Efterutbildningskurser för domstolsjurister. För justitiedepartementets efterutbildningskurser i kriminologiska, kriminalpolitiska och sociala frågor (jfr SvJT 1950 s. 1016, 1953 s. 60 och s. 445) visas alltjämt stort intresse bland de domstolsjurister — domare, åklagare och advokater — för vilka kurserna äro avsedda. Departementets inbjudan till deltagande i dylika kurser i Göteborg och Norrköping under maj 1954 besvarades med icke mindre än 160 anmälningar. Av praktiska skäl kunde endast omkring 100 av de jurister som anmält sig beredas plats. Glädjande var, att så många advokater (38 st.) hade anmält sig, då för många ur denna yrkesgrupp ett deltagande innebär en ekonomisk uppoffring till fromma för rättsväsendet. Advokaterna få nämligen själva bekosta resor och uppehälle under de åtta dagar en kurs vanligen pågår varjämte de stundom riskera att gå miste om uppdrag under sin bortovaro från verksamhetsorten. De stats- och kommunalanställda juristerna åtnjuta som bekant resekostnads- och traktamentsersättning samt oavkortad lön under deltagande i ifrågavarande kurser. Från advokathåll har flerfaldiga gånger framförts som önskemål, att advokaterna genom statsmakternas försorg måtte i någon form gottgöras för deltagande i en kurs. Då enligt 21 kap. 5 § rättegångsbalken till offentlig försvarare skall förordnas advokat, som finnes lämplig därtill, synes det rimligt, att en advokat i viss mån på enahanda villkor som övriga domstolsjurister får tillfälle att följa utvecklingen på de områden av rättslivet som behandlas vid dessa kurser.
    Kursen i Göteborg ägde rum d. 5—12 maj och leddes av hovrättspresidenten Carl Romberg. De flesta föreläsningarna höllos i hovrättens stora sessionssal. Programmet upptog följande föreläsningar: prof. Ivar Agge: »Kriminologiens mål och medel» och »Utvecklingslinjer i straffrätten»; byråchefenTorsten Eriksson: »Experiment i kriminalvård» varvid den amerikanska sociologen dr. Lloyd W. McCorkle, chef för statsfängelset i Trenton, New Jersey, bidrog med en redogörelse för ett gruppterapeutiskt experiment; fångvårdsdir. Fritz Serenander: »Fångvårdens nya s. k. räjongplan»; skyddskonsulenten Folke Söderberg: »Praktiska erfarenheter av skyddsarbetet»; dir. Gunnar Thurén: »Ungdomsfängelse, metoder och resultat»; överläkaren Lars-Ingemar Lundström: »Psykiatriska behandlingsmetoder»; förste byråsekr. Olle Melin: »Utbildnings- och studieverksamhet inom fångvården»; dir. Gunnar Marnell:» Förvaringsinstitutet»; förste nykterhetsinspektören Olof Burman: »Alkoholism och nykterhetsvård»; hovrättsfiskalen Carl Holmberg: »Kriminalvård i frihet» och hovrättsassessorn Sten Rudholm: »Brottsbalksförslaget».
    Under kursdagarna besöktes Fagareds yrkesskola i Lindome, erkända alkoholistanstalten Västkusthemmet i Sundholmen, fångvårdsanstalten å Härlanda och dess sinnessjukavdelning samt Lillhagens sjukhus.

560 NOTISER    Göteborgs stad hade uppmärksammat kursen genom att inbjuda kursdeltagarna till en middag å Trädgårdsföreningens restaurant.
    Norrköpingskursen öppnades d. 19 maj i stadsfullmäktiges sessionssal i Rådhuset av borgmästaren Sven Lutteman, vilken ledde denna kurs. På programmet stod föreläsningar av prof. Ivar Strahl: »Utvecklingslinjer i straffrätten» och »Kriminalvård i frihet»; skyddskonsulenten Gunnar Ljungbo, som behandlade det praktiska skyddsarbetet; överläkaren docenten Gunnar Lundquist: »Allmänna principer för behandlingen av psykiskt sjuka»; fångvårdsdir. Gunnar Rudstedt, vilken redogjorde för fångvårdens räjongplan samt prof. Agge, byråsekr. Melin, dir. Marnell, hovrättsassessorn Rudholm, dir. Thurén, byråchefen Eriksson och nykterhetsinspektören Burman över i stort sett samma ämnen som vid Göteborgskursen.
    Under kursen besöktes säkerhetsanstalterna i Norrköping och å Hall, Östertälje, Håga sjukhus i Östertälje, Långanäs yrkesskola vid Eksjö, fångkolonien Sjöboda i Strångsjö och ungdomsanstalten Skenäs i Östra Husby.
    Första dagen hade borgmästare och fru Lutteman inbjudit kursdeltagarna till en mottagning i Stadshuset och Norrköpings stad visade några dagar senare gästfrihet vid en lunch å Grand Hotel. Utom kursprogrammet hade anordnats av kursdeltagarna mycket uppskattade visningar av en modern textilindustri och stadens vackra museum. Kursen avslutades d. 26 maj.
    Då ännu många domstolsjurister, särskilt ur yngre årsgrupper, icke kunnat beredas tillfälle att deltaga i kurser av ifrågavarande slag, kommer kursverksamheten att fortsätta. Riksdagen har även för budgetåret 1954/55 beviljat medel till ytterligare kurser.

O. Hg