620 DÖDSFALL    Berndt Otto Lagergren avled d. 26 juli 1954. Han var född i Stockholm d. 2 dec. 1875 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1893 och jur. utr. kand.ex. där 1899. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, där han blev kriminalassessor 1912 och civilassessor 1917. Han avgick med pension 1942.

 

    Erik Jesper Knut Lilliesköld avled d. 31 aug. 1954. Han var född i Stockholm d. 29 jan. 1873 samt avlade mogenhetsex. där 1890 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1900. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i patentverket, kammarrätten och skolöverstyrelsen blev han protokollssekreterare i Nedre justitierevisionen 1916. Han avgick med pension 1939.

 

    Oskar Mauritz (Moje) Sandberg avled d. 14 sept. 1954. Han var född i Slädene, Skaraborgs län, d. 28 jan. 1878 samt avlade mogenhetsex. i Stockholm 1897 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1904. Efter tingstjänstgöring var han biträdande jurist på advokatbyrå i Stockholm och drev sedan 1945 egen advokatverksamhet i Kungsbacka. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1912.

 

    Folke Gustaf Hellgren avled d. 16 sept. 1954. Han var född i Visby d. 25 april 1895 samt avlade stud.ex. där 1913 och jur. kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid Göteborgs rådhusrätt, där han blev assessor 1935 och rådman 1945.

 

    Nils Johan Thorsten Gislander avled d. 19 sept. 1954. Han var född i Malmö d. 25 april 1899 samt avlade stud.ex. där 1917 och jur.kand.ex. i Lund 1921. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göta hovrätt, där han blev assessor 1932, fiskal 1933 och hovrättsråd 1935. Han blev revisionssekreterare 1938 och utnämndes till häradshövding i Sunnervikens domsaga 1940.

 

    Sune Norrman avled d. 30 sept. 1954. Han var född i Uppsala d. 20 maj 1883 samt avlade mogenhetsex. i Stockholm 1901 och hovrättsex. i Uppsala 1905. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid kammarrätten. Han blev kammarrättsråd 1918 och ordförande å division 1942. Åren 1945—1950 tjänstgjorde han som president i kammarrätten. Han har utgivit ett flertal tryckta skrifter, bland annat Fattigvårdsprocessen (1931) och Rätt kyrkobokförings- och mantalsskrivningsort (1953).

 

    Ivar Gustaf Hampus Bodén avled d. 2 okt. 1954. Han var född i Stockholmd. 14 febr. 1876 samt avlade mogenhetsex. där 1895 och hovrättsex. i Uppsala 1901. Från 1907 drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1906.

 

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    3 sept. resp. 1 okt. 1954 förordnat e. o. assessorerna i Svea hovrätt Carl Holmberg och i hovrätten för Västra Sverige Sven Petterson att t. v. biträda med utredningsuppdrag inom dep.;
    8 okt. 1954 utnämnt t. f. förste kanslisekr. i dep. Olov Johnsson till förstekanslisekr. där;
    22 okt. 1954 förordnat borgmästaren i Umeå Arne Fallenius att biträda inom dep. vid beredning av nådeärenden.

PERSONALNOTISER 621    Dep.chefen har
    8 sept. 1954 tillkallat v. verkst, direktören i Svenska Försäkringsbolags Riksförbund I. T. Askelöf, ordf. i Sveriges advokatsamfund advokaten E. G. Bomgren, direktören F. Lindahl, Rederi AB Svea, förste sekr. i TCO E. O. E. Nordenskiöld samt byråchefen i järnvägsstyrelsen S. Nordmark att ss sakkunniga deltaga i överläggningar med kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar.