Det tjugonde nordiska juristmötet. Det tjugonde nordiska juristmötethölls i Oslo d. 23—25 augusti 1954 under stor anslutning. Enligt den trycktadeltagarlistan var antalet deltagare sammanlagt 651, varav 477 med maka(make), fördelade på följande sätt:

 

                               Från                        Varav med                   Summa
                                                               maka (make)

Danmark ............................... 181           126                           307
Finland .................................. 129            86                           215
Island ....................................... 18            10                             28
Norge ...................................... 167          131                           298
Sverige .................................... 156          124                           280
                                     Summa     651        477                       1128

 

    Dagen före höll lokalstyrelserna gemensamt sammanträde på Villa Granberg under ordförandeskap av den norska lokalstyrelsens ordförande høyesterettsjustitiarius Sverre Grette. Av de övriga ordförandena var endast riksmarskalken Ekeberg och advokaten Heikki Borenius närvarande. Professor Ussing kunde på grund av sjukdom ej deltaga i mötet. I stället leddes den danska styrelsen av højesteretspræsident Drachmann Bentzon. Som ordförande för den isländska styrelsen — av vilken bara två ledamöter var närvarande —fungerade prófessor Theódór B. Líndal. Vid sammanträdet beviljades den svenska lokalstyrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av Gunnar Swensons fond under de tre sistförflutna åren. Vidare diskuterades ingående de problem som uppkommit genom att det i sista stund blivit nödvändigt att begränsa deltagarantalet i Oslomötet. Man beslöt att tillsätta en kommitté bestående av en medlem från envar av styrelserna, vilken skulle närmare diskutera spörsmålet vid ett sammanträde i Stockholm sedan erforderlig förberedande skriftväxling ägt rum. Det framhölls i diskussionen att det skulle vara mycket beklagligt om juristmötena skulle förlora sin karaktär av allmänna möten och förbehållas endast vissa kategorier av jurister och vidare att det vore mycket önskvärt om ett ökat deltagande av yngre jurister skulle kunna ernås. Knuten var hur detta skulle kunna förenas med en begränsning av deltagarantalet.
    Styrelserna översände ett telegram till professor Ussing, från vilken senare inkom ett svarstelegram. Det kan nämnas att också overretssagfører Niels Olesen, som för första gången på mycket länge var frånvarande från ett nordiskt juristmöte, ihågkom mötet med en telegrafisk hälsning.
    Efter styrelsesammanträdet var alla styrelseledamöterna med damer den norska styrelsens gäster vid en middag på Villa Granberg.
    Mötet öppnades den 23 augusti i Oslo Rådhus i närvaro av kronprins Olaf. Deltagarna hälsades välkomna av formannen i Oslo Byråd høyesterettsadvokat Brynjolf Bull, varefter høyesterettsjustitiarius Grette förklarade mötet öpp-

552 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.nat. Svarstalet hölls av riksmarskalken Ekeberg, som bl. a. erinrade om att det var på dagen 20 år sedan närmast föregående juristmöte i Oslo öppnades.
    Förhandlingarna började kl. 11 med plenarmöte i universitetets aula. Därvid diskuterades ämnet »Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn». Referent var ekspedisjonssjef Finn Hiorthøy och korreferent professor Folke Schmidt. Diskussionen blev mycket livlig och kom att behandla också mer eller mindre aktuella konfliktfrågor. På kvällen hade Oslo stad en stor mottagning i rådhuset för mötesdeltagarna. Först bjöds på en supé och därefter var det dans. Deltagarna kunde läska sig vid bufféer som var arrangerade i sidoutrymmena till den magnifika stora rådhussalen. Under aftonen hölls tal av høyesterettsadvokat Bull, højesteretspræsident Drachmann Bentzon och høyesterettsjustitiarius Grette.
    Tisdagen den 24 augusti var mötet uppdelat på två sektioner. Sektion 1 sammanträdde i universitetets aula och sektion 2 i universitetets gamla festsal. Som ordförande fungerade på sektion 1 på förmiddagen højesteretspræsident Drachmann Bentzon och på eftermiddagen riksmarskalken Ekeberg, samt på sektion 2 på förmiddagen prófessor Lindal och på eftermiddagen advokaten Heikki Borenius. De ämnen som behandlades var på sektion 1 på förmiddagen »Konstitusjonelle spørsmål som oppstår ved statens deltagelse i internasjonale organisasjoner» med Oslo universitets rektor professor Frede Castberg som referent och professor Max Sørensen, Århus, som korreferent och på eftermiddagen »Pressens anonymitetsrätt» med professor Kaarlo Kaira, Helsingfors, som referent och professor Carl Rasting, København, som korreferent. Sektion 2 behandlade på förmiddagen »Konfiskation som følge af lovovertrædelse». Referent var professor Stephan Hurwitz, København, och professor Johs. Andenæs, Oslo, var korreferent. På eftermiddagen diskuterades »Børns erstatningsansvar udenfor kontraktsforhold» med prófessor Líndal som referent och justitierådet Gunnar Nybergh, Helsingfors, som korreferent.
    På kvällen var ett mycket stort antal mötesdeltagare med damer gäster hos norska jurister. För övriga hade på restaurant Dronningen arrangerats dans med förfriskningar.
    Sista mötesdagen, den 25 augusti, hölls plenarmöte i universitets aula. Därvid diskuterades »Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?» Advokaten Sigrid Beckman, Stockholm, presenterade det utförliga referat som hon utarbetat till mötet. Korreferent var advokaten Rannveig Porsteinsdottir, Reykjavik.
    Efter diskussionens slut framförde advokaten Borenius en inbjudan från den finska lokalstyrelsen att hålla nästa möte sommaren 1957 i Helsingfors. Høyesterettsjustitiarius Grette accepterade tacksamt inbjudan å de övriga styrelsernas vägnar. Prófessor Líndal framförde deltagarnas tack till høyesterettsjustitiarius Grette och den norska styrelsen för mötet, varefter detta förklarades avslutat.
    Under onsdagen hölls också sammanträden med de skilda sektionerna, varvid styrelseval hölls. Professor Ussing lämnade den danska styrelsen och i hans ställe invaldes professor O. A. Borum. Den isländska styrelsen kompletterades med advokaten Rannveig Porsteinsdottir. I den finska styrelsen valdes efter professor Gunnar Palmgren, som avlidit, och presidenten Oskar Möller, som avgått av åldersskäl, professor Bo Palmgren och justitierådet Harald Brunou. De norska och svenska styrelserna omvaldes.

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 553    Den avslutande festbanketten var på grund av det stora deltagarantalet uppdelad på Grand Hotel och Hotel Bristol. Høyesterettsjustitiarius Grette presiderade på Bristol och advokaten Borenius, som höll gästernas tacktal till arrangörerna, satt på Grand, där professor C. J. Arnholm var en spirituell toast-master. Efter banketten var det dans som varade till långt fram på torsdagsmorgonen.
    Ett särskilt program hade lagts upp för damerna. På måndagen var det besök på Vigelandsmuseet och Vigelandsanlegget och därefter var alla damerna den norska styrelsens gäster på lunch på Frimurerlogen. På tisdagen arrangerades en sightseeingtur i Oslo med omnejd, avslutad med lunch på Frognerseteren.
    Hela mötet gynnades av ett strålande väder. Alla var rörande eniga om att det var ett utomordentligt lyckat möte. Erkännande in amplissima forma kom också arrangörerna till del, särskilt generalsekreteraren høyesterettsadvokat Rolf Christophersen och hans medhjälpare høyesterettsadvokat Paal Berg, banksjef Sjur Lindebrække och høyesterettsadvokat Leif Nagell Erichsen.

B. L.