SIR ALFRED DENNING. The Changing Law. London 1953. Stevens. VIII + 122 s. 10 sh.

 

    Den sociala revolution som i vår tid ägt rum i England liksom i många andra länder motsvaras naturligen av förändringar inom rättssystemet. I England har dessa förändringar i stor utsträckning genomförts genom lagstiftning. Men även den oskrivna rätten, the common law, har trots de stela reglerna om domstolarnas bundenhet av tidigare avgöranden i förvånande hög grad kunnat anpassas efter de krav på rätt och billighet som den sociala välfärdsstaten ställer. Nu liksom i äldre tid har denna utveckling av the common law letts och genomförts av de domare som dömer i the Supreme Court och i the House of Lords. Till dem som inom denna märkligt lilla krets, inte ens uppgående till ett hundratal, i särskilt hög grad verkat för att anpassa gamla rättsregler efter en ny tids förhållanden hör otvivelaktigt Sir ALFRED DENNING, en av »the Lord Justices of Her Majesty's Court of Appeal». Det är inte bara i juristkretsar som han i dag är en av Englands mest uppmärksammade domare.
    I boken The Changing Law har lord Denning sammanfört fem föreläsningar som han hållit vid engelska universitet och annorstädes rörande utvecklingen i stort inom the common law under senare år. Bland annat behandlas hur den gifta kvinnans rättsliga ställning radikalt förändrats, hur ökat skydd beretts den svagare parten i avtalsförhållanden och hur väl domstolarna förmått hävda sig mot den starkt växande administrationen när det gällt att fälla sista ordet i frågor av rättslig natur.

S. R.

 

GLANVILLE WILLIAMS. Learning the Law. 5th ed. London 1954. Stevens. IX + 216 s. 12 sh. 6d.

 

    I denna nya upplaga av GLANVILLE WILLIAMS' lärorika och roande bok Learning the Law (ang. fjärde uppl. se SvJT 1954 s. 455) har tillagts, utom ett sakregister, ett kapitel om lagtolkning. Förf. presenterar kort och översiktligt

 

LITTERATURNOTISER 119olika meningsriktningar som är företrädda bland engelska jurister rörande tolkning av parlamentsakter. Mot den s. k. »literal rule of interpretation» — en regel som torde ha åtskilliga anhängare bl. a. i House of Lords och som innebär att parlamentsakter skall tolkas efter bokstaven även om resultatetb lir absurt — ställer han den mera liberala tolkningsmetod som företräds och i olika sammanhang utvecklats av bl. a. Lord Justice DENNING (jfr ovan). Några synpunkter av direkt intresse för den livliga debatten i vårt land om lagtolkningsproblemen kan näppeligen hämtas ur Glanville Williams' framställning; i detta hänseende är förhållandena alltför olika i Sverige och i England.

S. R.