NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 557    Den Norske Sakførerforening hadde 8. juni 1953 hovedstyremøte og de to følgende dager representantskapsmøte i Stavanger. Som formann ble gjenvalgt høyesterettsadvokat Einar Grette. Fast ansatt sekretær var i 1953 som tidligere høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Sakførerforeningens medlemsantall var 25. Januar 1954 1 581.
    Oslo Krets (1. krets) av foreningen hadde årsmøte 17. februar 1953. Som formann blev gjenvalgt høyesterettsadvokat Ragnar Christophersen. Sekretær var i 1953 høyesterettsadvokat Arne Bech. Kretsen hadde pr. 31. desember 1953 656 aktive og 83 passive medlemmer. — Det ble på medlemsmøtene i 1953 holdt foredrag av bl. a. den danske landsretssagfører Axel H.Pedersen »Om klientfiskeri», generalsekretær i det britiske »Law Society» Thomas Lund om »Practising Law in England», professor dr. jur. C. J. Arnholm om »Noen spørsmål om personlighetsvern» og høyesterettsadvokat J. B. Hjort om »Bør prisbestemmelsene for faste eiendommer opprettholdes?». — Som tidligere arrangerte kretsstyret i 1953 forelesninger for medlemmene. Av emnene kan nevnes: »En injuriesak», »Praktiske spørsmål vedrørende firmaregistrering», »Ekteskapssaker», »Formuesforvaltning og pengeplasering», »Prosedyre for Høyesterett i straffesaker» og »Eiendomsomsetning». Blandt de saker kretsstyret behandlet i 1953, gjaldt 3 uttalelser om god sakførerskikk og 9 uttalelser i salærspørsmaal. Kretsstyret avsa også en voldgiftsdom.

J. T. B.

 

    Finlands högsta domstol. Justitierådet Kaarle Oskar Laitinen avgick d. 20 juni 1954 från sitt ämbete (se om honom SvJT 1945 s. 653). Till hans efterträdare utnämndes d. 21 juni 1954 hovrättsrådet Eelis Alatalo.
    Justitierådet Alatalo är född i Övertorneå 1897. Han avlade högre rättsex. 1924 och blev v. häradshövd. 1927. Han har gått hovrättsvägen — först i Vasa, sedan i Åbo och slutligen i Helsingfors hovrätt. Han blev assessor 1939 och hovrättsråd 1950. Sedan 1952 har han tjänstgjort såsom extra justitieråd.

B. P-n.

 

    International Law Associations fyrtiosjätte konferens, som hölls i Edinburgh d. 8—14 aug. 1954 (jfr SvJT 1954 s. 123), bevistades av omkr. 200 deltagare från c:a 20 skilda stater, däribland ett tjugutal från Sverige. Jurister från öststater voro förhindrade att deltaga. Till ny ordförande efter prof. Max Gutzwiller, Schweiz, valdes lord Norman, Skottland.
    Vid överläggningarna, vilka på vanligt sätt grundade sig på rapporter från associationens kommittéer, beslöts bl. a. följande. Kommittén för granskning av Förenta Nationernas stadga uppmanades att fortsätta sitt arbete med sikte särskilt på att inom FN bereda ökat utrymme för internationella rättsregler och internationella juridiska sammanslutningar och institutioner. Beträffande »international insolvency» godkände konferensen i princip den rapport som sammanställts av den brittiska kommittén. I rapporten föreslogs bl. a. att en internationell domstol skulle upprättas för behandling av hithörande frågor. Förslaget skulle emellertid övervägas ytterligare och diskuteras vidare vid nästa konferens. Även kommittén rörande »international monetary law» fick i uppdrag att fortsätta sitt arbete och därvid ägna särskild uppmärksamhet åt art. 8 i Bretton Woods överenskommelsen. I fråga om »family relations» tillstyrktes i huvudsak det konventionsutkast som tidigare utarbetats av en expertkommitté inom FN. Enligt konferensens mening borde dock utkastets bestämmelser om verkställighet av beslut om underhållsbidrag gälla även för det fall att en senare domstol meddelat beslut om jämkning av bidraget.

558 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTKonferensen uppmanade deltagarna att i sina hemländer verka för ett snabbt genomförande av konventionen. Slutligen uppdrog konferensen åt associationens verkställande utskott att tillsätta en kommitté med uppgift att studera de skilda juridiska, ekonomiska och tekniska problem som sammanhänga med »inland water rights». Med några mindre jämkningar tillstyrkte konferensen det förslag som 1953 framlagts av International Law Commission rörande rätten till »the Sea-bed and its subsoil».
    Vid konferensens slutsession framfördes med all rätt deltagarnas tacksamhet mot associationens skotska avdelning för det sätt på vilket konferensen planlagts och genomförts och för den gästfrihet som i olika former visats deltagarna och deras damer.

S. R.