LITTERATURNOTISER 671TORE ALMÉN och RUDOLF EKLUND. Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Sjätte upplagan ombesörjd av RUDOLF EKLUND. Sthm 1954. Norstedts. 190 s. Kr. 14,50.

 

    Den välkända kommentaren till avtalslagen i Norstedts gula serie har utkommit i en ny upplaga, säkerligen inte den sista. I denna har hänvisats till nytillkomna rättsfall i NJA och SvJT samt till uppsatser i SvJT varjämte ny lagstiftning på andra rättsområden föranlett vissa jämkningar i texten. I detta sammanhang må framföras det önskemålet att utgivare av lagkommentarer måtte i större utsträckning än som annars är vanligt förhöja värdet av sina arbeten genom litteraturhänvisningar.

S. R.

 

G. SILJESTROM och C. SVENNEGÅRD. Lagen om bostadsrättsföreningar jämte därtill hörande författningar. Tredje upplagan. Sthm 1954. Norstedts. 270 s. Kr. 22,00.

 

    I denna bok, ingående i Norstedts gula serie, är samlade och utförligt kommenterade bostadsrättslagen och bostadskontrollagen. I boken har också intagits lagtexten till 1951 års lag om ekonomiska föreningar samt formulär till stadgar, ekonomisk plan och teckningslista. I förhållande till tidigare upplagor har åtskilliga ändringar och tillägg gjorts, flertalet föranledda av 1951 års föreningslag och dess följdförfattningar. Av stort värde är att de svåråtkomliga rättsfallen från hyresrådet rörande bostadsrättslägenheter refereras i en särskild avdelning.

S. R.

 

SVEN STRÖMBERG. Fondskatten. Sthm 1954. Norstedts. 82 s. Kr. 5,75.

 

    Genom förordningen d. 21 maj 1954 om skatt på fonderade vinstmedel(fondskatt) har införts en engångsskatt på vinstmedel som finns uppsamlade i fastighetsföreningar och fastighetsbolag samt förmögenhetsförvaltande familjebolag. I förevarande bok av regeringsrådet STROMBERG, ordförande i den kommitté som utarbetat det grundläggande förslaget i ämnet, kommenteras förordningen. Tyngdpunkten har därvid lagts på frågor som berör den praktiska tillämpningen. De särskilda tillämpningsföreskrifterna till fondskatteförordningen har utkommit först efter bokens utgivande (SFS 614/1954) och har följaktligen icke kunnat behandlas i boken.

S. R.

 

Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. Utg. av Stockholmsstadsarkiv. Del III. 1600 redigerad av FOLKE SLEMAN. Sthm 1953.

 

    Vid sidan av England torde det inte finnas något land, som har på en gång ett så fullständigt bevarat historiskt material ur stadsrättspraxis och så goda editioner av detta material, som Sverige." Det är också med största glädje man hälsar varje ny del av det i europeisk praxis unika verket Stockholms stads tänkeböcker. Sedan ett år föreligger nu av tredje delen eller rättare serien i denna utgåva (en serie som börjar med år 1592) året 1600. FOLKE SLEMAN har här fortsatt DANIEL ALMQISTS avbrutna arbete. Vid sin död efterlämnade Almqvisten uppsatt text, som nu kunnat i korrekturläst skick och med person-, yrkes-, och ortsregister utges av Sleman. Eftersom editionsprinciperna i allt väsentligt är desamma, som följts av Almqvist, torde det vara överflödigt att här kommentera dem. En kontroll av sakregistret ger anledning att lovorda den noggrannhet och det goda omdöme, som uppenbarligen präglat det därpå nedlagda arbetet.

E. A.