598 LITTERATURNOTISERENNECCERUSKIPPWOLFF Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Bd II. Recht der Schuldverhältnisse. Bearb. av HEINRICH LEHMANN. Tübingen 1954. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). XX + 1 052 s. (inkl. register). DM 52,00.

 

    I denna mäktiga volym ges en framställning av den tyska obligationsrätten, både den allmänna och den speciella. I förordet framhålles att Tysklands »Neuaufbau» avspeglas tydligt även på detta viktiga rättsområde. Den ekonomiska och sociala utvecklingen har, heter det vidare, föranlett de tyska juristerna »an manchem scheinbar gesicherten dogmatischen Besitzstand zurütteln und dessen Problematik neu herauszuarbeiten». Det är svårt att få en säker överblick över i vilken omfattning boken i sitt nya skick undergått icke blott — såsom är uppenbart — en utbyggnad utan även förändringar i »intressejurisprudensisk» och rättskomparativ riktning. Redan i sin gamla utgestaltning var verket för övrigt av förnämlig art.

Hj. Kgn

 

ERNST ANDERSEN. Ægteskabsret I. Kbhvn 1954. Gad. 277 s. DKr 27,00, inb. 30,00.

 

    Efter en nyligen timad omläggning av undervisningen i civilrätt vid Köpenhamns universitet har familjerätten från prof. BORUM övergått till prof. ERNST ANDERSEN. Denne har nu utgivit första delen av en äktenskapsrätt, avsedd att studeras jämsides med Borums Familieretten I—II, 2 uppl. 1945—46 (jfr SvJT 1942 s. 141, 1951 s. 505 och 1953 s. 735). Den utgivna delen handlar om ingående och återgång av äktenskap samt om förhållandet mellan föräldrar och barn (utom förmynderskapsrätten). Enligt en efterskrift ämnar förf. i verkets andra del behandla äktenskapets rättsverkningar samt skilsmässa. Boken innehåller såväl teoretiska som praktiska partier, och åtskilligt av stoffet, särskilt från dansk administrativ praxis, har icke tidigare behandlats i något rättsvetenskapligt verk.

N. B.

 

WOLF MIDDENDORFF. Kriminelle Jugend in Europa. Freiburg i. Br. 1953. Lambertus Verlag. 102 s.

 

    Förf. lämnar i denna skrift en kortfattad rättskomparativ redogörelse för behandlingen av unga brottslingar i efterkrigstidens Europa (utom öststaterna). Vidare ger han en framställning av ungdomskriminalitetens orsaker och utveckling samt av aktuella lagstiftningsproblem i Västtyskland. Talande statistiska uppgifter som främst illustrera kriminogenetiska och sociologiska frågor komplettera det lilla arbetet.

G. S.

 

Das finnische Strafgesetzbuch. Tysk översättning av BRYNOLF HONKASALO. de Gruyter. Berlin 1954. 110 s. DM 11,60.

 

    I »Sammlung ausserdeutscher Strafgesetzbucher» har nu även den finska strafflagen utkommit i tysk översättning. Prof. BRYNOLF HONKASALO har underkastat sig det mycket mödosamma arbetet att verkställa denna översättning och han har också sammanställt en kortfattad inledning. Särskilt tjänligt torde vara att boken omfattar även den finska straffverkställighetsförordningen, lagen ang. villkorlig straffdom samt lagen om unga förbrytare.

G. S.