Världskongress rörande Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. FN har som bekant övertagit de uppgifter som tidigare åvilat Comité international pénal et pénitentiaire (GIPP, jfr SvJT 1951 s. 702). Som en fortsättning på de kongresser som CIPP anordnade, senast i Haag 1950, förbereder FN en kongress rörande rubricerade ämnen i Geneve aug.~ sept. 1955. Till detaljprogram m. m. återkommer red.

 

    1954 års sommarkurs i Cambridge rörande Englisli legal methods ägde rum under tiden d. 13 juli—d. 7 aug. Kursen hade samlat ett femtiotal deltagare från över tjugu länder. Den var upplagd efter i huvudsak samma mönster som de båda föregående kurserna 1950 och 1952 och de berömmande uttalanden om dessa som senast gjordes av SvJT :s utsände i årg. 1952 s. 879 är fullt tillämpliga även på årets kurs. Vid sidan av föreläsningar rörande det engelska rättegångsförfarandets allmänna principer och det engelska rättssystemets uppbyggnad i stort behandlades speciella ämnen mera ingående under seminarieövningar och informella diskussioner. Vid de jämförelser som ofta gjordes mellan anglo-sachsisk rätt å ena sidan och vad som av engelsmän kallas kontinental rätt men i själva verket vanligen är fransk rätt å den andra sidan hade de skandinaviska deltagarna inte sällan anledning att bidraga till debatten med upplysningar om hur problemen lösts i nordisk rätt. Hur går det för övrigt med den planerade årsboken för nordiskrätt (se SvJT 1952 s. 391)? Den skulle säkerligen mottagas med stort intresse på många håll utom Norden.
    Vid sidan av själva kursprogrammet bjuder naturligen sommarkurserna i Cambridge på mycket annat. Till det inte minst värdefulla bör räknas den glimt av engelskt universitetsliv som följer med några veckors vistelse på något traditionsrikt College under daglig samvaro med dess fellow s och undergraduates.

S. R.

 

    Nordiska Juriststämmor. Vid den nionde nordiska juriststämman (jfr SvJT 1953 s. 601) uttalades att det förelåg ett starkt behov av ett fastare samarbete mellan länderna under tiden mellan mötena. Det framhölls att det skulle vara av stor betydelse om man fick en professor-representant från varje land som en fast förbindelselänk. Det beslöts att varje land skulle tillsätta en kontaktkommitté med minst två representanter, en professor och en student.
    Som professor-representanter har utsetts Erwin Munch-Petersen, Danmark, V. Merikoski, Finland, Ärmann Snævarr, Island, Carl Jacob Arnholm, Norge och Per Stjernquist, Sverige.
    Vid stämman beslöts vidare att nästa juriststämma skall hållas i Sverige 1955 och att det arrangerande landet skall avgöra hur många deltagare som kan inbjudas, dock högst tio från varje land. Från det arrangerande landet skall kunna deltaga så många representanter som detta finner lämpligt.

C. H.