Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd. Sedan 1954 års vårriksdag beslutat utvidga statens samhällsvetenskapliga forskningsråds verksamhet till att omfatta jämväl rättsvetenskapen, föreskrev K. M :t, att forskningsrådet från och med d. 1 juli 1954 skulle ombildas till statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd. K. M :t föreskrev vidare, att av det av riksdagen anvisade reservationsanslaget till främjande av samhälls och rättsvetenskaplig forskning 65 000 kr. skulle disponeras för främjande av rättsvetenskaplig forskning.
    Enligt det av K. M:t fastställda reglementet har forskningsrådet till uppgift att medelst anslag och annorledes främja samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig forskning inom landet ävensom befordra samverkan mellan dylig forskning och forskningen inom angränsande discipliner.
    För att fylla sin uppgift har forskningsrådet, bl. a., att för befordran de av arbete å viss uppgiven forskningsuppgift bevilja anslag till institutioner och enskilda forskare för inköp av forskningsmatericl eller för avlönande av vetenskapligt eller annat biträde eller för täckande av kostnader för forskaren, förorsakade av forskningsarbetet, såsom resor, mistade avlöningsförmåner och dylikt, eller för säkerställande av hans utkomst.
    Vidare har forskningsrådet att bevilja medel åt lovande eller förtjänta forskare för utrikes studie- eller forskningsresa samt ekonomiskt stödja framstående utländska vetenskapsmäns besök i Sverige för forskning eller undervisning, samt att främja publiceringen av vetenskapliga forskningsresultat samt författandet av läroböcker i samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga ämnen.
    Forskningsrådet skall enligt reglementet vara uppdelat på två fristående sektioner, en samliällsvetenskaplig och en rättsvetenskaplig. Den rättsvetenskapliga sektionen består förutom av forskningsrådets ordförande, som tillika är ordförande i de båda sektionerna, av fyra ledamöter, av vilka cn utses av K. M :t samt de övriga av följande tre valgrupper, vilka välja var sin representant i forskningsrådet, nämligen de juridiska fakulteterna vid universiteten i Uppsala och Lund samt den stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola. Professorerna i rättsvetenskap vid handelshögskolornai Sthm och Göteborg äga deltaga i valet inom nämnda avdelning.
    Till ordförande i forskningsrådet har K. M:t förordnat universitetskanslern Arthur Thomson. Ledamöter i den rättsvetenskapliga sektionen äro adv. Gunnar Bomgren, Göteborg, samt prof. Per Olof Ekelöf, Uppsala, Erik Fahlbeck, Lund, och Håkan Nial, Sthm. Sekr. i forskningsrådet är t. f. förste kanslisekreteraren Åke Bruhn-Möller.
    Vid den rättsvetenskapliga sektionens första sammanträde d. 29 okt. 1954 utdelades anslag å tillhopa 18 650 kr. för rättsvetenskaplig forskning.
    Ansökningar om anslag från forskningsrådet för rättsvetenskaplig forskning skola vara forskningsrådet tillhanda före d. I febr. 1955 för att kunna behandlas vid den rättsvetenskapliga sektionens nästa sammanträde.

Å. B.-M.