Ny justitieminister i Finland. När jur. dr. Urho Kekkonens fjärde regering d. 17 nov. 1953 avlöstes av riksbankschefen, jur. lic. Sakari Tuomiojas »halvpolitiska» regering, avgick bl. a. justitieministern, borgmästaren Sven Högström (se om honom SvJT 1952 s. 77). Till justitieminister utnämndes förvaltningsrådet Reino Kuuskoski (se om honom SvJT 1945 s. 653, 1946 s. 149 och 1947 s. 630).

B. Pn.

 

    Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde i dagene 16— 17. oktober 1953. Civildommer Ringberg genvalgtes til formand, og til medlemmer af bestyrelsen genvalgtes landsdommer Lucas, dommerne Fabritius de Tengnagel, Anton Nielsen og Harbou samt byretsdommer Hvidt, medens højesteretsdommer Schulin, landsdommer Vildrik og dommer Dyreborg nyvalgtes.
    På mødet holdt professor, dr. juris W. E. von Eyben foredrag om betingede straffedomme på grundlag af den nylig offentliggjorte kommissionsbetænkning herom, og præsidenten i Göta Hovrätt Joel Laurin redegjorde for »Erfarenheter från sex år under en ny rättegångsordning i Sverige». Begge foredrag vakte stor interesse og efterfulgtes af forhandling med både svensk og dansk deltagelse.

Hv.

 

    Højesteretsdommer Carl Aage Hilbert er afgået ved døden, 54 år gammal. Afdøde havde haft sæde i Højesteret siden 1951 (se SvJT 1952 s. 165).

Hv.