldige problemer og synspunkter inden for moderne kriminalret. Anm. af v. Eyben i Juristen 1951 s. 307 f., 1952 s. 281 f., Knud Waaben i NTFK 1952 s. 494 f., Ivar Strahl i SvJT 1953 s. 164 f. I 1951 har Hurwitz endvidere udgivet et udvalg af sine tankevækkende kriminalistiske kronikker og foredrag under titlen: »Respekt for men-

548 ANDERS VINDING KRUSEnesket» (252 s.), anm. af Leif S. Rode i NTKF 1951 s. 378 f., Ivar Aggei SvJT 1953 s. 393 f. Endelig har forf. i 1951 udsendt en betydelig forøget 2. udg. af sin »Kriminologi» (462 s.).
    Prof. W. E. v. EYBEN erhvervede i 1950 den juridiske doktorgrad på en dybtgående strafferetlig undersøgelse af »Strafudmåling. Lovensrammer og dommerens udfyldning» (502 s.). Der kan henvisas til de omfattende anm. af Hurwitz i NTFK 1950 s. 197 f., le Maire i UfR 1951 B s. 16 f., Ivar Strahl i SvJT 1951 s. 401 f., Johs. Andenæs i TfR 1951 s. 438 f., Oluf H. Krabbe i UfR 1951 B s. 293 f. I 1952 erhvervede kontorchef TYGE HAARLØV den juridiske doktorgrad på sin afhandling: »Administrative opdragelsessanktioner» (364 s.). Bogen giver foruden behandlingen af dansk ret tillige en fyldig redegørelse for svensk, norsk og finsk ret. Anm. af Ole F. Harbek i NAT 1953 s. 155 f., O. J. Skjerbæk i UfR 1953 B s. 177 f., J. Johnsen i NTFK 1952 s. 273 f., R. Nyman i SvJT 1952 s. 639 f. Lektor KARL O. CHRISTIANSEN har i 1950 udgivet en kriminologisk studie over »Mandlige landssvigere i Danmark under besættelsen» (174 s. + 32 s. tabeller), anm. af Erik Christensen i NTFK 1950 s. 360 f., Johs. Andenæs i TfR 1951 s. 284 f., Ulrik Borch i NTFK 1953 s. 34 f. Af samme forf. er endvidere i 1952 udkommet »Crime in Denmark from 1937 to 1948» (40 s.). EIGIL SCHIBBYE har i 1951 udgivet en kommenteret udgave af »Lov af 11. maj 1935 om adgang til sterilisation og kastration» (102 s.), anm. afle Maire i UfR 1952 B s. 224 f. CARL AUDE-HANSEN i 1952 udgivet»Fra fængsel til frihed. Kriminalforsorg i Danmark» (334 s.), anm. af Knud Waaben i NTFK 1952 s. 396 f. Samme år har prof. Louis Lemaire udgivet et udvalg af sine kriminalistiske kronikker under titlen: »Kampen mod straffen» (225 s.), en titel, som rammende angiver hovedtendensen i kronikkerne. Anm. af Ivar Strahl i NTFK 1952 s. 491 f., Johs. Andenæs i SvJT 1953 s. 106 f., Theodor Petersen i Juristen 1953 s. 88 f., Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1952 s. 169. Endvidere har fhv. retspræsident SVENNING RYTTER i 1953 udgivet: »Retsopgøret under og efter besættelsen» (94 s.), anm. af Jørgen Trolle i SvJT 1954 s. 109, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1953 s. 257 f. Samme år udkom JENS JERSILD: »Den mandlige prostitutions årsager, omfang og følger» (150 s.) og ANDERS B. NØRGAARD: »Københavns underverden» (166 s).
    I 1951 har prof. CARL RASTING udgivet en ny fremstilling af »Presseretten» (205 s.). Den indgående fremstilling er en udmærket afløser af Oluf H. Krabbes ældre, mere begrænsede monografi. Anm. af Knud Waaben i NTFK 1951 s. 382 f. Endelig har BERNT HJEJLE i 1951 udgivet en interessant pressesociologisk afhandling: »Dagspressen ogsamfundet» (91 s.).

 

    4. Forvaltningsret, skatteret, procesret. Den forvaltningsretlige litteratur har navnlig beskæftiget sig med udgivelsen af en række kommenterede lovudgaver. I 1950 er udkommet 4. udg. af EYVIND SIVERTSEN: Københavns byggelove med bygnings-, administrations- og afgiftsvedtægter» (252 s.). I 1951 har CARSTEN ARBØL udsendt 3. udg. af sin kommenterede udgave af »Næringsloven» (229 s.), og CHR. GIVSKOV2. udg. af sin kommentar til samme lov (158 s.). Samme år udkom

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1950 — 53 549E. GROES-PETERSEN og J. SANDHOLT: Beværterlovene af 15. marts 1939 med kommentarer» (140 s.), samt BØRGE HØJLUND og OLE FENTZ: »Byggeri med statslån. Byggestøttelovene med kommentarer» (163 s.);2. udg. i 1954, anm. af Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1952, s. 70. I 1953 udgav K. V. GROTH og OTTO JØRGENSEN »Den danske toldtarif» (270 s.). Endelig har HOLGER HORSTEN i 1953 udsendt en 2. udg. af sin indgående fremstilling af »Børneforsorgen i Danmark» (396 s.).
    Inden for skatteretten er der udkommet to større monografier, nemlig henholdsvis J. HARTVIG JACOBSEN: »Skatteretten. Systematisk fremstilling» (1950, 485 s.), anm. af P. Herler i Juristen 1951 s. 186 f., Margot Satz Lolua i UfR 1952 s. 96 f., K. G. A. Sandström i SvJT 1952 s. 233 f., og OVE THOMSEN: »Skat. Gennemgang af gældende skattelove og praksis for personer og selskaber m.v. » (1953, 600 s.).
    Medens Hartvig Jacobsen tilstræber en systematisk ordnet og teoretisk underbygget fremstilling, tager Ove Thomsen mere sigte på engennemgang af skattelovenes komplex af detaljer. Hartvig Jacobsen har endvidere i 1953 (posthumt) udgivet »Skatteretlige problemer veddødsfald», anm. af Hagen Hagensen i Sagførerbladet 1953, s. 221. Endvidere er C. HELKETT: »Opgørelse af den skattepligtige formue» i 1950 kommet i en 2. revideret og forøget udgave, og sammes: »Opgørelseaf den skattepligtige indkomst til staten» er i 1952 kommet i en 5. ændret og revideret udg. (384 s.). VICTOR NIELSEN har i 1950 udsendten 3. udg. (116 s.) af sin fremstilling af »Grundstigningsskyld» i anledning av vedtagelsen af den nye grundstigningsskyld lov samme år.
    Inden for procesretten har landsdommer JØRGEN TROLLE i 1951 udgivet »Procedure i straffesager» (149 s.). Bogen er ikke nogen systematisk fremstilling i streng forstand, men en praktikers (forf. statsadvokat) erfarne ord om sin gerning. Anm. af Joël Laurin i SvJT 1951 s. 768 f., C. J. Arnholm i TfR 1952 s. 210 f., Poul M. Olsen i Sagførerbladet 1951 s. 379. E. HOECK og KNUD BRUUN-RASMUSSEN har i 1951 udsendt en midlertidig udg. af »Politikundskab» (622 s.), medens A. J. SCHMIDT har besørget en 5. udg. af sin »Vejledning for pantefogeder» (154 s.). Prof. ERWIN MUNCH-PETERSEN har i 1952 udsendt en ny udg. af »Lov om rettens pleje» med henvisninger og udførligt sagregister. Anm. af Thorkild Roepstorff i Juristen 1952 s. 332, Jørgen Trolle i UfR 1952 B s. 302, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1952 s. 249.

 

    5. Folkeret og statsret. Inden for den folkeretlige litteratur må først nævnes prof. ALF Ross: »Constitution of the United Nations. Analysis of Structure and Function» (1950, 236 s.). Bogen, som er forsynet med forord af TRYGVE LIE, yder et vægtigt bidrag til fortolkningen af det folkeretlige grundlag, som verdensorganisationen hviler på. Fremstillingen, der over alt præges af Ross' indgående kendskab til denne disciplins omfattende litteratur m.v. og fortrolighed med det indviklede net af retsregler og problemstillinger, som i vore dage kendetegner folkeretten, giver — også den, der ikke er sagkyndig på området —et klart og anskueligt billede af organisationens struktur og arbejdsform, og forf.s mange fortolkningsbidrag virker som regel overbevisende. Anm. af P. H. Fischer i UfR 1951 B s. 73 f. Alf Ross har

550 ANDERS VINDING KRUSEendvidere i 1951 udsendt en 3. udg. af sin bekendte »Lærebog i folkeret» (351 s.).
    Prof. MAX SØRENSEN har i 1952 udgivet »Grundtræk af internationalorganisation» (184 s.). Bogen, der navnlig tager sigte på at være en lærebog for de studerende, behandler foruden U.N.s organisation de vigtigste regionale organisationer, navnlig atlantpagtens forskellige organisationer. På en forholdsvis begrænset plads er det lykkedes Max Sørensen at give en både grundig og inciterende fremstilling, præget af hans solide kundskaber om emnet. Anm. af P. Fischer i Juristen 1953 s. 91 f., Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1952 s. 316 f.
    Prof. POUL ANDERSEN har i 1952 udgivet en fremstilling af »Erhverveise og fortabelse af dansk indfødsret», samt i 1953 en yderst tankevækkende afhandling om »Rigsdagen og domstolene» (særtrykaf »Den danske rigsdag 1849—1949» Bd. V). Skriftet giver bl. a. et vægtigt bidrag til spørgsmålet om domstolenes prøvelsesret angående loves grundlovsmæssighed i et interessant historisk perspektiv. Anm. af Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1953 s. 256. Til den statsretligeidelære og idehistorie har prof. SVEN CLAUSEN ydet en række inciterende bidrag i sine bøger: »De vestlige statsteorier» (1952, 318 s.), »Magt» (Mennesket i tiden VII, 1952, 83 s.) og »De danske statsteorier» (1953, 256 s.). Anm. af P. Skov i Juristen 1953 s. 59 f. Endelig er i 1953 udkommet bd. V (629 s.) og VI (572 s.) af »Den danske Rigsdag 1849—1949», udg. af Statsministeriet og Rigsdagens præsidium.

 

    6. Lovudgaver, betænkninger m.v. Opmærksomheden må først og fremmest henledes på en meget nyttig bog af prof. TORBEN LUND: »Juridiske litteraturhenvisninger» (1950, 230 s.) under medarbejderskab af ELLEN MAX SØRENSEN og JENS SØNDERGAARD. Henvisninger nedækker tiden fra 1900 til 1949. Anm. af C. J. Arnholm i TfR 1950 s.206 f., Carl Rasting i U 1951 B s. 56, Poul Meyer i Juristen 1950 s. 241 f., Bengt Lassen i SvJT 1953 s. 166. Endvidere kan nævnes ARILD FALK-JENSEN: »Juridisk og statsvidenskabelig stat» (1952, 824 s.), anm. af Stig Iuul i Juristen 1953 s. 298.
    Af vigtigere lovudgaver må nævnes: »Danmarks love 1665—1949», som er udkommet i 1950 i et bindsudgave (2 641 s.) under redaktion af landsdommer HELGE JACOBI og under tilsyn af O. A. BORUM og FR. VINDING KRUSE. Udgaven kan suppleres årligt enten med Gad's lovsamling under redaktion af JØRGEN TROLLE eller med Schultz's lovudgave. Karnows kommenterede lovsamling (4. udg. 1948) suppleres ligeledes årligt under redaktion af v. EYBEN. De nævnte lovværkerer bl. a. anmeldt af Erwin Munch-Petersen i Juristen 1950, s. 100 og Karl Schlyter i SvJT 1950, s. 437 f. V. TOPSØE-JENSENS »Dansklovregister» udkommer årligt. JACOB LA COUR og AXEL WASS har i 1952 udgivet en komplet samling af »Skattelovene», som ligeledes suppleres (eller nyudgives) årligt. A. BARFOD: »Håndbog i lovgivningen om den danske folkeskole» (1950, 585 s.), A. O. BACHE: Samlingaf danske søfartslove (2. udg. 1952, 332 s.) og AUG. ROESEN: »Kirkelove» (186 s.) må ligeledes fremhæves.
    Et stort antal lovbetænkninger og lovudkast har set lyset i perioden 1950—1953. Af vigtigere kan nævnes: Bet. ang. fortabelse af rettigheder som følge af straf (1950). Bet. om køb på afbetaling (1951). Ud-

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1950—53 551kast til lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker (1951). Bet. om leje- og boligstøtte (1951). Bet. vedr. dommeres uddannelse (1951). Bet. vedr. apotekervæsenet (1952). Bet. afgivne af Ungdomskommissionen (1951—52). Bet. om forsorgsdomme og betingede domme (1953). Bet. afgivet af Forfatningskommissionen af 1946 (1953). Foreløbig bet. vedr. en lov om konkurrencebegrænsning og monopol (1953). Sluttelig må særlig nævnes HENRY USSINGS betænkning: »Nordisk Lovgivning om erstatningsansvar» (1950, 67 s.).

Anders Vinding Kruse