En internationell kurs i kriminologi om nya rön i studiet och behandlingen av lagöverträdare hölls i London mars—april 1954. Det var den fjärde i ordningen anordnad av Société Internationale dc Griminologie i samarbete med British Council och med stöd av Unesco. Kursen hade samlat ett 60-tal deltagare. Engelsmännen svarade naturligt nog för den största nationsgruppen. Därnäst kom skandinaverna och representanter från den europeiska kontinenten men det fanns också representanter från avlägsna länder såsom Australien, Japan, Ceylon och Indien. Från Sverige deltog statssekreteraren Björn Kjellin, överkonstapeln Folke Lindberg, direktören Gunnar Marnell, skyddsassistenten Ragnar Persson, professor Gösta Rylandcr, skyddskonsulenten Folke Söderberg och byråsekreteraren Ulla Åkersten. Ledare för kursen var dr Denis Carroll och dr Hermann Mannheim.
    Stommen i det rikhaltiga programmet utgjordes av föreläsningar, åtföljda av frågestunder. Bland föreläsarna märktes en rad internationellt kända kriminalister såsom engelske fångvårdschefen Lionel Fox, franske fångvårdschefen Charles Germain, belgaren Paul Cornil och fransmannen Jean Pinatel. Frågestunderna efter föreläsningarna formade sig ofta till livliga meningsutbyten. Så blev t. ex. fallet, när de engelska ungdomsdomstolarna, varmt försvarade av den kände ungdomsdomaren Basil Henriques, stod på dagordningen. De psykiatriska synpunkterna var rikligt företrädda. Stor uppmärksamhet tilldrog sig dr Maxwell Jones med sitt föredrag om Belmont Hospital och de där praktiserade gruppterapeutiska metoderna.
    I anslutning till kursen bereddes deltagarna tillfälle att besöka olika ungdoms- och kriminalvårdsinstitutioner. Kursdeltagarna fick också tillfälle att i mindre grupper grundligt diskutera frågor sådana som anstaltsvården, de psykiatriska och psykologiska behandlingsmöjligheterna, skyddsverksamheten och polisväsendets roll inom rättsväsendet.

G. M.

 

    Tredje internationella kriminologkongressen, anordnad av Société Internationale de Griminologie, kommer att hållas i London d. 11—18 sept. 1955.Ämnet för kongressen är recidivismen, vilken kommer att behandlas underföljande fem rubriker: 1.Definitioner på recidivism och statistiska aspekterpå dessa, 2. Studium av utvecklingen av recidivismen i dess olika former, 3.Orsaker, 4. Prognos, 5. Behandling. För var och en av dessa punkter skallutarbetas en generalrapport, avsedd att läggas till grund för diskussionen.Kongressens omfattning och karaktär belysas av att alla världsdelar äro

692 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTföreträdda bland generalrapportörcrna och att bland dessa finnas företrädareför juridiken, psykiatrien, psykologien, sociologien, penologien m. m. Intres¬serade inbjudas att sända skriftliga bidrag till förhandlingarna, helst föreutgången av innevarande år antingen till det internationella sällskapets representant i Sverige prof. O. Kinberg, Saltsjöbaden, eller till prof. I. Strahl,Uppsala, vilka på begäran lämna upplysningar om kongressen.