JOSEF FISCHLER. Schwedisches Handels- und Verfahrensrecht für die - Wirtschaftspraxis. Hrsg. v. Clodvig Kapferer u. Harald Sieg. Schriften des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs nr 5. Verlag Weltarchiv. Hamburg. 157 s. DM 18,00.

 

    Denna skrift, som omfattar 157 ytterligt tättryckta sidor, ger en mycket upplysande och trots koncentrationen relativt lätt läsbar skildring av för en utlänning särskilt viktiga delar av den svenska handels- och processrätten. Någon motsvarighet härtill, på utländskt språk, har hittills icke funnits. I förordet framhålles, att det rör sig varken om en mera fullständig vetenskaplig framställning eller om en flyktig orientering angående enskilda svenska rättsbegrepp och rättsmedel. Man måste beundra den skicklighet, varmed förf. handhaft sin svåra uppgift. Boken utmärker sig för vederhäftighet. På ett flertal ställen märker man, att förf. har verklig förståelse för den svenska rättens egenart i jämförelse med tysk rätt, om vars innehåll då och då göras korta men välplacerade antydningar.
    Det lilla avsnittet om »stille Gesellschaft» s. 32 är kanske mindre lyckat. Den högst besynnerliga uppfattningen, att tyst bolag blott utgör ett spekulativt försträckningsförhållande, torde numera kunna anses övergiven för svensk rätts del. Se om tyst bolag — och om den av förf. omtalade svårigheten med gränsdragningen i förhållande till enkelt bolag i 1895 års bolagslags mening — NJA 1953 s. 99 med där refererat utlåtande av prof. NIAL.

Hj. Kgn