Vårdorganisation för förvarade och internerade. Säkerhetsanstaltsutredningen (ordf. landshövdingen Thorwald Bergquist, sekr. byråchefen Torsten Eriksson) har avgivit förslag angående vårdorganisation för förvarade och internerade (SOU 1953:32). Såsom bilagor till betänkandet har fogats en undersökning av förvarings- och interneringsklientelet samt en promemoria av strafflagberedningen med riktlinjer för en reformering av förvarings- och interneringslagstiftningen.
    Utredningens förslag innebär en kraftig förstärkning av det medicinska inslaget i vården av de förvarade och internerade. Vårdorganisationen har beräknats för 40 platser på fast avdelning, 280 platser på vanlig sluten avdelning och 120 platser på öppen anstaltsavdelning, varjämte planerats en sjukavdelning med 25 platser och 5 platser för observation, d. v. s. tillsammans 470 platser å anstalt mot för närvarande 433. Utanför anstalt skall för 50 interner inrättas familjevård och för 10 inackorderingsvård. För resten av klientelet utanför anstalt skall övervakningsvården intensifieras.
    Interneringsnämnden bör enligt utredningen ha ansvaret inte bara för vården i frihet utan även för anstaltsvårdens individuella utformning.
    Hela anstaltsvården föreslås koncentrerad till Hallanstalten, som bör utbyggas för c:a 18 milj. kr. Anstalterna i Norrköping, Karlstad, Kalmar och Västervik skulle därmed befrias från förvarings- och interneringsklientelet. Personalplanen upptar 208 anställda, vilket innebär en minskning i förhållande till personalstyrkan i nuvarande anstalter med 29 befattningshavare.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 59    Förslaget till vårdorganisation har utformats med hänsyn till de av strafflagberedningen uppdragna riktlinjerna men kan enligt säkerhetsanstaltsutredningen i sina huvuddrag genomföras oberoende av om några ändringar göres i lagstiftningen.

C. H.