Ur nordiska tidskrifter 1954.
    Balans. H. 5. NILS YÄSTHAGEN, Några reflexioner kring företagsbeskattningsförslaget, s. 188—197.
    Defensor legis. Nr 11—12. L. E. TAXELL, Några synpunkter på styrelsemedlems ansvar, s. 352—367.
    Från departement och nämnder. Nr 22—23. Y. LINDER, Hyran för omöblerade lägenheter, s. 430—437.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 5. ERLAND CONRADI, Rättspraxis om stats och kommuns skadeståndsansvar utan skuld, s. 247—259. — CURT WILDEMAN, Om bevakning av statsverkets fordringsanspråk, s. 260—266. — GUSTAF PETRÉN, Besvärssakkunnigas förslag till verksstadga, s. 267—275.
    Juristen. Nr 44—45. HANS TOPSØE-JENSEN, Sandhed eller status quo. Problemer omkring genoptagelse af faderskabssager, s. 451—469. — W. E. v. EYBEN, Ejendomshandler, s. 470—475. — TYGE HAARLØV, Domme vedrørende administrativ frihedsberøvelse, s. 492—493.
    Juristnytt. Nr 22—23. CARL CHR. SCHMIDT, Förhandling och medling II, s. 445—450.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 3. CHR. L. THOMSEN, Hovedlinier i det engelske bevillningssystem, s. 169—187. — POUL MEYER, Administrativ effektivitet, s. 188—199. — JACOB WALNUM, Rettshjelp for ubemidlede i England, s. 200—217.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 4. TRYGVE LEIVESTAD, Lægers taushetsplikt, s. 295—313. — KNUT LÖKEN, Anvendelse av subsidiær frihetsstraff, s. 314—327. — BERTEL SCHWINDT, Finska domar i brottmål 1945—47, s. 327—332. REIDAR SVEEN, Om dødsstraffen, s. 334—343. — FRANZ MARCUS, Vesttysk straffelovgivning 1949—1953, s. 344—358.
    Sociala meddelanden. Nr 11. JOHN TAKMAN, Flickprostitutionen i Stockholm, s. 659—677. — LARS-ERIK ACKEMARK, Pojkprostitutionen i Stockholm, s. 678—687. Nr 12. LARS GRÅBY, Ett experiment till förebyggande av brott, s. 740—748.
    Statistisk tidskrift. Nr 10. SIGNE CÖSTER, Statistiska centralbyråns organisation och verksamhet. Den rättsstatistiska avdelningen, s. 461—477.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 5. BJÖRN KJELLIN, Nådeinstitutets uppgift. Ett svar till docenten Gustaf Petrén, s. 504—510. — GUSTAF PETRÉN, Replik, s. 510—514. — LARS DALGREN, Till frågan om begreppet utlagd gatumark, s. 514—515. — GUSTAF VIDHÖG, Om grundlagstolkning, s. 516—536. — JÖRGEN WESTERSTÅHL, Om grundlagstolkning, s. 537—544. — OLE WESTERBERG, Replik till licentiat Gustaf Vidhög och professor Jörgen Westerståhl, s. 544—551.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 6. RALF MAGNUSSON och INGVAR LIDSKOG, Den samlade ekonomiska effekten av vissa dalaskiften, s. 447—504. — V. LIHTONEN, Skogens värdering vid expropriation i Finland, s. 505—512.

 

120 LITTERATURNOTISER    Svensk skattetidning. H. 9. ERIK HEDELIUS, Begreppet tillfällig vistelse enligt praxis i mantalsskrivningsmål, s. 303—316. — BERTIL SUNDBERG, Om beskattning och skattebesvär i Finland, s. 317—332. — OTTO EKENBERG, Nya avtal till undvikande av dubbelbeskattning av kvarlåtenskap samt om handräckning i skatteärenden, s. 333—343.
    Svensk sparbankstidskrift. H. 8—9. ÅKE ERIKSSON, Värdering av stadsfastigheter, s. 467—172. H. 10. HARALD DICKSON, Mer om stadsfastigheters avkastningsvärden, s. 535—541.
    Svensk tidskrift. H. 10. OSCAR ANGELUS, Från mir till kolchos, s. 515—523.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. H. 20. SIXTEN HUMBLE. Proportionella val inom kommunala representationer, s. 599—604. — TORVALD SACHS, Hur bör borgmästare väljas?, s. 605—606.
    Theoria. Part 1—3. OLOF KINBERG, L'étude de la fonction morale dans ses rapports avec l'état dangereux, s. 36—52. — MANFRED MORITZ, Der praktische Syllogismus und das juridische Denken, s. 78—127.
    Tiden. Nr 10. GUSTAV CEDERWALL, Företagsbeskattning och konjunkturer, s. 591—597.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 4. ALF ROSS, Et retssociologisk forsøg, s. 358—375. — VILHELM AUBERT, Begrepet »Gjeldende rett», s. 376—394. — JENS CHR. HAUGE, Omkring vår nye prislov, s. 395—409. — HARALD BORRESEN, Fortolkningen av danske og norske lov 6—10—2, s. 410—417. — H. LECH och NILS BECKMAN, Från Sveriges högsta domstol 1953, s. 418—431. — Bilaga. EDVARD LASSEN, Utdrag av hoyfjellskommisjonens dommer og kjennelser, 54 s.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 3. SVEN LARSSON. Gruppterapi på anstalt, s. 37—40. — K. G. WÆRN, Verdandidebatt om brottmålsjournalistiken, s. 41—45. Nr 4. ERIK BENDZ och GUSTAV JONSSON, Rättspsykiatrien i återvändsgränd, s. 53—61. — LARS BOLIN, FN-seminarium om anstaltsbehandling av unga lagöverträdare, s. 69—72.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 5. LENNART HAGBERG, Några spörsmål om editionsplikt och god advokatsed, s. 261—270. — GUNNAR MOLIN, Erfarenheter av en ny rättegångsordning, s. 271—281. — GUNNAR BOMGREN, Den femtonde advokatkongressen, s. 282—288. — CURT EKDAHL, Rättegångskostnader i trafikmål, s. 289—293. — K. G. LINDBERG, Ang. s. k. medborgarvittnen, s. 294—296.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 5—6. Festnummer till O. Hj. Granfelt. Anmäles särskilt.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 50. GERT JESSEN, Erstatning til middelbart skaderamte, s. 309—313. Nr 51. A. RICHARD MØLLER, Beror formuleringen af arveafgiftslovens § 15, stk. 2 på en regnefejl?, s. 325—331.

C. H.