Nåd i brottmål. Byrådirektören SVERKER GROTH har verkställt en statistisk utredning angående nådeinstitutets tillämpning under förra hälften av 1900-talet (SOU 1953:22). Antalet nådeansökningar var 1901 160, motsvarande 1,95 promille av antalet för brott dömda. 1950 var antalet ansök-

 

1 Vid denna redogörelses utarbetande har hovrättsfiskalen GÖRAN BORGGÅRD medverkat beträffande frågor från andra lagutskottet och t. f. förste kanslisekreteraren EINAR HERLITZ beträffande frågor från tredje lagutskottet.

58 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETETningar 1 219, eller 7,01 promille av de dömda. De bötfälldas antal höll sig under 1930-talet vid omkring en tredjedel av de nådesökande. Nu, efter bötesverkställighetslagens tillkomst, utgör de omkring 11 %. De absoluta talen var åren 1946/50 i medeltal årligen 137 nådeansökningar av 144 872 bötfällda, medan av 9 845 som dömts till annan påföljd 1 091 sökte nåd.
    Antalet bifallna ansökningar har varierat mycket under åren; det vart. ex. 1915 15 %, 1917 44,4 %, 1926 13,7 %, 1936 50,2 %, 1942 24 % och1950 42,5 %. För åren 1948/52 fördelar sig helt eller delvis bifallna ansökningar, med hänsyn till den påföljd som ådömts, på följande sätt: straffarbete, 24,6 %, fängelse 28,6 %, ungdomsfängelse 4,9 %, böter eller viten77,8 %, disciplinstraff 90,6 %, förvaring, internering 22,0 %. En tabell föråren 1950—52 visar, att när det gäller annan påföljd än ovillkorliga böter eller viten bifallna ansökningar i det alldeles övervägande antalet fall inneburit nedsättning av straffet eller villkorlig dom, däremot ej fullständig befrielse från påföljd.
    Av uppgifter i utredningen framgår också att K. M:ts beslut i allmänhet överensstämmer med högsta domstolens hemställan. Tendensen synes emellertid vara att besluten allt oftare går emot HD, av uppgifter från åren 1948—52 att döma praktiskt taget uteslutande i den riktningen att ansökningar bifalles mot HD:s avstyrkande. Under åren 1913—35 följdes HD:s hemställan till 95—97 %, 1936—45 till 92—93 % och 1946—50 till 86,6 %. 1951 var det 80,3 % och 1952 83,8 %.
    Den domstol, som i sista instans ådömt det straff som nådeansökningen avser, var under tioårsperioden 1921—30 underrätt i c:a 40 %, hovrätt i c:a 20 % och HD i 37 % av nådeansökningarna. 1941—50 var motsvarande siffror 51 %, 20 % och 29 % samt 1952 60 %, 21 % och 19 %.

C. H.