Norsk Forening For Internasjonal Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) holdt generalforsamling 23. mars 1953 og valgte som ny formann høyesterettsdommer Sverre Dæhli. Som sekretær fortsatte overretssakfører Evald Rygh. Ifølge »Årsberetning 1953/54» av 30. april 1954 har det vært holdt tre foreningsmøter med foredrag av overrettssakfører dr. jur. Max F. Brunn om »Behandling av fremmed eiendom i krigstid», av cand. jur. Einar Løchen om »Det europeiske politiske fellesskap», og av ambassadør Erik Colban om »De Forenede Nasjoner». Ifølge den nevnte årsberetning har foreningen 64 personlige medlemmer og 21 selskapsmedlemmer.

J. T. B.

 

    Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde ved utgangen av 1953 289 medlemmer hvorav 45 selskapsmedlemmer. I årets løp hadde foreningen fire møter med foredrag av skipsinspektør Ole Bull (»Fra skipsinspektørens virkefelt, særlig om sjøforklaring»), av englenderen H. B. Edmunds (»Marine insurance — Institute Time Clauses [Hull]»), av amerikaneren W. G. Symmers (»The American Institute Hull Clauses»), av høyesterettsadvokat Fredrik Moe (»Konnossementer i bankpraksis») og av høyesterettsadvokat Alex. Rein (»Noen P. & I. spørsmål»).
    »Arkiv for Sjørett» er i året fortsatt utkommet (med heftene 5 og 6) under redaksjon av professor Brækhus. Foreningens formann var i 1953 høyesterettsdommer Alten. Sekretær var høyesterettsadvokat Per Gram, Oslo.

J. T. B.

 

    Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1953 fire møter hvor det ble holdt foredrag av bl. a. høyesterettsadvokat Alex. Rein (»Erstatning i kontraktsforhold — Erstatning utenfor kontraktsforhold»), direktør, overrettssakfører Johan Nerdrum (»Om de luftrettslige ansvarsforhold») og høyesterettsadvokat Wilh. Münter Rolfsen (»Det offentliges ansvar for sinetjenestemenn»), I mai 1954 hadde foreningen 821 medlemmer, hvorav 71 selskaper og institusjoner. Foreningens styre var i 1953 det samme som tidligere. Formann var direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl. Sekretær var høyesterettsadvokat Trygve Edler Christensen, Oslo.

J. T. B.

 

    Den Norske Dommerforening holdt ordinært årsmøte i Oslo 7. september 1953. Lagmann T. Leivestad holdt foredrag om »Vitneprov og vitneed». Etterpå fulgte en diskusjon og en »prøvevotering» som viste at 25 av de tilstedeværende var for avskaffelse av vitneeden, 29 imot. Deretter holdt professor Johs. Andenæs foredrag om »Domstolens stilling ved delegasjon av Stortingets myndighet». Byrettsdommer Didriksen ga en orientering om »Norges Juristforbund». Som ny formann ble valgt høyesterettsdommer Marius Nygaard. Sekretær er lagdommer Tessem, Oslo.

J. T. B.