Nedre justitierevisionen. K. M:t har 11 dec. 1953 förordnat e. o. assessorerna i Svea hovrätt Gunnar Thyresson och Nils Mangård, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Johan Björling, e. o. assessorn i samma hovrätt Sven Börje Jacobson, e. o. assessorn i hovrätten för Västra Sverige Karl Modigh, hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Wollrath Larsson samt tingsdomarna i Solna domsaga Vilhelm Sohlberg och i Hallands södra domsaga Frey Björlingson att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr., Jacobson fr. o. m.1 april, Larsson fr. o. m. 1 febr. och de övriga fr. o. m. 1 jan. 1954.

 

    M. Wijnbladh president i Övre Norrland. Till president i hovrätten för Övre Norrland har K. M:t 27/11 1953 utnämnt rev.sekr. Mauritz Wijnbladh.
    Presidenten Wijnbladh är född i Sthm 1895, blev stud. där 1914 och jur.kand. vid Sthms högskola 1918. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev ass. 1927 och hovrättsråd 1934. 1936 blev han rev.sekr. och 1943—1950 var han ordf. i N Rev. 1950—1951 var han t.f. pres. i kammarrätten och under 1952 och 1953 tidvis t.f. JK.
    Wijnbladh har haft ett mycket stort antal lagstiftningsuppdrag och andra uppdrag. 1935—1941 var han led. i lagberedningen (aktiebolagslagen). Han var ordf. för 1949 års utskiftningsskattesakkunniga samt förordnades 1951 att verkställa översyn av bestämmelserna om preskription av fordran och 1952 att biträda med utredningen av frågan om utländska juridiska personers rätt att här i riket driva näring.
    Vidare må nämnas att han 1944 var sekr. hos riksdagens första särskilda utskott samt att han förordnades till ordf. i spärrkontonämnden 1948 och iinvesteringsskattenämnden 1951.
    Jämte Stenbeck och Nial har Wijnbladh utgivit den stora kommentaren till 1944 års aktiebolagslag.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    27 nov. 1953 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1954 utnämnt rev.sekr. Jerker Victor;
    4 dec. 1953 förordnat hovrättsråden i Göta hovrätt Sven Ruhe och Bo Dag att t. v. vara v. ordf. å avd. i samma hovrätt, Ruhe fr. o. m. 1 jan. 1954 t. o. m. 31 dec. 1957 och Dag fr. o. m. 1 jan. t. o. m. 31 dec. 1954;
    18 dec. 1953 utnämnt e. o. assessorn i Göta hovrätt Olof Svensson att fr.o. m. 1 jan. 1954 vara hovrättsråd i samma hovrätt;

64 PERSONALNOTISER    s. d. förordnat adj. led. i Göta hovrätt Bo Swartling samt adj. led. i hovrätten för Västra Sverige Sven Pettersson och Ove Thulin att fr. o. m. 1 jan. 1954 vara e. o. assessorer i resp. hovrätter;
    30 dec. 1953 beviljat lagmannen i hovrätten för Nedre Norrland Alfred Bexelius avsked med utg. av dec. 1953;
    s. d. utnämnt e. o. assessorn i hovrätten för Västra Sverige Sture Hasslow att fr. o. m. 1 jan. 1954 vara hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland;
    s. d. förordnat adj. led. i Svea hovrätt Sten Rudholm att fr. o. m. 1 jan. 1954 vara e. o. assessor i samma hovrätt.