Den norske kriminalistforening har i 1953 avholdt to medlemsmøter. Det første ble avholdt 15. mai 1953 og var fellesmøte med Norsk psykiatriskforening. Dr. Johan Bremer holdt aftenens foredrag og redegjorde for eretterundersøkelse han har foretatt av legalt kastrerte personer i Norge i 15 års perioden 1935—49. Foredraget er i en noe utvidet form inn tatt i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1953 s. 201—230.
    Årsmøtet ble holdt 13. nov. 1953. Den svenske kriminalistforening var representert ved borgmästaren Erik Bendz, den danske ved prof. v. Eyben. Tilstede var også justisminister Kai Knudsen. Aftenens foredrag ble holdt av prof. Johs. Andenæs, som talte om straffutmåling. Foredraget og diskusjonsinnleggene blir trykt i Nordisk Kriminalistisk Årsbok.
    Styret består nå av: Prof. Andenæs, formann, riksadvokat Andr. Aulie, nestformann, prof. Gabriel Langfeldt, h.r.advokat Leif S. Rode, ekspedisjonssjef Johs. Halvorsen, prof. Ørnulv Ødegård, h.r.dommer O. C. Gundersen ogh.r.advokat Rolv Ryssdal, sekretær. Varamenn: Overlege O. Lingjærde, lagmann Reidar Aasgaard og generalsekretær Johan Greve. — Foreningen har ca. 325 medlemmer.

A. B.

 

    Gunnar Palmgren†. D. 23 nov. avled i Helsingfors efter en lång och tung sjukdom ordföranden för »Juridiska föreningen i Finland», förutvarande professorn John Gunnar Palmgren. Född 1908 och vorden jurisdoktor 1937 inriktade han sin forskning på fortsatt vetenskaplig utbildning, framför allt i civil och handelsrätt. År 1940 utnämndes Palmgren till den första innehavaren av professuren i handelsrätt vid svenska handelshögskolan i Helsingfors och valdes till dennas rektor för trienniet 1946—49. Vid samma tid blev han fästad även vid Helsingfors universitet, där han under åren 1946—48 skötte professuren i handelsrätt. Enär honom ej bereddes fast befattning vid statsuniversitetet övergick Gunnar Palmgren till det praktiska affärslivet och blev chef för det stora handelshuset Stockmann A.B. i Helsingfors. I denna gärning avklippte sjukdom hans livstråd.

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 61    Under sin levnad hann Gunnar Palmgren berika den rättsvetenskapliga litteraturen med ett flertal arbeten, de flesta av dem skrivna på svenska språket, några tillgängliga även i finsk språkdräkt. Nämnas må här hans licentiatavhandling om »Påföljderna av säljarens mora» (1937), »Juridiken i affärslivet» (1945), »Grunddragen av Finlands civilrätt I, Familjerätt och kvarlåtenskapsrätt» (1945) och »Betalning genom remburs» (1947). Därtill kommer ett flertal värdefulla tidskriftsuppsatser.
    Det är sällan en människa innehar så stora möjligheter för framgångsrik verksamhet som den avlidne. Såväl teoretisk läggning som fallenhet för praktisk gärning voro hos honom förenade. Därtill kom att han mot olika tänkande var konciliant och i uppträdandet urban, gentemot ungdomen glatt förståelsefull. Såsom föreläsare och examinator var Palmgren uppskattad för sitt klara framställningssätt och sin talang att lämpa sig efter auditoriets fattningsförmåga ävensom för måttfullhet i fordringar. Härom vittnade många förtroendeuppdrag honom ombetroddes ej mindre inom jurist och affärskretsar än från studerandes och åhörares sida. Också de många i de skandinaviska landen, som med Gunnar Palmgren knutit bekantskapens och vänskapens band, hade i honom lärt känna en umgängsam man med sakkunskap och omdöme.
    Inför det Gunnar Palmgren under sina arbetsdagar utfört uttryckes mångens tanke kanske bäst genom citatet: »Vad hinner han ej, om hans tid blir lång.» Men hans tid blev kort. Och hoppet förbyttes i sorg och saknad tung.

O. Hj. Granfelt