De nya vattenrättsdomarnas rätt till transport m. m. Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Zetterberg, har i skrivelse d. 6 juli 1954 till presidenten i Svea hovrätt anfört följande:
    Från och med d. 1 juli 1954 har genom ordinariesättning och nyinrättande tillskapats fem ordinarie vattenrättsdomarbefattningar, därav två vid Norrbygdens och tre vid Mellanbygdens vattendomstol. Ståndpunkt har hittills icke tagits till frågorna i vilken mån blivande innehavare av dessa befattningar kan påräkna transport till andra domarämbeten, hur tjänstgöringen å dessa befattningar kommer att bedömas ur meritberäkningssynpunkt samt i vad mån den omständigheten att befattningshavaren ej tjänstgjort i nedre justitierevisionen kommer att bedömas. De principer, som tilllämpas vid befordran till och transport mellan domarämbeten, är ej reglerade i allmänna bestämmelser utan grundar sig på praxis. Det synes därför icke vara lämpligt att för de nu tillskapade fem befattningarna upptaga särskilda bestämmelser. Å andra sidan är det självfallet ett berättigat önskemål från dem, som aspirerar på dessa befattningar, att få kännedom om vad de för framtiden kan ha anledning att räkna med i ovan angivna hänseenden. Med hänsyn härtill får jag förklara, att — såvitt jag kan inverka därpå — följande principer kommer att tillämpas t. v. och intill dess att de berörda frågorna kan bli prövade för domstolsväsendet i dess helhet.
    Innehavare av ovan nämnda befattningar bör äga samma rätt till transport till häradshövdingämbete som enligt praxis tillkommer häradshövding i domsaga inom Övre Norrland. Motsvarande transporträtt bör tillkomma befattningshavaren vid ansökan om transport till annan vattenrättsdomarbefattning och till tingsdomartjänst, dock att transport till vattenrättsdomarbefattning bör kunna medgivas tidigare än till befattning i domsaga. Därest särskild lagfaren ledamotsbefattning inrättas vid vattenöverdomstolen, lärer ansökan till sådan befattning icke vara att anse som transport och följaktligen ej heller vara underkastad de inskränkningar som gäller för transport. Vid ansökning till någon av samtliga nu berörda tjänster bör ej den omständigheten att innehavare av ifrågavarande vattenrättsdomarbefattningar ej fullgjort sedvanlig revisionssekreteraretjänstgöring medföra försämring i möjligheterna att erhålla sökt befattning. Därvid skall vidare vattenrättsdomartjänstgöringen tillgodoräknas som merit efter samma grunder som enligt praxis gäller för tjänstgöring vid hovrätten för Övre Norrland, d. v. s. veder

 

1Jfr GÄRDE m. fl., Nya rättegångsbalken s. 465.

NOTISÉR 619börande skall få räkna sig till godo en extra månad för varje års tjänstgöring intill sammanlagt högst sex månader.